Péče o zařízení

Drobečková navigace

provoz a údržbainvestice exkurze

Systém péče o provoz a rozvoj zařízení veřejných vodovodů a kanalizací provozovaných Vodakvou je založený na úzké spolupráci této provozní společnosti se správcem provozované infrastruktury, Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech, které je zároveň jedním z hlavních akcionářů Vodakvy, a na provozní i investiční solidaritě obcí, které jsou členy tohoto svazku.

Tento systém „veřejné služby pod veřejnou kontrolou“ řeší nejen správu a provozování vodohospodářské infrastruktury obcí, ale i realizaci takových rozvojových projektů, které by obce samy ze svého rozpočtu nemohly financovat. Vzájemná solidarita obcí umožňuje v rámci sdružení soustředit dostatek finančních prostředků na rozsáhlé akce, které se týkají rozšiřování a nové výstavby skupinových vodovodů a budování skupinových kanalizací s čistírnami odpadních vod pro více obcí.

Provoz a údržba

O provoz, údržbu a opravy zařízení souvisejících s veřejnými vodovody a kanalizacemi se starají odborně specializovaná provozní střediska Vodakvy. Centrálně je provoz všech vodovodních systémů sledován a kontrolován z dispečinku se sídlem v Karlových Varech - Doubí.  Pomocí centrálního počítačového řídicího systému se vyhodnocují a zpracovávají data podle naměřených hodnot ze všech napojených objektů. Tato data se přenášejí na dispečink, kde se pomocí grafické vizualizace zobrazují na monitorech a odkud lze jednotlivá zařízení přímo ovládat. Pracovníci dispečinku tak mohou 24 hodin denně centrálně kontrolovat a řídit výrobu, distribuci a dodávku pitné vody na celém provozovaném území, tedy chod všech úpraven pitné vody, vodojemů i čerpacích stanic pitné vody. V dnešní době je na tento centrální řídící systém napojena a dálkově kontrolována i věština čerpacích stanic odpadních vod a čistíren odpadních vod bez stálé obsluhy. Velké čistírny odpadních vod s nepřetržitým provozem mají své vlastní řídicí systémy.

Fotografie centrálního dispečinku

Investice do rozvoje

Při zajišťování rozvoje vodohospodářské infrastruktury Vodakva úzce spolupracuje s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech, majitelem provozovaných vodovodních a kanalizačních zařízení. Plány investiční činnosti na jednotlivé roky připravují investiční komise, složené ze zástupců obcí a odborníků z Vodakvy. Tyto plány jsou poté předkládány ke schválení valné hromadě sdružení. Veškeré stavební, strojní i materiálové zakázky jsou vybírány již od počátku činnosti sdružení na základě výběrových řízení, kde mají zástupci obcí rozhodující slovo.

Za dobu svého působení sdružení investovalo do vodohospodářské infrastruktury členských obcí celkem zhruba tři miliardy Kč, z toho více než polovina byla hrazena z účelových investičních dotací, příspěvků, úvěrů či půjček, zbytek pochází z nájemného od Vodakvy a výnosů z akcií ve Vodakvě. Majetek sdružení v pořizovacích cenách se za tuto dobu více než pětkrát zvýšil, z původních 1,2 na dnešních cca 6,8 miliard Kč.

V oblasti pitné vody se investice týkaly především rozšiřování skupinových vodovodních systémů a modernizace jejich zařízení. Region totiž nemá dostatek zdrojů podzemní vody. Aby se zajistila kvalitní pitná voda pro obyvatele, bylo nutné vybudovat spolehlivé povrchové zdroje a na ně navazující skupinové vodovody. Základy těchto systémů byly položeny již v druhé polovině 20. století. Od devadesátých let se postupně vybudovaly čtyři rozsáhlé skupinové vodovody o celkové délce 1100 km, které nahradily původní ne příliš spolehlivé místní zdroje.  Dnes tyto vodovody zásobují téměř 90% obyvatel na území sdružení a dále se rozšiřují.

I v oblasti odpadních vod se ukázalo, že vzájemná solidarita obcí a jejich spolupráce s odborníky se zkušenostmi z provozu přináší co nejoptimálnější řešení jak z ekonomického, tak z technologického hlediska, a to většinou budováním kanalizačních systémů zakončených centrálními čistírnami odpadních vod, které slouží více obcím. V současnosti má zhruba 70% členských obcí sdružení vybudovaný kanalizační systém zakončený čistírnou odpadních vod, což představuje více než 90% obyvatel provozovaného území. Jsou to nejen všechny obce nad dva tisíce obyvatel, ale dokonce i většina obcí nad čtyři sta obyvatel. Také investice do modernizací či výstavby čistíren a do rozšiřování kanalizačních systémů nadále pokračují.

Investice za jednotlivé roky:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015  2014  2013 • 2012  2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001  2000

Prezentace významných investic v pdf

Možnosti exkurzí na úpravnách a čistírnách vod

Vodakva nabízí pro školy i veřejnost možnost exkurzí na provozovaných úpravnách pitné vody a čistírnách odpadních vod. Prohlídky trvají přibližně jednu hodinu, odborný výklad zajistí pracovníci společnosti.

Úpravny pitné vody

Úpravna vody Březová

Jungmannova stezka 176, 362 15 Březová
telefon: 721 777 339
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úpravna vody Žlutice

Věrušice 50, 364 52 Žlutice
telefon: 359 010 824
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úpravna vody Svobodka

341 01 Tachov
telefon: 606 761 759
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úpravna vody Milíkov

34901 Stříbro
telefon: 374 622 645
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Čistírny odpadních vod

Čistírna odpadních vod Karlovy Vary

Mattoniho nábřeží 35, 360 09 Karlovy Vary - Drahovice
telefon: 359 010 713
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Čistírna odpadních vod Tachov

Oldřichovská ul., 347 01 Tachov
telefon: 606 761 758
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Čistírna odpadních vod Stříbro

Na Příkopech, 349 01 Stříbro
telefon: 724 560 066
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.