Cena vody

Drobečková navigace

Aktuální ceník Vysvětlení položekCenové kalkulace Starší ceníky

Cena vodného a stočného je věcně usměrňovaná podle pravidel stanovených v Cenovém věstníku Ministerstva financí ČR. Sazby vodného a stočného schvaluje každoročně na svém zasedání valná hromada Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech. Vodné a stočné je účtováno od roku 2002 ve dvousložkové formě, tedy ve formě pevné a pohyblivé složky. Pohyblivá část se vypočítává podle skutečné spotřeby, k ní se připočítá pevná složka, jejíž výše se určuje podle velikosti fakturačního vodoměru.

Ceník vodného a stočného pro členské obce Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (Vodné a stočné 2024)

Sazby vodného a stočného platné od 1.1.2024 pro obce, které jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ),  jsou stanoveny dle usnesení valné hromady sdružení - viz seznam členských obcí.

Pohyblivé složky - platba za odebrané (a odkanalizované) množství vody

ceny v Kč za 1m

vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH (12%) bez DPH s DPH (12%) bez DPH s DPH (12%)
48,11 53,88 38,73 43,38 86,84 97,26

Pevné složky - roční platba podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru

ceny v Kč za rok

fakturační vodoměr - Qn [m3/h] vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH (12%) bez DPH s DPH (12%) bez DPH s DPH (12%)
1,5 1 145,00 1 282,40 1 085,00 1 215,20 2 230,00 2 497,60
2,5 1 970,00 2 206,40 1 878,00 2 103,36 3 848,00 4 309,76
3 2 459,00 2 754,08 2 355,00 2 637,60 4 814,00 5 391,68
3,5 2 992,00 3 351,04 2 879,00 3 224,48 5 871,00 6 575,52
5 4 832,00 5 411,84 4 708,00 5 272,96 9 540,00 10 684,80
6 6 237,00 6 985,44 6 121,00 6 855,52 12 358,00 13 840,96
7 7 771,00 8 703,52 7 675,00 8 596,00 15 446,00 17 299,52
10 13 061,00 14 628,32 13 099,00 14 670,88 26 160,00 29 299,20
15 23 848,00 26 709,76 24 351,00 27 273,12 48 199,00 53 982,88
20 36 725,00 41 132,00 37 985,00 42 543,20 74 710,00 83 675,20
25 51 419,00 57 589,28 53 718,00 60 164,16 105 137,00 117 753,44
30 67 745,00 75 874,40 71 355,00 79 917,60 139 100,00 155 792,00
35 85 567,00 95 835,04 90 751,00 101 641,12 176 318,00 197 476,16
40 104 777,00 117 350,24 111 791,00 125 205,92 216 568,00 242 556,16
50 147 034,00 164 678,08 158 451,00 177 465,12 305 485,00 342 143,20
60 193 984,00 217 262,08 210 757,00 236 047,84 404 741,00 453 309,92
75 272 372,00 305 056,64 298 887,00 334 753,44 571 259,00 639 810,08
80 300 476,00 336 533,12 330 678,00 370 359,36 631 154,00 706 892,48
90 359 465,00 402 600,80 397 681,00 445 402,72 757 146,00 848 003,52
100 421 995,00 472 634,40 469 059,00 525 346,08 891 054,00 997 980,48
120 557 010,00 623 851,20 624 184,00 699 086,08 1 181 194,00 1 322 937,28

Poznámka:  V případě tlakové přípojky kanalizace, u které je technologie pro domovní čerpací stanice odpadních vod v majetku Vodakvy a tato technologie je napájená elektrickou energii z domovní přípojky odběratele, se cena pevné složky stočného snižuje pro rok 2024 o 0,74 Kč bez DPH na 1 m3 fakturovaného stočného.

Odpadní voda z jiných zdrojů (srážková voda, podzemní voda, a pod. – Kč/m3)

pohyblivá složka pevná složka celkem
bez DPH bez DPH bez DPH
38,73 5,21 43,94

Průměrná cena (tzn. cena v jednosložkové kalkulaci, uváděná pouze pro porovnání s ostatními regiony, kde nemají dvousložkové vodné a stočné).

vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH (12%) bez DPH s DPH (12%) bez DPH s DPH (12%)
54,57 61,12 43,94 49,21 98,51 110,33

Poznámka: V obci Lužná platí pro odběratele jednosložková cena vodného a stočného ve výši průměrné ceny, tedy 98,51 Kč za m3 bez DPH. V obci Blatnice je pro domácnosti cena jednosložková ve výši průměrné ceny (98,51 Kč za m3 bez DPH), u ostatních odběratelů se v Blatnici účtuje dvousložková cena dle výše uvedeného ceníku.

Ceníky pro obce provozované na individuální provozní smlouvu:

Ceník stočného pro členské obce mikroregionu Balkán

Ceník stočného pro obec Vysoká Pec

Vysvětlení položek ceny

Vodné a stočné

Platba za služby poskytované v oblasti vody má dvě části – vodné a stočné. Vodné je úplata za pitnou vodu a za službu spojenou s její výrobou a jejím dodáním. Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod.

U podnikatelů či u nemovitostí, které slouží  ke komerčním účelům, se navíc jako součást stočného fakturuje i srážková voda. Poplatky za ni se počítají z velikosti plochy střechy a ostatních ploch, které jsou odkanalizované do veřejné kanalizační sítě.

Pozn. : Pro likvidaci kalů ze septiků a žump se stanovují ceny zvlášť.

Dvousložkové vodné a stočné

Od roku 2002, kdy vstoupil v platnost Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb., účtuje Vodakva dle tohoto zákona vodné a stočné ve dvousložkové formě, a to na základě rozhodnutí Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech jako vlastníka vodohospodářské infrastruktury provozované Vodakvou. Vodné a stočné má tak dvě části – pohyblivou složku a pevnou složku.

Výše pohyblivé složky se vypočítá na základě skutečně odebraného či odkanalizovaného množství vody, ceny jsou stanovené za jeden metr krychlový odebrané (odkanalizované) vody a jsou pro všechny odběratele stejné, ať už se jedná o domácnosti nebo tzv. ostatní odběratele. Množství vody dodané do objektu z veřejné sítě se měří vodoměrem, který je osazen na vodovodní přípojce. Množství odvedených odpadních vod se stanoví na základě toho, kolik pitné vody se do nemovitosti dodá z veřejné sítě, případně z vlastních zdrojů odběratele. Pokud v objektu není osazený vodoměr, stanoví se množství dodané vody a odvedených odpadních vod pomocí směrných čísel potřeby vody na základě prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon č. 274/2001 Sb.,prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb).

Výše pevné složky se určuje jako roční platba podle velikosti (jmenovitého průtoku) fakturačního vodoměru v připojené  nemovitosti. V případě, že v nemovitosti není vodoměr a spotřeba se stanoví pomocí směrných čísel, odpovídá výše pevné složky velikosti vodoměru, který by byl standardně v této nemovitosti vzhledem ke spotřebě osazen. Pevná složka je určena k úhradě nákladů souvisejících s měřením, pravidelnými odečty vodoměrů, fakturací, výměnami či opravami vodoměrů a údržbou a opravami částí vodovodních a kanalizačních přípojek umístěných v pozemcích tvořících veřejné prostranství. Tyto činnosti musí být prováděny na základě Zákona o vodovodech a kanalizacích  a náklady s nimi spojené má dodavatel bez ohledu na to, jak velké množství vody odběratel odebírá či vypouští do kanalizace. Celkový podíl pevné složky v rámci příjmů dodavatele z vybraného vodného a stočného může být dle cenového věstníku ministerstva financí ve výši  až  15% , na území provozovaném Vodakvou se pohybuje zhruba kolem 12%.  

Průměrná cena

Vedle pohyblivé a pevné složky je v ceníku pro informaci uváděna i tzv. průměrná cena. Jedná se o průměrnou částku, vypočítanou z celkových výnosů provozovatele a fakturovaného množství pitné resp. odpadní vody. Průměrná cena tedy odpovídá výši vodného a stočného, které by bylo účtováno v případě jednosložkové ceny. Jedná se však pouze o orientační částku, konečná cena za kubík vody se u různých odběratelů liší, právě z toho důvodu, že je vodné a stočné účtováno ve dvousložkové formě. Například výsledná cena za kubík vody pro odběratele v bytových domech je daleko nižší, protože se jedna pevná složka, hrazená za společný fakturační vodoměr, rozpočítá do podstatně většího množství odebraných kubíků.

Průměrné výdaje domácnosti za vodné a stočné

1 litr odebrané pitné vody stojí v průměru 6,1 haléřů a 1 litr vypuštěných odpadních vod přibližně 4,9 haléře, dohromady tedy 11 haléřů (vč. DPH). Při průměrné spotřebě, která na území provozovaném Vodakvou činí 82 litrů na osobu za den, zaplatí tedy člověk za vodu přibližně 9 Kč denně. Za rok průměrný spotřebitel odebere a vypustí zhruba 30 m3 vody, za což zaplatí asi 3 300 Kč.

Cenové kalkulace

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů najdete na této stránce.

Starší ceníky

Ceníky vodného a stočného od roku 2011 je možné prohlédnout na této stránce.