VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Pitná voda a její kvalita

Jaká je tvrdost pitné vody z kohoutku?

Tvrdost vody znamená množství vápníku a hořčíku obsaženého ve vodě. Ze zdravotního hlediska je optimální koncentrace 2 – 3,5 mmol/l. V oblasti provozované Vodakvou se k výrobě pitné vody využívá spíše povrchová voda, proto je i dodávaná pitná voda na většině území měkká. Jaká je tvrdost vody ve Vaší obci zjistíte zde.

Můžu pít bez obav pitnou vodu z kohoutku?

Požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody jsou stanoveny hygienickými limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů. Tyto limity jsou upraveny platným prováděcím právním předpisem, nebo jsou povoleny či určeny příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Kontroly kvality pitné vody na úpravnách a v rozvodné síti provádí akreditovaná laboratoř Vodakvy v pravidelných intervalech, kromě laboratoře kontroluje nezávadnost pitné vody i krajská hygienická stanice.

Vodakva zaručuje dodávku kvalitní pitné vody až do objektu. Tato kvalita se může změnit při dlouhodobé stagnaci ve vnitřních rozvodech. Před jejím používáním je tedy dobré odpustit trochu studené vody a zkontrolovat, zda je dostatečně chladná, čirá a jiskrnná. Takovou vodu můžete bez obav pít.

Proč se přidává do pitné vody chlór?

Chlór se přidává do vody pro dezinfekci. Jeho úloha je preventivní, zabraňuje rozmnožení nežádoucích bakterií a mikrobů v rozvodné síti. Maximální zbytková koncentrace chlóru ve vodovodní síti je 0,3 mg/l. Obsah chlóru v této koncentraci není v žádném případě toxický ani zdraví nebezpečný, naopak jeho přítomnost v pitné vodě zaručí její bakteriologickou nezávadnost.

Proč se někdy stane, že má voda bílé nebo rezavohnědé zabarvení a je to nebezpečné?

Bílé (mléčné) zabarvení vody je způsobeno tím, že se smíchá voda se vzduchem. K tomu může dojít například v čerpacích stanicích. Bílé zabarvení vody nemá v žádném případě vliv na její kvalitu. Stačí nechat vodu několik minut odstát a vzduch z ní postupně vyprchá, až bude opět čirá. Pokud máte na vodovodním kohoutku instalováno sítko, dbejte na jeho pravidelné čištění.
Při manipulacích na vodovodní síti nebo při dlouhodobé stagnaci vody ve vnitřních rozvodech může dojít k uvolnění usazenin v potrubí a voda z kohoutku pak může mít rezavohnědou barvu. Takto zabarvená voda není zdravotně závadná, nechte ji z kohoutku odtéct, dokud není opět čirá.

Je pitná voda z kohoutku vhodná i pro kojence?

Pitná voda dodávaná Vodakvou je na většině provozovaného území vhodná i pro kojence. O jejím použití se poraďte s dětským lékařem. Chcete - li vědět, zda voda z kohoutku v místě Vašeho bydliště splňuje parametry doporučené pro kojeneckou vodu, zašlete prosím dotaz s uvedením adresy Vašeho bydliště, na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Kde se dozvím více o kvalitě pitné vody?

Kvalita pitné vody je definována Zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky 187/2005, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Na svých internetových stránkách uveřejňuje Vodakva průměrné výsledky chemických a biologických rozborů upravené vody na největších úpravnách. Informace o kvalitě dodávané pitné vody získáte na centrálním dispečinku Vodakvy. Můžete se obrátit i na příslušnou krajskou hygienickou stanici.


Měření, fakturace a platba

Co mám dělat, když se mi zdá fakturovaná spotřeba vody moc velká?

Zdá-li se vám fakturovaná spotřeba výrazně větší než v minulém období, je třeba nejprve zvážit, zda nedošlo v uvedeném období ke změně podmínek odběru, například zvýšil se počet osob v domácnosti, v období suchého léta se zvýšila spotřeba vody na zalévání zahrady apod. Také mohl být špatně nahlášen stav vodoměru, je tedy dobré zkontrolovat, zda stav uvedený na faktuře odpovídá tomu, co jste hlásili (pokud odečet neprováděl pracovník Vodakvy.)

Pokud se domníváte, že vodoměr měří chybně, můžete podat písemnou žádost o přezkoušení vodoměru na adrese sídla Vodakvy. Přezkoušení provádí autorizovaná zkušebna. O výsledku přezkoušení je odběratel informován na základě protokolu, který zkušebna vystaví. Prokáže-li se, že vodoměr měřil s vyšší než povolenou odchylkou, tzn. že je nefunkční, hradí náklady přezkoušení Vodakva. Pokud je vodoměr vadný (nefunkční), přepočítá se spotřeba vody za reklamované období (pouze jedno fakturační období) podle potřeby za srovnatelné období a rozdíl je odběrateli vyúčtován. Pokud zkušebna prokáže, že se údaje vodoměru neodchylují od skutečné hodnoty více než připouští platná technická norma, hradí náklady přezkoušení odběratel.

Co potřebuji k přihlášení /odhlášení odběratele ?

Změnu odběratele (tedy vlastníka) při prodeji či nákupu nemovitosti lze provést osobně u příslušné referentky nebo vyplněním tohoto online formuláře. Na základě pokynů uvedených v tomto formuláři bude provedeno finální vyúčtování původnímu majiteli a po jeho uhrazení bude novému odběrateli zaslána smlouva o dodávce pitné vody, resp. odkanalizování, a další formuláře - Evidenční list a Požadavek vlastníka na způsob platby. Smlouva se vyhotovuje pouze v jednom stejnopise, který je k dispozici odběrateli, formuláře je třeba zaslat podepsané zpět. Vodakva nepožaduje žádné další doklady pro ověření totožnosti, vlastnictví či jiného vztahu k nemovitosti napojené na vodovod či kanalizaci, vlastnictví nemovistosti však může ověřovat v katastru nemovitostí. Údaje o právnických osobách se ověřují v obchodním rejstříku.

Odběratelem se rozumí majitel celého objektu (např. činžovního domu, rodinného domu atd.). Pokud se tedy mění pouze majitel bytové jednotky (např. při prodeji bytu) a ne majitel objektu, odběratel zůstává stejný a tuto změnu není třeba hlásit.

V případě přihlašování nového odběrného místa (novostavby) se obraťte na příslušné středisko, kde vyplníte objednávku na osazení vodoměru a odbržíte pokyny k dalšímu postupu.

Zalévám často zahrádku, můžu uplatnit slevu na stočném?

Pokud vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebujete bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně (tzn. změřené zpravidla obchodním měřidlem na náklady odběratele) větší než 30 m3 za rok (to znamená 30 000 litrů), lze slevu uplatnit. Množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace se pak zjistí buď měřením, nebo odborným výpočtem podle předložených technických propočtů.

Nejsem připojen na veřejný vodovod a mám svojí studnu, ze které beru vodu. Jak budu platit stočné, když jsem připojen na kanalizaci?

Pokud v objektu není osazený vodoměr, stanoví se množství odvedené odpadní vody pomocí směrných čísel potřeby vody na základě prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu o vodovodech a kanalizacích. Stočné se účtuje paušálem podle Vámi dodaných podkladů. Tyto podklady se vyplňují do formuláře, který obdržíte od příslušné referentky odbytu.

Jsem připojen na veřejný vodovod, ale vodu odebírám pouze ze své studny. Jak budu platit stočné?

Neodebíráte-li vodu z veřejného vodovodu, ale pouze ze studny, stanoví se množství odvedené odpadní vody pomocí směrných čísel potřeby vody na základě prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu o vodovodech a kanalizacích. Pokud ovšem jste připojen na veřejný vodovod, hradíte pevnou složku vodného, což je v podstatě platba za možnost odběru vody, i když vodu odebíráte pouze ze studny. Připomínáme, že v takovém případě je třeba dodržovat zákonné podmínky, tj. mít oddělený vnitřní rozvodný systém, aby nedošlo k propojení vody z veřejného vodovodu a individuálního zdroje.

Jak se měří množství odebrané a vypuštěné vody?

Množství odebrané vody se měří fakturačním vodoměrem, umístěným na vstupu potrubí do objektu, zpravidla ve sklepě nebo ve vodoměrné šachtě. Údaje naměřené tímto vodoměrem slouží jako podklad pro fakturaci odebrané vody. Pokud v objektu není osazený vodoměr, stanoví se spotřeba pomocí směrných čísel potřeby vody na základě prováděcí vyhlášky k zákonu č. 274/2001 Sb. Množství odvedené vody se stanoví na základě toho, kolik vody se do nemovitosti dodá z veřejné sítě. U zdrojů mimo veřejný vodovod (studna, soukromé vodovody) se množství odvedené vody stanovuje měřením či z výpočtů na základě předložených technických materiálů.

Jak se fakturuje odebraná a vypuštěná voda?

Vyúčtovací faktury se stanovují na základě odečtů skutečného stavu vodoměru nebo pomocí směrných čísel potřeby vody na základě prováděcí vyhlášky k zákonu č. 274/2001 Sb. (pokud v objektu není měřidlo). Vyúčtování se provádí dvakrát ročně. V mezidobí se hradí spotřeba vody formou záloh, ty se vyměřují po dohodě s Vodakvou na období jednoho měsíce nebo čtvrt roku. Výše měsíčních záloh se stanoví dle dohody s odběratelem, čtvrtletní zálohy se vypočítávají z předchozího odečtového intervalu (většinou jako polovina půlroční spotřeby). Výhodou měsíčních záloh je, že se platba rozdělí na pravidelné menší částky.

Bydlím v činžovním domě, kdo určuje, kolik za odebranou vodu zaplatím?

Dodávka pitné vody se měří vodoměrem na patě domu pro celou nemovitost. Fakturovanou částku za vodné a stočné hradí odběratel (majitel nemovitosti), popřípadě jím určený plátce. Konečné rozúčtování vodného a stočného jednotlivým uživatelům v nemovitosti (nájemníkům apod.) provádí přímo majitel této nemovitosti dle platné legislativy.

Jakými způsoby lze zaplatit fakturu?

Platba vyúčtovacích a zálohových faktur může být provedena po domluvě s Vodakvou různými způsoby:
bezhotovostní platba (inkaso, převodní příkaz), hotovostní platba (poštovní poukázka).

Inkasní způsob platby je pro odběratele nejvýhodnější, jelikož větší část nákladů s převodem hradí přímo Vodakva.

Mohu si nechat přezkoušet vodoměr?

Pokud se domníváte, že vodoměr měří chybně, můžete podat písemnou žádost o přezkoušení vodoměru na adrese sídla Vodakvy. Přezkoušení provádí autorizovaná zkušebna. O výsledku přezkoušení je odběratel informován na základě protokolu, který zkušebna vystaví.
Prokáže-li se, že vodoměr měřil s vyšší než povolenou odchylkou, tzn. že je nefunkční, hradí náklady přezkoušení Vodakva. Pokud je vodoměr vadný (nefunkční), přepočítá se spotřeba vody za reklamované období (pouze jedno fakturační období) podle potřeby za srovnatelné období a rozdíl je odběrateli vyúčtován.
Pokud zkušebna prokáže, že se údaje vodoměru neodchylují od skutečné hodnoty více než připouští platná technická norma, hradí náklady přezkoušení odběratel.


Nová Přípojka

Stavím nový dům, co potřebuji ke zřízení nové vodovodní/kanalizační přípojky? Kolik to bude stát?

Při zřizování nové vodovodní nebo kanalizační přípojky je třeba nejdříve ověřit možnosti napojení na síť, s tím se obraťte na technický útvar Vodakvy, kde Vám zakreslí vodovodní a kanalizační sítě (pokud jsou ve správě Vodakvy) a určí místo možného připojení na řad či stoku. Poté je třeba nechat si vypracovat projekt, splňující příslušné technické normy, od projektové organizace s oprávněním. Kompletní projektovou dokumentaci pak předložte technickému úseku k vyjádření, kterým se odsouhlasí technické řešení a stanoví se podmínky pro realizaci. Vyjádření obsahuje i kontakty na příslušná provozní střediska. Samotnou výstavbu přípojky lze objednat u příslušného provozního střediska Vodakvy (podle místa výstavby) nebo u kanalizačního provozu či u jakékoli autorizované stavební společnosti, při dodržení technických podmínek vyjádření.

Může mi vybudovat vodovodní a kanalizační přípojku jiná firma než vaše a za jakých podmínek?

Stavbu vodovodní nebo kanalizační přípojky může provést jiná autorizovaná stavební společnost, musí být ovšem dodrženy všechny technické podmínky uvedené ve vyjádření k projektové dokumentaci, které vydá před zahájením stavby technický útvar Vodakvy. V případě, že stavbu provádí jiná stavební firma, je nutné informovat příslušné provozní středisko, které povinně dohlíží na realizaci samostatné přípojky (trasa, uložení, obsyp, materiál). Napojení na veřejný vodovod nebo kanalizaci musí provádět pracovníci příslušného provozního střediska, stejně jako osazení vodoměru.

Co budu platit v případě, že si u Vás objednám výměnu nebo rekonstrukci vodovodní nebo kanalizační přípojky?

Vlastnictví vodovodní nebo kanalizační přípojky řeší zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Přípojka je majetkem vlastníka nemovitosti, ten také při její výměně či rekonstrukci hradí celou stavbu i s napojením na veřejný vodovod či kanalizaci, tzn. veškeré náklady se stavbou spojené, jako materiál, práce, doprava apod.


Vodoměry

Jak mám chránit vodoměr a potrubí před mrazem?

Je-li vodoměr umístěn venku (ve vodoměrné šachtě), před zimním obdobím zkontrolujte, zda je šachta dobře uzavřena, izolujte poklop šachty, při velkých mrazech opatřete tepelnou izolací i vodoměr a potrubí ve venkovní šachtici (např. sáčkem naplněným polystyrenem, dřevěnými hoblinami, suchým listím nebo starými textiliemi).

Je-li vodoměr umístěn uvnitř, místnost, kde je umístěn, zajistěte proti vniknutí chladného vzduchu (například otevřeným či rozbitým oknem).

Co mám dělat v případě poškození vodoměru?

V případě poškození vodoměru se neprodleně obraťte na příslušné vodovodní středisko, podle územní působnosti. Pracovníci střediska pak posoudí závažnost poškození vodoměru a přistoupí případně k jeho výměně či opravě. Výměnu nebo opravu vodoměru kvůli mechanickému nebo tepelnému poškození hradí odběratel – vlastník připojené nemovitosti.

Mám v bytě nainstalovaný vodoměr, bude mi vodárna účtovat podle stavu na tomto vodoměru?

Podkladem pro fakturaci vodného a stočného jsou pouze údaje naměřené na patním vodoměru v domě, umístěném zpravidla ve sklepě bezprostředně za vstupem vodovodní přípojky do objektu nebo ve vodoměrné šachtě. Tento vodoměr je majetkem Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech a osazují ho pracovníci Vodakvy. Měření na soukromém vodoměru, umístěném v bytě či jinde, se při fakturaci nebere v úvahu. Bytové vodoměry jsou nižší kvality a méně přesné, většinou slouží pouze jako orientační měřítko pro majitele nemovitosti při rozúčtování celkové fakturované částky na jednotlivé bytové jednotky.

Může mi vyměnit nebo osadit vodoměr jiná firma než vaše?

Fakturační, neboli patní vodoměr nemovitosti je majetkem Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech a jeho osazení nebo výměnu můžou provádět pouze pracovníci Vodkavy.

Co je to požární vodoměr?

Požárním vodoměrem se měří dodávka vody pro požární účely. Tento vodoměr je osazen na požárním obtoku nebo na vnitřním požárním rozvodu v domě a jeho instalace a velikost musí být v souladu s výpočtem potřeby požární vody osobou odborně způsobilou v oblasti požární ochrany (požární technik). Odběr naměřený tímto vodoměrem se neúčtuje v případě, že odebraná voda byla prokazatelně využita pro požární účely. Za požární vodoměr platí odběratel pevnou složku vodného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru, v případě, že přes požární vodoměr probíhá odběr vody pro jiné účely než je případ požáru objektu, platí odběratel za příslušné fakturační období také pevnou složku stočného.

Můžu měnit velikost požárního vodoměru nebo nechat požární vodoměr úplně odebrat a za jakých podmínek?

Změna velikost požárního vodoměru či jeho odstranění musí být odsouhlaseny osobou odborně způsobilou v oblasti požární ochrany. Nejdříve se tedy obraťte na požárního technika a pokud bude se změnou souhlasit, nechte si od něj vypracovat nový projekt se změněnými technickými podmínkami požární ochrany v objektu. Tento projekt předložte na příslušném vodovodním středisku, které pak zajistí samotnou demontáž vodoměru nebo jeho výměnu. Náklady spojené s demontáží nebo výměnou požárního vodoměru hradí odběratel – vlastník nemovitosti.

Co mám dělat, pokud mám nyní vodné a stočné účtované paušálem a chci od Vás osadit vodoměr?

Obraťte se na příslušné provozní středisko, které posoudí technické možnosti osazení vodoměru a potřebné úpravy na vodovodní přípojce. V případě kladného stanoviska vyplníte objednávku na osazení vodoměru. Při osazování vodoměru v nemovitosti obdržíte k podpisu nový evidenční list, který je součástí smlouvy o dodávce pitné vody.

Kdy se dělají odečty vodoměru?

Stav vodoměru odečítají pracovníci Vodakvy zpravidla jednou za půl roku. Majitel nemovitosti musí zajistit zaměstnancům Vodakvy bezproblémový přístup k vodoměru.Každý pracovník společnosti má u sebe služební průkaz, který je povinen na požádání předložit. Jen ve výjimečném případě, nemůže-li být odběratel v době odečtu přítomen, může nahlásit stav vodoměru vyplněním a odesláním tiskopisu o stavu vodoměru, který na místě zanechají zaměstnanci Vodakvy, telefonicky nebo elektronicky na www.vodakva.cz. Alespoň jednou ročně však musí odečet pro kontrolu provést zaměstnanec Vodakvy.

Mám se starat o výměnu vodoměru a platím za to něco?

Pravidelné kontroly a výměny vodoměrů zajišťují pracovníci Vodakvy, v souladu s příslušnými metrologickými předpisy. Každý vodoměr má úřední ověření (cejchovní plombu nebo nálepku), před skončením platnosti tohoto úředního ověření pracovníci Vodakvy vodoměr vymění, tato výměna je samozřejmě bezplatná.

Odběratel hradí výměnu vodoměru pouze v případě, že je nutné vyměnit nefunkční prvek vodoměrné sestavy (ventil, zpětnou klapku, filtr apod.), která je součástí přípojky a tedy v majetku vlastníka nemovitosti. Výměnu nebo opravu vodoměru hradí odběratel i v případě, kdy došlo k jeho mechanickému nebo tepelnému poškození či k poškození plomby.


Poruchy a havárie

Kam mám nahlásit případnou havárii vodovodního nebo kanalizačního řadu?

V případě havárie na veřejném vodovodu nebo kanalizaci, při problémech s tlakem či kvalitou pitné vody volejte centrální dispečink Vodakvy na bezplatném telefonním čísle 800 101 047, kde je nepřetržitá služba 24 hodin denně.

Pokud je porucha na vnitřním rozvodu v objektu, obraťte se na instalatérskou firmu. 

Co mám dělat, když mám poruchu na vnitřním rozvodu vody nebo na vnitřní kanalizaci v domě?

Pokud máte poruchu na vnitřním rozvodu vody nebo na vnitřní kanalizaci v domě, obraťte se prosím na jakoukoli odbornou instalatérskou firmu. Vodakva nezajišťuje opravy na vnitřních rozvodech v domě. 

Co budu platit případě, že mám poruchu na vodovodní přípojce?

Vodakva hradí opravy té části přípojky, která je umístěna na veřejném prostranství, náklady na opravy ostatních částí přípojky, tzn. materiál, práce, dopravu apod., hradí vlastník připojené nemovitosti.

Jak je to s náhradním zásobováním v případě havárií na vodovodním řadu?

V případech náhlého omezení či přerušení dodávky pitné vody, vzniklých především z důvodů havárie na vodovodním potrubí, případně přerušením dodávky elektrické energie do čerpacích stanic, se pracovníci Vodakvy snaží závadu co nejrychleji odstranit tak, aby dodávka vody byla co nejrychleji obnovena. Náhradní zásobování zajišťuje společnost v mezích technických podmínek a možností v daném území, podle závažnosti a doby trvání havárie (přerušení dodávky vody) a podle počtu dotčených odběratelů.

Co mám dělat, když špatně odtéká kanalizace, resp. se splašky vrací domu?

V případě, že Vám špatně odtékají splašky, zjistěte si, zda není ucpaný vnitřní kanalizační rozvod. Pokud je v pořádku, pak se obraťte na příslušné kanalizační středisko, jehož pracovníci následně posoudí technický stav kanalizační přípojky a navrhnou možná technická řešení, případně zajistí nápravu.


Vodné a stočné

Proč se platí pevná složka?

Vodné a stočné je od roku 2002 účtováno na území provozovaném Vodakvou ve dvousložkové formě, tedy ve formě pevné a pohyblivé složky. Pohyblivá část se vypočítává podle skutečné spotřeby, k ní se připočítá pevná složka, jejíž výše se určuje podle velikosti fakturačního vodoměru. Konečná cena za kubík vody se tak u různých odběratelů liší. Pevná složka je určena k úhradě nákladů souvisejících s měřením, pravidelnými odečty vodoměrů, fakturací, výměnami či opravami vodoměrů a údržbou a opravami částí vodovodních a kanalizačních přípojek umístěných v pozemcích tvořících veřejné prostranství. Tyto činnosti musí být prováděny na základě Zákona o vodovodech a kanalizacích  a náklady s nimi spojené má dodavatel bez ohledu na to, jak velké množství vody odběratel odebírá či vypouští do kanalizace.  Celkový podíl pevné složky v rámci příjmů dodavatele z vybraného vodného a stočného může být dle cenového věstníku ministerstva financí ve výši  až  15% , na území provozovaném Vodakvou se pohybuje zhruba okolo 13%. 

Jak se určuje cena vody?

Od roku 2011 je pro výpočet vodného a stočného na území provozovaném Vodakvou uplatňován cenový vzorec, který je součástí smlouvy o provozování, uzavřené mezi Vodakvou a vlastníkem vodohospodářské infrastruktury (Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech) a schválené Evropskou komisí. Cena vodného a stočného je navíc věcně usměrňovaná podle pravidel stanovených v Cenovém věstníku Ministerstva financí ČR. Sazby vodného a stočného schvaluje každoročně na svém zasedání valná hromada Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.

Za co se platí vodné a za co stočné?

Vodné je úplata za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním. Množství vody dodané do objektu z veřejné sítě se měří vodoměrem, který je umístěn na vstupu potrubí do objektu. Pokud v objektu není osazený vodoměr, stanoví se spotřeba pomocí směrných čísel potřeby vody.
Stočné je úplata za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod. Množství odvedené vody se stanoví na základě toho, kolik vody se do nemovitosti dodá z veřejné sítě. U zdrojů mimo veřejný vodovod (studna, soukromé vodovody) se množství odvedené vody stanovuje měřením či z výpočtů na základě předložených technických materiálů.

Proč jsou ceny vodného a stočného vysoké a stále rostu?

Cena vody je pro každý rok stanovována podle cenového vzorce určeného Evropskou komisí  na léta 2011 až 2019.Ta požaduje  každoroční růst výdajů na tzv. obnovu stávajících zařízení bez ohledu na vývoj spotřeby vody. Stát svými právními předpisy vyžaduje v obcích další výstavbu kanalizací a tedy trvalý nárůst nových investic. Stále rostoucí požadavky podniků povodí na vyšší úroveň čištění odpadních vod zvyšují provozní náklady na jejich čištění. Spolu s pravidelným zvyšováním cen surové vody převážně odebírané od státních podniků povodí a růstem cen elektrické energie a pohonných hmot tak jsou vytvářeny předpoklady pro trvalý růst cen vodného a stočného. Přesto mají naši odběratelé jednu z nejnižších  cen vodného a stočného v ČR. Ještě nižší ceny by ohrozily úroveň prováděných služeb.     

Není vodné a stočné tak vysoké, protože jsou zadávané zakázky předražené?

Veškeré stavební strojní i materiálové zakázky jsou vybírány již od r. 1993 na základě výběrových řízení, a to podle nejen v té době platných předpisů, ale mnohem přísnějších vlastních kritérií, tedy od podstatně nižších předpokládaných částek, než vyžadoval platný zákon. Ve výběrových komisích mají zástupci obcí rozhodující slovo k výběru dodavatelů. Vždy při splnění požadované kvality rozhoduje o výběru dodavatele nejnižší cena.

Proč je vodné a stočné mnohonásobně dražší než před rokem 1989 ?

V té době platili obyvatelé celkem 0,80 Kčs za 1 m3 a podniky 6,05 Kč za 1m3. Znamená to, že před r. 89 byla cena pro podniky průměrným provozním nákladem. Provozní náklady na obyvatele byly dotovány ze státního rozpočtu. Veškeré investice rovněž. V současné době jsou veškeré provozní náklady a cca  dvě třetiny investic hrazeny z vybraného vodného a stočného. Jestliže vezmeme v úvahu vývoj všech cen, především energií a podstatné rozšíření veřejných kanalizací, jejichž provoz vyžaduje významné provozní náklady, významné zlepšení služeb provozních organizací vodovodů a kanalizací a také existenci DPH, je toto zvýšení pochopitelné.

Proč roste vodné a stočné, když odběratelé odebírají méně vody ?

Pokles spotřeby vody trvá nepřetržitě od r. 93, a to u domácností a především u ostatních odběratelů. Odběr pitné vody ze systémů, které se od té doby dále zvětšovaly, poklesl o dvě třetiny. Na provoz těchto systému jsou dva typy nákladů. Pevné náklady nejsou ovlivněny velikostí odběru a pohyblivé náklady závisí na jeho velikosti. Těch pevných, což jsou výměny a opravy zařízení, velká část mezd pracovníků a významná část energií, je mezi 70 a 80%. Pohyblivých, jako je nákup surové vody, chemikálií, část el. energie a jen malá část mezd, je mezi 20 až 30%. Pokud klesá odběr, poměr nákladů pevných proti pohyblivým se zvyšuje. Vyčerpají-li se zdroje možných úspor nákladů a nemá-li dojít ke snížení úrovně služeb, pak je nutné cenu za 1m3 zvyšovat.

Kdo platí za srážkovou vodu?

Platba za odvedení srážkových vod do veřejné kanalizace se vztahuje na plochy nemovitostí, které slouží k převážně komerčním účelům. Poplatky za ně se počítají z velikosti plochy střechy a ostatních ploch, které jsou odkanalizované do veřejné kanalizační sítě.

U nemovitostí, které slouží k trvalému bydlení a na domácnosti, se za odvedení srážkových vod neplatí.

Mám vlastní domácí čistírnu/septik, ale vypouštím odpadní vody do kanalizace, proč musím platit stočné?

Stočné se platí v případě, že je nemovitost napojena na veřejnou kanalizaci. Pokud je Vaše nemovitost napojena na veřejnou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod, nepotřebujete odpadní vody předčišťovat přes vlastní domovní čistírnu, septik nebo žumpu, navíc to ani zákon nedovoluje, protože takto předčištěné odpadní vody snižují celkovou efektivitu čištění na čistírně odpadních vod. Bude tedy pro vás ve všech směrech výhodnější domácí čistírnu zrušit, nebudete muset platit za její vyvážení a navíc zamezíte možnosti úniku znečištěných vod do okolní půdy. Jak postupovat při rušení domácí čistírny se dozvíte na příslušném kanalizačním středisku.


Změna odběratele

Chci prodat nemovitost, jak mám postupovat při přehlášení odběratele?

Změnu odběratele (tedy vlastníka) při prodeji či nákupu nemovitosti lze provést osobně u příslušné referentky nebo vyplněním tohoto online formuláře. Na základě pokynů uvedených v tomto formuláři bude provedeno finální vyúčtování původnímu majiteli a po jeho uhrazení bude novému odběrateli zaslána smlouva o dodávce pitné vody, resp. odkanalizování, a další formuláře - Evidenční list a Požadavek vlastníka na způsob platby. Smlouva se vyhotovuje pouze v jednom stejnopise, který je k dispozici odběrateli, formuláře je třeba zaslat podepsané zpět. Vodakva nepožaduje žádné další doklady pro ověření totožnosti, vlastnictví či jiného vztahu k nemovitosti napojené na vodovod či kanalizaci, vlastnictví nemovistosti však může ověřovat v katastru nemovitostí. Údaje o právnických osobách se ověřují v obchodním rejstříku.

Odběratelem se rozumí majitel celého objektu (např. činžovního domu, rodinného domu atd.). Pokud se tedy mění pouze majitel bytové jednotky (např. při prodeji bytu) a ne majitel objektu, odběratel zůstává stejný a tuto změnu není třeba hlásit.

V případě přihlašování nového odběrného místa (novostavby) se obraťte na příslušné středisko, kde vyplníte objednávku na osazení vodoměru a odbržíte pokyny k dalšímu postupu.

Jaké údaje po odběrateli Vodakva požaduje?

Vodakva po doběrateli požaduje pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro provedení vyúčtování za služby související s dodávkou pitné vody a odkanalizováním u příslušné nemovitosti a vyhotovením platebního dokladu. Tyto údaje jsou obsažené ve dvou formulářích - Evidenční list a Požadavek vlastníka nemovitosti na způsob platby.

Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ukládá Vodakvě navíc povinnost uzavřít s odběratelem písemnou smlouvu o dodávce pitné vody a odkanalizování. Tuto smlouvu však Vodakva vyhotovuje pouze v jednom stejnopise, který předává odběrateli a dále ji tedy neuchovává ani nepracuje s údaji v ní obsaženými. Převzetí smlouvy potvrzuje odběratel svým podpisem na Evidenčím listu.

Prodávám byt v panelové domě, mám to nahlásit Vodakvě?

Odběratelem se rozumí majitel celého objektu (např. činžovního domu, rodinného domu atd.). Pokud se tedy mění pouze majitel bytové jednotky (např. při prodeji bytu) a ne majitel objektu, odběratel zůstává stejný a tuto změnu není třeba hlásit Vodakvě.

Mám Vodakvě oznámit i změnu příjmení nebo telefonu?

Veškeré změny údajů, které jste nahlásili, nezapomeňte prosím oznámit Vodakvě. Změnu lze nahlásit telefonicky či osobně na centrální zákaznickém oddělení nebo příslušném provozním středisku vodovodů nebo elektronicky na www.vodakva.cz.

Byl jsem nově napojen na kanalizaci kde mám nahlásit změnu?

Nové připojení na veřejnou kanalizaci lze nahlásit telefonicky či osobně na centrální zákaznickém oddělení nebo příslušném provozním středisku vodovodů. Změnu lze provést i elektronicky přímo na www.vodakva.cz.


Ostatní

Na koho se obrátit, když potřebuji vyvézt septik, žumpu?

Obraťte se na příslušné kanalizační středisko, které zajišťuje vyvážení akumulačních prostorů biologických septiků, žump a domovních čistíren s uložením odpadu na čistírnách odpadních vod K.Vary a Tachov a vyvážení akumulačních prostorů a usazovacích jímek s uložením odpadu na řízené skládce. Tuto službu zajišťuje Vodakva pouze v obcích, které provozuje.

Může mi vodárna zavřít vodu? Kdy mi hrozí zavření vody?

Dle zákona je dodavatel oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení:

  • při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
  • nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
  • neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce, vodoměru nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace,
  • bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky,
  • neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
  • při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod, nebo
  • v případě prodlení odběratele s placením vodného a stočného podle sjednaného způsobu úhrady delšího než 30 dnů

Mohu vypouštět srážkové vody do kanalizace, když v místě není oddílná kanalizační soustava?

Při vypouštění srážkových vod je třeba se řídit podmínkami danými ve vyjádření technického útvaru Vodakvy k projektové dokumentaci stavby kanalizační přípojky. Pokud to tyto podmínky umožňují, lze vypouštět do kanalizace i srážkové vody, když v místě není oddílná kanalizační soustava.

Kdo je vlastníkem vodovodů a kanalizací?

Vlastníkem veřejných vodovodů a kanalizací na území provozovaném Vodakvou je Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech. Vodakva zajišťuje provoz, údržbu a rozvoj těchto vodohospodářských zařízení.

Jaké odměny mají členové orgánů společnosti?

Člen představenstva má odměnu 2300 Kč hrubého měsíčně a člen dozorčí rady 1800 Kč hrubého měsíčně. Za předpokladu splnění plánovaného hospodářského výsledku jsou rozděleny mezi 14 členů orgánů společnosti tantiemy schválené valnou hromadou. V r.2018 za r. 2017 schválila Valná hromada vyplatit na tantiemách celkem 690 tis. Kč. Žádné další příjmy ani náhrady z výkonu své funkce členové orgánů společnosti nemají.

Kde se dozvím více o podmínkách dodávky pitné vody a odkanalizování?

Podmínky pro dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod, postavení odběratele a dodavatele, jejich práva, povinnosti a vzájemné vztahy stanoví zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích a prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb. V souladu s těmito předpisy uzavírá Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech (vlastník vodovodů a kanalizací) a Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., (provozovatel pověřený výkonem povinností a práv dodavatele na základě smlouvy o provozování) s každým odběratelem smlouvu o dodávce pitné vody a odkanalizování, jejíž nedílnou součástí jsou obchodní podmínky. Ty vymezují podmínky mezi smluvními stranami pro dodávku vody a odkanalizování. Podmínky zodpovědnosti za vady vody dodané vodovodem a reklamaci služeb poskytovaných v souvislosti se zajištěním dodávky vody a odvádění odpadních vod kanalizací stanovuje reklamační řád. Obchodní podmínky a reklamační řád jsou k dispozici na internetových stránkách www.vodakva.cz, v sídle Vodakvy v Doubí a na jednotlivých provozních střediscích.

Oznámení