Nejčastější dotazy

Drobečková navigace

Vodoměry

Jak mám chránit vodoměr a potrubí před mrazem?

Je-li vodoměr umístěn venku (ve vodoměrné šachtě), před zimním obdobím zkontrolujte, zda je šachta dobře uzavřena, izolujte poklop šachty, při velkých mrazech opatřete tepelnou izolací i vodoměr a potrubí ve venkovní šachtici (např. sáčkem naplněným polystyrenem, dřevěnými hoblinami, suchým listím nebo starými textiliemi).

Je-li vodoměr umístěn uvnitř, místnost, kde je umístěn, zajistěte proti vniknutí chladného vzduchu (například otevřeným či rozbitým oknem).

Co mám dělat v případě poškození vodoměru?

V případě poškození vodoměru se neprodleně obraťte na příslušné vodovodní středisko, podle územní působnosti. Pracovníci střediska pak posoudí závažnost poškození vodoměru a přistoupí případně k jeho výměně či opravě. Výměnu nebo opravu vodoměru kvůli mechanickému nebo tepelnému poškození hradí odběratel – vlastník připojené nemovitosti.

Mám v bytě nainstalovaný vodoměr, bude mi vodárna účtovat podle stavu na tomto vodoměru?

Podkladem pro fakturaci vodného a stočného jsou pouze údaje naměřené na patním vodoměru v domě, umístěném zpravidla ve sklepě bezprostředně za vstupem vodovodní přípojky do objektu nebo ve vodoměrné šachtě. Tento vodoměr je majetkem Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech a osazují ho pracovníci Vodakvy. Měření na soukromém vodoměru, umístěném v bytě či jinde, se při fakturaci nebere v úvahu. Bytové vodoměry jsou nižší kvality a méně přesné, většinou slouží pouze jako orientační měřítko pro majitele nemovitosti při rozúčtování celkové fakturované částky na jednotlivé bytové jednotky.

Může mi vyměnit nebo osadit vodoměr jiná firma než vaše?

Fakturační, neboli patní vodoměr nemovitosti je majetkem Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech a jeho osazení nebo výměnu můžou provádět pouze pracovníci Vodkavy.

Co je to požární vodoměr?

Požárním vodoměrem se měří dodávka vody pro požární účely. Tento vodoměr je osazen na požárním obtoku nebo na vnitřním požárním rozvodu v domě a jeho instalace a velikost musí být v souladu s výpočtem potřeby požární vody osobou odborně způsobilou v oblasti požární ochrany (požární technik). Odběr naměřený tímto vodoměrem se neúčtuje v případě, že odebraná voda byla prokazatelně využita pro požární účely. Za požární vodoměr platí odběratel pevnou složku vodného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru, v případě, že přes požární vodoměr probíhá odběr vody pro jiné účely než je případ požáru objektu, platí odběratel za příslušné fakturační období také pevnou složku stočného.

Můžu měnit velikost požárního vodoměru nebo nechat požární vodoměr úplně odebrat a za jakých podmínek?

Změna velikost požárního vodoměru či jeho odstranění musí být odsouhlaseny osobou odborně způsobilou v oblasti požární ochrany. Nejdříve se tedy obraťte na požárního technika a pokud bude se změnou souhlasit, nechte si od něj vypracovat nový projekt se změněnými technickými podmínkami požární ochrany v objektu. Tento projekt předložte na příslušném vodovodním středisku, které pak zajistí samotnou demontáž vodoměru nebo jeho výměnu. Náklady spojené s demontáží nebo výměnou požárního vodoměru hradí odběratel – vlastník nemovitosti.

Co mám dělat, pokud mám nyní vodné a stočné účtované paušálem a chci od Vás osadit vodoměr?

Obraťte se na příslušné provozní středisko, které posoudí technické možnosti osazení vodoměru a potřebné úpravy na vodovodní přípojce. V případě kladného stanoviska vyplníte objednávku na osazení vodoměru. Při osazování vodoměru v nemovitosti obdržíte k podpisu nový evidenční list, který je součástí smlouvy o dodávce pitné vody.

Kdy se dělají odečty vodoměru?

Stav vodoměru odečítají pracovníci Vodakvy zpravidla jednou za půl roku. Majitel nemovitosti musí zajistit zaměstnancům Vodakvy bezproblémový přístup k vodoměru.Každý pracovník společnosti má u sebe služební průkaz, který je povinen na požádání předložit. Jen ve výjimečném případě, nemůže-li být odběratel v době odečtu přítomen, může nahlásit stav vodoměru vyplněním a odesláním tiskopisu o stavu vodoměru, který na místě zanechají zaměstnanci Vodakvy, telefonicky nebo elektronicky na www.vodakva.cz. Alespoň jednou ročně však musí odečet pro kontrolu provést zaměstnanec Vodakvy.

Mám se starat o výměnu vodoměru a platím za to něco?

Pravidelné kontroly a výměny vodoměrů zajišťují pracovníci Vodakvy, v souladu s příslušnými metrologickými předpisy. Každý vodoměr má úřední ověření (cejchovní plombu nebo nálepku), před skončením platnosti tohoto úředního ověření pracovníci Vodakvy vodoměr vymění, tato výměna je samozřejmě bezplatná.

Odběratel hradí výměnu vodoměru pouze v případě, že je nutné vyměnit nefunkční prvek vodoměrné sestavy (ventil, zpětnou klapku, filtr apod.), která je součástí přípojky a tedy v majetku vlastníka nemovitosti. Výměnu nebo opravu vodoměru hradí odběratel i v případě, kdy došlo k jeho mechanickému nebo tepelnému poškození či k poškození plomby.