Profil společnosti

Drobečková navigace

profilzásady a politikaoznamovací systémcertifikace

Profil společnosti

Akciová společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (dále jen Vodakva) vznikla po privatizaci státního podniku 1. 1. 1994. Její tradice však sahá až do roku 1882, kdy byl založen první karlovarský městský vodárenský podnik. Společnost od svého založení značně rozšířila působnost v regionu. V současnosti zajišťuje na základě smlouvy provozování, údržbu, obnovu i rozvoj zařízení pro zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čistění odpadních vod pro sto čtyři měst a obcí z Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje, které jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.

Toto sdružení vzniklo v roce 1993 s cílem zajistit provozování a rozvoj vodního hospodářství, od té doby se počet jeho členů téměř ztrojnásobil. Sdružení je založeno na vzájemné solidaritě obcí, které rozhodují o ceně vodného a stočného a o investičních plánech zajišťovaných Vodakvou. Sdružení má ve správě vodohospodářskou infrastrukturu patřící členským obcím, hospodaří rovněž se společnou regionální infrastrukturou. S Vodakvou má uzavřenou dlouhodobou "Smlouvu o nájmu části podniku a provozování vodovodních, kanalizačních a dalších vodohospodářských zařízení a poskytování služeb s tím souvisejících". Sdružení je zároveň hlavním akcionářem Vodakvy, druhým je společnost SUEZ, s mezinárodní působností v oblasti vodárenství a nakládání s odpady. Oba akcionáři se společně podílejí na řízení a kontrole provozní společnosti.

Vodakva zajišťuje zásobování kvalitní pitnou vodou pro 191 000 obyvatel, z nichž 95% je napojeno na kanalizační síť zakončenou čistírnou odpadních vod. Společnost se stará o téměř 2 500 km sítí a 700 objektů. Vedle hlavní činnosti, tedy péče o provoz a rozvoj pronajatých zařízení, Vodakva nabízí zákazníkům další služby v oblasti projektování a výstavby vodohospodářských zařízení, laboratorních rozborů vod, inspekce a rekonstrukce přípojek apod. Na základě individuálních smluv také provozuje šest obcí, které nejsou členy sdružení, a řadu dalších vodárenských zařízení.

Vodakva je rozdělena do 23 provozních středisek. O zajištění komplexních služeb s ohledem na místní podmínky se stará sedm vodovodních provozů a dva kanalizační. Společnost má dále provozy úpraven pitné vody, čistíren odpadních vod a čerpacích stanic, rozsáhlý technický úsek, specializovaná pracoviště dopravy a mechanizace či automatizace a IT a další odborné útvary. V současnosti ve Vodakvě pracuje 580 zaměstnanců.

Hlavní zásady a politika společnosti

Motto společnosti: „Udržitelný oběh vody mezi lidmi a přírodou“

Spolehlivě

 • Zajišťujeme nepřetržitou dodávku pitné vody pro všechna odběrná místa. Plníme všechny zákonné i jiné požadavky na kvalitu pitné vody a provoz vodovodních systémů i zařízení na výrobu pitné vody.
 • Trvale odvádíme a čistíme odpadní vody z napojených objektů a plníme všechny zákonné i jiné požadavky na kvalitu vyčištěné odpadní vody, provoz kanalizačních systémů a zařízení na čištění odpadních vod a zpra-cování kalů.
 • Pečujeme o svěřený vodohospodářský majetek a průběžně zlepšujeme jeho stav.
 • Usilujeme o zvyšování spokojenosti zákazníků identifikací a plněním jejich požadavků a očekávání.
 • Zodpovědně přistupujeme k plnění požadavků všech zainteresovaných stran a plníme všechny další zákonné povinnosti správce a provozovatele vodohospodářské infrastruktury.
 • Zaměstnanci osobně odpovídají za zajištění profesionální úrovně služeb poskytovaných společností a za jejich trvalé zlepšování.

Odborně

 • Našimi zaměstnanci jsou odborně připravení specialisté.
 • Disponujeme dostatečnou kapacitou moderní mechanizace, dopravních prostředků a komunikační techniky.
 • Kromě provozu rozvíjíme vodovodní a kanalizační systémy v provozovaných obcích.
 • Zajišťujeme stavební i montážní práce a dodávku strojních, elektro a informačních technologií.
 • Využíváme znalosti celosvětově působící vodárenské skupiny SUEZ.
 • Neustále prohlubujeme odborné znalosti a zvyšujeme kvalifikaci našich zaměstnanců, jsme členy oborové organizace SOVAK a snažíme se zajistit všechny potřebné informace a zdroje pro plnění stanovených cílů.

Úsporně

 • Hospodaříme pod kontrolou obcí, členů Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.
 • K dostupným finančním zdrojům přistupujeme hospodárně.
 • Snižujeme náklady na provoz automatizací stávajících objektů, optimalizací technologických procesů a maximálním využíváním kapacity zařízení pro zásobování pitnou vodou a pro odkanalizování.
 • Udržujeme ceny vodného a stočného a dalších služeb pod průměrem České republiky.

Ekologicky

 • Plníme úředně stanovené limity na kvalitu vyčištěných odpadních vod, které jsou vypouštěny do životního prostředí.
 • Dodržujeme zákonné požadavky a jiné požadavky související s ochranou životního prostředí a dohlížíme na jejich dodržování ze strany externích dodavatelů.
 • Pravidelně zjišťujeme a vyhodnocujeme vliv provozované činnosti na životní prostředí a zajišťujeme prevenci znečištění.
 • Přizpůsobujeme se aktuálním potřebám v oblasti životního prostředí využíváním moderních technologií.
 • Všichni naši zaměstnanci se snaží omezovat dopad činností společnosti na životní prostředí.
 • V rámci podpory udržitelného rozvoje šetříme energiemi a nenahraditelnými přírodními zdroji.
 • Využíváme obnovitelné zdroje pro výrobu elektrické energie a tepla.

Bezpečně

 • Plníme zákonné normy, právní a jiné požadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  a požární ochrany.
 • Při všech našich činnostech dbáme na ochranu zdraví a životů zaměstnanců, spolupracovníků, ostatních osob pohybujících se na pracovištích a okolních obyvatel.
 • Zajišťujeme bezpečné a zdravé pracovní podmínky, tak abychom předcházeli pracovním úrazům či poškození zdraví.
 • Určujeme možná rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a usilujeme o jejich minimalizaci.
 • Trvale zajišťujeme havarijní připravenost a pravidelně seznamujeme zaměstnance se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Prostřednictvím odborové organizace spolupracujeme se zástupci zaměstnanců, kteří se aktivně spoluúčastní na projednávání všech témat souvisejících s BOZP.

Šetrně

 • Plníme všechny zákonné a jiné požadavky související energetickou účinností, užitím a spotřebou energie.
 • Snižujeme spotřebu energií na provozovaných objektech efektivním využíváním zařízení, pravidelnou obměnou strojního a elektro zařízení, pořizováním energeticky úsporných spotřebičů a jejich pravidelnou kontrolou i údržbou a snižování tepelných ztrát objektů.
 • Pravidelně monitorujeme a vyhodnocujeme provoz jednotlivých objektů s využitím dálkových přenosů. Analýzou dat předcházíme poruchám, které mají vliv na energetickou nehospodárnost.
 • Pravidelně přezkoumáváme energetické vstupy a výstupy jednotlivých provozních částí společnosti, zařazujeme návrhy na zlepšení energetické hospodárnosti do cílů a cílových hodnot a zajišťujeme dostatek zdrojů potřebných pro jejich dosahování.
 • V rámci plánování podporujeme návrh činností, úpravu technologických procesů či nákup zařízení, které zlepšují energetickou hospodárnost.

Zavazujeme se k neustálému zlepšování systému managementu kvality, environmentálního managementu, managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a energetickému managementu, včetně energetické hospodárnosti, k respektování zásad přijaté politiky integrovaného systému managementu a k plnění zákonných a jiných požadavků.

Společnost se hlásí k etické chartě SUEZ

Vnitřní oznamovací systém

V souvislosti s přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva unie a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) zavádí společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. vnitřní oznamovací systém pro své zaměstnance a další zákonem stanovené osoby, který je určen k podání oznámení o možném protiprávním jednání blíže specifikovaném v Zákoně.

Způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

Oznámení lze učinit elektronicky, osobně nebo písemnou formou. Elektronicky se podání činí prostřednictvím emailové adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., písemně prostřednictvím podání adresovaného výlučně do rukou příslušné osoby a osobně po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 602 407 385. Příslušná osoba při přijímání a vyřizování došlých oznámení postupuje podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Příslušná osoba

Ing. Jiří Hlaváč

Kontakt na příslušnou osobu:

Telefon: 602 407 385
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Adresa: Ing. Jiří Hlaváč, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, Doubí, 360 07 Karlovy Vary 

Oprávnění učinit oznámení

Oznámení může podat každá fyzická, která získala informace o protiprávním jednání v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností, kterou vykonává pro společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
    
Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí:

a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
b) služba,
c) samostatná výdělečná činnost,
d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
g) správa svěřenského fondu,
h) dobrovolnická činnost,
i) odborná praxe, stáž, nebo
j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.
Společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. nevylučuje přijímání oznámení ve smyslu § 9 odst. 2 písm. b) bod 3

Oznámení Ministerstvu spravedlnosti

Oznámení dle Zákona lze učinit též prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.

Vodakva je držitelem certifikátů ISO

 • na systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016
 • na systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016
 • na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001:2018
 • na systém managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2019

Certifikáty byly vydány na všechny služby, které Vodakva zajišťuje, tzn. na provoz vodárenských a kanalizačních systémů včetně účetních služeb, na služby v dodávkách pitné vody, v odstraňování odpadních vod, na inženýring, projekci a provádění vodohospodářských a liniových staveb včetně technologií a na dopravu a mechanizaci.

 

Akreditace laboratoře Vodakvy

Laboratoř má zavedený systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, tento systém má prověřený Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.