Pitná voda

Drobečková navigace

distribuceúpravaprezentace úpraven

Zákon o ochraně veřejného zdraví definuje pitnou vodu (neboli vodu určenou pro lidskou spotřebu) takto: "Pitnou vodou je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva, jejíž smyslově postižitelné vlastnosti a jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických osob. Zdravotní nezávadnost se stanoví hygienickými limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních a chemických ukazatelů, které jsou upraveny prováděcím právním předpisem."

Voda v přírodě obsahuje množství rozpuštěných či nerozpuštěných látek. Některé z těchto látek jsou pro člověka a jeho zdraví nezbytné (například důležité minerální látky), ovšem s  rozvojem lidských činností negativně ovlivňujících životní prostředí se do vodních zdrojů v přírodě dostává i řada nežádoucích látek, které by mohly lidské zdraví naopak poškodit. Proto se voda z přírodních zdrojů, nazývaná příznačně „surová voda“ musí pro lidskou spotřebu upravit.  Způsob a intenzita úpravy surové vody na pitnou přitom závisí na kvalitě zdroje a jeho vlastnostech. Množství látek, které mohou být obsaženy v pitné vodě, je určeno právním předpisem – vyhláškou ministerstva zdravotnictví č.252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah prováděných kontrol. Tato vyhláška je prováděcí vyhláškou k zákonu o ochraně veřejného zdraví a je v souladu s předpisy Evropské unie.

Distribuce pitné vody

Upravená pitná voda je buď gravitačně, nebo většinou čerpáním rozváděna do pásmových vodojemů. Ve vodojemech se pitná voda srhomažďuje a s jejich pomocí se vyrovnává rozdíl mezi přítokem ze zdroje pitné vody a odběry spotřebitelů a také celkový tlak v síti. Plnění většiny vodojemů je dnes ovládáno automaticky pomocí počítače a řízeno z dispečinku v sídle firmy. Voda poté odtéká do vodovodní sítě, která ji rozvádí přímo k jednotlivým spotřebitelům.

Vodakva provozuje 1 680 km vodovodní sítě, v rámci této sítě je 196 vodojemů a 146 čerpacích stanic pitné vody. Celkem společnost zásobuje cca 192 tisíc obyvatel na území Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého i Středočeského kraje. Vzhledem k nedostatku podzemních zdrojů vody v provozované oblasti zde byly postupně od druhé poloviny 20. století budovány rozsáhlé skupinové vodovody, navazující na kvalitní povrchový zdroj s úpravnou pitné vody, které nahradily původní ne příliš spolehlivé místní zdroje. Dnes je tak téměř devadesát procent obyvatel na území Vodakvy zásobeno ze čtyř velkých skupinových vodovodů, které se i nadále rozšiřujíí:

Oblastní vodovod Karlovarska je nejrozsáhlejším skupinovým vodovodem na území provozovaném Vodakvou. Zásobuje pitnou vodou města Karlovy Vary, Chodov, Ostrov, Horní Slavkov a další obce na Karlovarsku a Sokolovsku – celkem 30 obcí a jejich spádová území, tzn. 116 633 obyvatel. Jeho celková délka je 657,6 km, hlavním zdrojem pitné vody je úpravna vody Březová, která odebírá surovou vodu ze Stanovické přehrady. Doplňkové zdroje systému jsou úpravna Myslivny, prameniště Hřebečná a vrty u Božího Daru.

Schéma Oblastního vodovodu Karlovarska:

Skupinový vodovod Tachov-Bor-Planá zásobuje pitnou vodou celkem 14 obcí na území Tachovska a jejich spádová území. Zdrojem pitné vody je úpravna vody Svobodka a prameniště Branka. Jeho délka je 224 km, počet obyvatel zásobených z tohoto vodovodu je 22 429.

Skupinový vodovod Stříbro zásobuje pitnou vodou město Stříbro, Kladruby a Vrbice, včetně jejich spádových území, tzn. celkem 9 038 obyvatel. Jeho délka je 62,5 km, zdrojem pitné vody je úpravna vody Milíkov.

Schéma vodovodů Tachovska a Stříbrska:

Skupinový vodovod Žlutice-Toužim zásobuje pitnou vodou obyvatele v jižní části Karlovarska a severní části Tachovska, celkem 15 obcí a jejich spádová území. V roce 2004 byl rozšířen na Tepelsko a Bezdružicko. Zdrojem vody je úpravna vody Žlutice, jeho délka je 268 km, počet zásobených obyvatel z tohoto vodovodu je 15 805 (kromě toho se voda z tohoto vodovodu předává pro zásobování cca 50 000 obyvatel Lounska).

Schéma vodovodu Žluticka a Toužimska

 

Kromě skupinových vodovodů provozuje Vodakva řadu samostatných vodovodů s místními zdroji, které zásobují vždy jednu nebo dvě obce a jsou vesměs menšího rozsahu.

Úprava pitné vody

V oblasti provozované Vodakvou je nedostatek kvalitních podzemních zdrojů. Proto se pitná voda z 87 % vyrábí ze zdrojů povrchových, zbylých 13 % tvoří podzemní zdroje. Celkem společnost provozuje 26 úpraven pitné vody, z nichž největší jsou Březová (nádrž Stanovice), Žlutice (nádrž Žlutice), Svobodka (nádrž Lučina), Milíkov (řeka Mže) a Myslivny (nádrž Myslivny).

Přehled největších úpraven vody

název úpravny vody zdroj surové vody maximální projektovaná kapacita (l/s) rok výstavby poznámka
ÚV Březová nádrž Stanovice 650 1982 rekonstrukce 2011 - 2016, zavedení ultrafiltrace
ÚV Žlutice nádrž Žlutice 180 1966 rozšíření 1986
ÚV Svobodka nádrž Lučina 135 1968 intenzifikace 1982 - 1987, 2020 zavedení ultrafiltrace
ÚV Milíkov řeka Mže 65 1999  
ÚV Myslivny nádrž Myslivny 35 1952 rekonstrukce 1997, 2019 - 2021

Prezentace úpraven

Úpravna vody Březová Prezentace ultrafiltrace na ÚV Březová

Úpravna vody SvobodkaPrezentace ultrafiltrace na ÚV Svobodka

Úpravna vody Žlutice

Úpravna vody Myslivny