Reklamace

Drobečková navigace

Zdá-li se vám fakturovaná spotřeba výrazně větší než v minulém období, je třeba nejprve zvážit, zda nedošlo v uvedeném období ke změně podmínek odběru, například zvýšil se počet osob v domácnosti, v období suchého léta se zvýšila spotřeba vody na zalévání zahrady apod. Častým případem zvýšené spotřeby jsou také úniky na vnitřní instalaci (např. protékání splachovačů WC, úniky vody přes ohřívače TUV apod.). Také mohl být špatně nahlášen stav vodoměru, je tedy dobré zkontrolovat, zda stav uvedený na faktuře odpovídá tomu, co jste hlásili (pokud odečet neprováděl pracovník Vodakvy.)

Pokud se domníváte, že vodoměr měří chybně, můžete podat písemnou žádost o přezkoušení vodoměru na adrese sídla Vodakvy. Přezkoušení provádí autorizovaná zkušebna. O výsledku přezkoušení je odběratel informován na základě protokolu, který zkušebna vystaví.

Prokáže-li se, že vodoměr měřil s vyšší než povolenou odchylkou, tzn.  že je nefunkční, hradí náklady přezkoušení Vodakva. Pokud je vodoměr vadný (nefunkční), přepočítá se spotřeba vody za reklamované období (pouze jedno fakturační období) podle potřeby za srovnatelné období a rozdíl je odběrateli vyúčtován.

Pokud zkušebna prokáže, že se údaje vodoměru neodchylují od skutečné hodnoty více, než připouští platná technická norma, hradí náklady přezkoušení odběratel.

O postupu při reklamaci faktury se můžete informovat i telefonicky na čísle příslušné referentky uvedeném na vaší faktuře či dotazem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Při kontaktu prosím vždy uvádějte číslo odběru, které najdete na faktuře. Obecný postup při reklamaci stanovuje reklamační řád Vodakvy.

Reklamační řád pro dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod

 I. Obecná ustanovení

Společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. jako dodavatel vody z vodovodu a odvádění odpadních vod vydává ve smyslu § 36, odst. 3, písm. g zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů a v návaznosti na zákon č. 634/1992  Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, tento reklamační řád.

Reklamační řád stanovuje rozsah a podmínky odpovědnosti za vady vody dodané vodovodem a reklamaci poskytovaných služeb v souvislosti se zajištěním dodávky vody a odvádění odpadních vod kanalizací, způsob a místo jejich uplatnění včetně nároků vyplývajících z této odpovědnosti.

Reklamační řád se vztahuje na dodávku vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací realizovaných na základě písemné smlouvy uzavřené podle § 8, odst. 6 výše uvedeného zákona.

II. Rozsah a podmínky reklamace

Odběratel má právo uplatnit vůči dodavateli odpovědnost za vady a reklamaci:

a) u dodávky vody

-       na jakost dodávané vody

-       na množství dodané vody, na její vysoký nebo nízký tlak

b) u odvádění odpadních vod

-       na odvádění odpadních vod v dohodnutém rozsahu a stanoveným způsobem

-       na množství odváděných odpadních vod.

Reklamaci uplatňuje odběratel :

- písemně na adresu pro doručování písemností uvedenou ve smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod nebo elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- osobně v místně příslušném provozním středisku vodovodu dodavatele v provozní době od 07:00 do 15:00 hod s tím, že v případě ústně uplatněné reklamace je zaměstnanec dodavatele přijímající reklamaci povinen sepsat o tomto písemný záznam.

- V případě reklamace jakosti dodávané vody nebo odvádění odpadních vod, kdy může dojít ke škodě na majetku nebo ohrození zdraví osob, lze reklamaci uplatnit telefonicky na tel.č. 800 101 047.

Písemná reklamace musí obsahovat:

-       jméno a příjmení odběratele,

-       adresu odběratele,

-       místo odběru vody nebo vypouštění odpadních vod,

-       popis vady nebo reklamace.

Stejné údaje jsou nezbytné pro reklamaci uplatněnou telefonicky. Zaměstnanec dodavatele pověřený přijímáním telefonicky podaných reklamací je povinen vyhotovit o takto podané reklamaci písemný záznam s uvedením výše specifikovaných údajů nezbytných pro vyřízení reklamace.

V případě písemností zaslaných odběratelem na adresu dodavatele, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné uplatnění reklamace, nebudou tyto kvalifikovány jako reklamace a budou dodavatelem řešeny jako stížnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

III. Způsob a lhůty pro vyřízení reklamace

Dodavatel je povinen podat písemnou zprávu odběrateli o způsobu jejího vyřízení do 15 pracovních dnů na adresu odběratele.

Odběratel je povinen poskytnout dodavateli nezbytnou součinnost při prošetřování a řešení reklamací zejména tím, že podává pravdivé informace o reklamované skutečnosti. Dále je povinen umožnit přístup k vodoměru za účelem jeho kontroly, odečtu stavu nebo jeho výměny v souvislosti s prověřením jeho funkčnosti, zúčastnit se osobně odběru kontrolních vzorků nebo tímto pověřit jinou osobu, umožnit přístup pověřeným zaměstnancům dodavatele do připojené nemovitosti za účelem prověření odvádění odpadních vod a předkládat dodavateli potřebné doklady k prověření správnosti účtovaného množství dodané vody a odvádění odpadních vod.

a) Zjevná vada jakosti vody (zápach, zákal, barva apod.) musí být reklamována odběratelem nejpozději do 24 hodin od zjištění, ostatní vady jakosti bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Na základě popisu reklamované vady rozhodne pověřený zaměstnanec dodavatele, zda bude proveden kontrolní odběr vzorku vody v dané lokalitě, přičemž při tomto rozhodování vychází z již provedených a vyhodnocených vzorků vody dodávaných stejným vodovodem v dané lokalitě na základě plánu kontroly pitné vody dle zákona č. 258/2000 Sb., schváleného orgánem ochrany veřejného zdraví. Odběr kontrolního vzorku zajistí dodavatel nejpozději do 24 hodin od uplatnění reklamace s tím, že odběr vzorků bude proveden za přítomnosti odběratele nebo jím pověřené osoby na místě odběru vzorku vody pro kontrolu pitné vody stanovených orgánem ochrany veřejného zdraví. Současně dodavatel zajistí provedení rozboru tohoto vzorku v akreditované laboratoři. V případě, že odběratel bude trvat na provedení kontrolního odběru vzorku a následném rozboru, přestože mu byl pověřeným zaměstnancem dodavatele předložen přehled výsledků rozborů vzorků vody v dané lokalitě s tím, že tyto splňovaly hygienické požadavky na pitnou vodu stanovené vyhl. MZ č. 252/2004. a reklamace bude po provedení rozboru vzorku kvalifikována jako neoprávněná, uhradí odběratel náklady na provedení odběru a rozboru kontrolního vzorku vody.

b) Na základě reklamace množství dodané vody, kdy ze strany odběratele není zpochybňována funkčnost vodoměru a správnost měření, zajistí dodavatel ve lhůtě do 3 dnů od podání reklamace provedení kontrolního odečtu stavu vodoměru, a to za přítomnosti odběratele nebo jím pověřené osoby. Vyhodnocení reklamace bude provedeno bezprostředně pro provedení kontrolního opisu stavu vodoměru a porovnání zjištěných údajů s údaji o odběrném místě vedeném dodavatelem.

c) V případě reklamace množství dodané vody z důvodu pochybnosti o správnosti měření dodané vody vodoměrem, zajistí dodavatel na základě písemné žádosti odběratele ve lhůtě do 30-ti dnů od jejího doručení přezkoušení vodoměru u autorizované zkušebny. Výsledky přezkoušení oznámí dodavatel neprodleně písemně odběrateli. Náklady spojené s přezkoušením a výměnou vodoměru budou hrazeny podle výsledku přezkoušení vodoměru dle § 17, odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb.

d) V případě reklamace odvádění odpadních vod v dohodnutém rozsahu a stanoveným způsobem zajistí dodavatel nejpozději do 24 hodin prošetření reklamace na místě samém za přítomnosti odběratele nebo jím pověřené osoby.

e) V případě reklamace množství odváděných odpadních vod je dodavatel povinen do 3 dnů prověřit údaje, na základě kterých je množství stanoveno. V případech velkých provozoven využívaných k podnikatelským účelům, kdy není množství odpadních vod měřeno, může se dodavatel s odběratelem dohodnou na prověření množství odvádění odpadních vod umístěním měřícího zařízení dodavatele na dohodnutém místě a po stanovenou dobu.

f) Jestliže je s reklamací spojena nutnost vrátit vystavenou fakturu, je odběratel povinen tuto fakturu vrátit dodavateli před uplynutím lhůty splatnosti. Dodavatel je pak povinen podle povahy nesprávnosti faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Při neoprávněném vrácení faktury bude postupováno jako při jejím nezaplacení.

IV. Nároky vyplývající z odpovědnosti za vady

  1. V případě dodávky vody, u které bylo na základě reklamace její jakosti prokázáno, že nesplňuje hygienické požadavky na pitnou vodu dle vyhl. MZ č. 252/2004 a která byla orgánem ochrany veřejného zdraví ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. prohlášena za užitkovou, má odběratel právo na poskytnutí slevy z vodného, přičemž výše této slevy bude stanovena individuálně  s přihlédnutím k závažnosti vady.
  2. V případě oprávněné reklamace množství dodané vody bude postupováno dle § 17 zákona č. 274/2001 Sb., v případě reklamace množství odvedené odpadní vody podle § 19 téhož zákona.
  3. V ostatních případech je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady oprávněnou reklamaci vyřešit, a to odstraněním závadného stavu.
  4. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady zůstává nedotčena odpovědnost dodavatele za škody  způsobené provozem či vadou výrobku dle občanského zákoníku.

V. Závěrečná ustanovení

1) Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002