Nejčastější dotazy

Drobečková navigace

Ostatní

Na koho se obrátit, když potřebuji vyvézt septik, žumpu?

Obraťte se na příslušné kanalizační středisko, které zajišťuje vyvážení akumulačních prostorů biologických septiků, žump a domovních čistíren s uložením odpadu na čistírnách odpadních vod K.Vary a Tachov a vyvážení akumulačních prostorů a usazovacích jímek s uložením odpadu na řízené skládce. Tuto službu zajišťuje Vodakva pouze v obcích, které provozuje.

Může mi vodárna zavřít vodu? Kdy mi hrozí zavření vody?

Dle zákona je dodavatel oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení:

  • při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
  • nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
  • neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce, vodoměru nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace,
  • bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky,
  • neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
  • při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod, nebo
  • v případě prodlení odběratele s placením vodného a stočného podle sjednaného způsobu úhrady delšího než 30 dnů

Mohu vypouštět srážkové vody do kanalizace, když v místě není oddílná kanalizační soustava?

Při vypouštění srážkových vod je třeba se řídit podmínkami danými ve vyjádření technického útvaru Vodakvy k projektové dokumentaci stavby kanalizační přípojky. Pokud to tyto podmínky umožňují, lze vypouštět do kanalizace i srážkové vody, když v místě není oddílná kanalizační soustava.

Kdo je vlastníkem vodovodů a kanalizací?

Vlastníkem veřejných vodovodů a kanalizací na území provozovaném Vodakvou je Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech. Vodakva zajišťuje provoz, údržbu a rozvoj těchto vodohospodářských zařízení.

Jaké odměny mají členové orgánů společnosti?

Člen představenstva má odměnu 2300 Kč hrubého měsíčně a člen dozorčí rady 1800 Kč hrubého měsíčně. Za předpokladu splnění plánovaného hospodářského výsledku jsou rozděleny mezi 14 členů orgánů společnosti tantiemy schválené valnou hromadou. V r.2018 za r. 2017 schválila Valná hromada vyplatit na tantiemách celkem 690 tis. Kč. Žádné další příjmy ani náhrady z výkonu své funkce členové orgánů společnosti nemají.

Kde se dozvím více o podmínkách dodávky pitné vody a odkanalizování?

Podmínky pro dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod, postavení odběratele a dodavatele, jejich práva, povinnosti a vzájemné vztahy stanoví zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích a prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb. V souladu s těmito předpisy uzavírá Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech (vlastník vodovodů a kanalizací) a Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., (provozovatel pověřený výkonem povinností a práv dodavatele na základě smlouvy o provozování) s každým odběratelem smlouvu o dodávce pitné vody a odkanalizování, jejíž nedílnou součástí jsou obchodní podmínky. Ty vymezují podmínky mezi smluvními stranami pro dodávku vody a odkanalizování. Podmínky zodpovědnosti za vady vody dodané vodovodem a reklamaci služeb poskytovaných v souvislosti se zajištěním dodávky vody a odvádění odpadních vod kanalizací stanovuje reklamační řád. Obchodní podmínky a reklamační řád jsou k dispozici na internetových stránkách www.vodakva.cz, v sídle Vodakvy v Doubí a na jednotlivých provozních střediscích.