Kvalita vody

Drobečková navigace

parametry dodávané vodyvoda ve vaší obci

Vodakva pravidelně kontroluje kvalitu dodávané pitné vody od její úpravy až ke konečnému spotřebiteli, a to z hlediska fyzikálně-chemického i mikrobiologického. Hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost i rozsah prováděných kontrol jsou stanoveny vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. Kontrolní vzorky se odebírají na vstupu i výstupu úpraven pitné vody, ve vodojemech i v různých částech vodovodní sítě. Četnost vzorků a místa odběru závisí na dodávaném množství vody a počtu zásobovaných obyvatel. Celkem je v pitné vodě sledováno 60 – 70 ukazatelů.

Analýzy odebraných vzorků zajišťuje akreditovaná laboratoř Vodakvy na úpravně vody Březová, v prostorách vybavených moderními přístroji a špičkovou výpočetní technikou. Výsledky analýz jsou v elektronické podobě neprodleně předávány příslušným orgánům ochrany veřejného zdraví. Tyto orgány také schvalují plány odběrů vzorků a provádí v rámci státního dozoru namátkové kontroly kvality dodávané pitné vody.

Informace dle §3a, odst. 9), zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

Informace o jakosti dodávané pitné vody

Údaje o průměrné tvrdosti v jednotlivých provozovaných obcích a částech obcí najdete v informační mapě. Obsah dusičnanů je v hodnotách do 50 mg/l.

Průměrné výsledky chemických a biologických rozborů upravené vody za rok 2023 na největších úpravnách provozovaných Vodakvou

Údaje o chemických látkách a směsích používaných pro úpravu pitné vody

Pro úpravu pitné vody používá Vodakva na provozovaných úpravnách síran hlinitý,oxid uhličitý, vápno (vápenná voda) a chlornan sodný, případně další chemické látky vyjmenované ve Vyhlášce ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, Příloha č. 2

Posouzení rizik při úpravě a distribuci pitné vody

Posouzení rizik podle §3c, odst.1), písm. f) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, se průběžně zpracovává pro jednotlivé provozované vodovody, při posouzení rizik nebyla zjištěna nepřijatelná rizika.

Parametry dodávané vody

Ukazatele jakosti pitné vody a tlakové poměry pitné vody dodávané na území provozovaném Vodárnami a kanalizacemi Karlovy Vary, a.s.:

Obsah vápníku a hořčíku (celková tvrdost) v průměrných hodnotách od 0,3 do 3,5 mmol/l

Údaje o průměrné tvrdosti v jednotlivých provozovaných obcích a částech obcí najdete v informační mapě.

Obsah dusičnanů v hodnotách do 50 mg/l.

Tlakové poměry odpovídají zpravidla zákonu č. 274/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce v platném znění a jsou v rozmezí 0,15 MPa až 0,6 MPa (až 0,7 MPa v odůvodněných případech), s výjimkou případů, kde to stávající technické parametry vybudovaného systému zásobování pitnou vodou neumožňují. Splnění požadavků na tlak si v takových případech zajišťuje odběratel vlastním nákladem a vlastním zařízením po schválení provozovatelem.

Údaje o průměrných ročních výsledcích chemických a biologických rozborů upravené vody na největších úpravnách provozovaných Vodakvou najdete zde.

Údaje o látkách používaných pro úpravu pitné vody

Pro úpravu pitné vody používá Vodakva na provozovaných úpravnách síran hlinitý,oxid uhličitý, vápno (vápenná voda) a chlornan sodný, případně další chemické látky vyjmenované ve Vyhlášce ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, Příloha č. 2

Tvrdost vody

Voda v přírodě obsahuje minerální soli (hydrogenuhličitan vápenatý, hydrogenuhličitan hořečnatý). Tvrdost vody pak záleží na charakteru půdy, kterou protéká: vápenatá půda dává vodu tvrdou, půda žulová a písčitá dává vodu měkkou. Tvrdost vody znamená množství vápníku a hořčíku obsaženého ve vodě. Hygienický limit sumy vápníku a hořčíku je jako doporučená hodnota, ze zdravotního hlediska je optimální koncentrace 2 – 3,5 mmol/l.

Z technického hlediska můžeme rozlišovat vodu jako měkkou nebo tvrdou. Obsah se měří v mmol/l, často se však používají starší jednotky jako německé stupně (°N či °dH) nebo francouzské stupně (°F). Jednotlivé jednotky se přepočítávají následovně.

Německé stupně: 1 mmol/l = 5,6°
Francouzské stupně: 1 mmol/l = 10°

Stupnice tvrdosti vod:

velmi měkká 0 – 0,7 mmol/l
měkká 0,7 – 1,3 mmol/l
středně tvrdá 1,3 – 2,1 mmol/l
dosti tvrdá 2,1 – 3,2 mmol/l
tvrdá 3,2 – 5,3 mmol/l
velmi tvrdá >5,3 mmol/l

V oblasti provozované Vodakvou se k výrobě pitné vody využívá spíše povrchová voda, proto je i dodávaná pitná voda na většině území měkká. Údaje o tvrdosti vody v jednotlivých provozovaných obcích najdete v informační mapě.

Voda ve vaší obci

Jaký je zdroj pitné vody ve vaší obci? Jaká je její tvrdost? Které středisko Vodakvy se u vás stará o vodovod či  kanalizaci? To vše se dozvíte v následující informační mapě, stačí jen vyhledat v seznamu vaši obec. Na mapě jsou také schematicky zakreslené trasy hlavních skupinových vodovodů provozovaných Vodakvou.

Uvedené hodnoty tvrdosti vody v obci jsou orientační a vycházejí z průměrných výsledků měření. V případě dalších dotazů ke kvalitě vody nás prosím kontaktujte na naší Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Informační mapa

Informační mapa

Informace o ceně vody jsou dostupné na této stránce.