Tlaková kanalizace

Drobečková navigace

Při výstavbě kanalizací se v posledních letech využívá moderní technologie tlakové kanalizace, která má oproti klasické gravitační řadu výhod. Používá menší profily potrubí, pokládá se do nižší hloubky, jednoduše se umisťuje v terénu a přechod komunikací se dá snadněji řešit bezvýkopově. Tím se snižují celkové náklady a urychluje výstavba. Také zajistí důsledné oddělení splaškových vod od dešťových i podzemních vod a nehrozí přepady do vodních toků. Lépe tak vyhovuje současnému vývoji předpisů týkajících se vypouštění odpadních vod i sílícím tlakům ze strany státních orgánů na větší zadržování vody v krajině.

Nemovitosti se na tlakovou kanalizaci připojují pomocí domovních čerpacích stanic odpadních vod. Pokud je investorem stavby tlakové kanalizace Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, dodává technologii zajišťující čerpání odpadních vod z objektu připojeného tlakovou kanalizační přípojkou bezúplatně. Provoz i servis této technologie pak zajišťuje Vodakva...

Více informací o tlakové kanalizaci a domovní čerpací stanici odpadních vod najdete v prezentaci:

nebo v letácích:

Tlaková kanalizace Domovní čerpací stanice odpadních vod

 

Zde můžete nahlásit poruchu domovní čerpací stanice (v majetku sdružení obcí)...

Informace pro investory:

Technické požadavky Vodakvy na tlakovou kanalizaci ke stažení...