Nejčastější dotazy

Drobečková navigace

Vodné a stočné

Proč se platí pevná složka?

Vodné a stočné je od roku 2002 účtováno na území provozovaném Vodakvou ve dvousložkové formě, tedy ve formě pevné a pohyblivé složky. Pohyblivá část se vypočítává podle skutečné spotřeby, k ní se připočítá pevná složka, jejíž výše se určuje podle velikosti fakturačního vodoměru. Konečná cena za kubík vody se tak u různých odběratelů liší. Pevná složka je určena k úhradě nákladů souvisejících s měřením, pravidelnými odečty vodoměrů, fakturací, výměnami či opravami vodoměrů a údržbou a opravami částí vodovodních a kanalizačních přípojek umístěných v pozemcích tvořících veřejné prostranství. Tyto činnosti musí být prováděny na základě Zákona o vodovodech a kanalizacích  a náklady s nimi spojené má dodavatel bez ohledu na to, jak velké množství vody odběratel odebírá či vypouští do kanalizace.  Celkový podíl pevné složky v rámci příjmů dodavatele z vybraného vodného a stočného může být dle cenového věstníku ministerstva financí ve výši  až  15% , na území provozovaném Vodakvou se pohybuje zhruba okolo 13%. 

Jak se určuje cena vody?

Od roku 2011 je pro výpočet vodného a stočného na území provozovaném Vodakvou uplatňován cenový vzorec, který je součástí smlouvy o provozování, uzavřené mezi Vodakvou a vlastníkem vodohospodářské infrastruktury (Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech) a schválené Evropskou komisí. Cena vodného a stočného je navíc věcně usměrňovaná podle pravidel stanovených v Cenovém věstníku Ministerstva financí ČR. Sazby vodného a stočného schvaluje každoročně na svém zasedání valná hromada Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.

Za co se platí vodné a za co stočné?

Vodné je úplata za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním. Množství vody dodané do objektu z veřejné sítě se měří vodoměrem, který je umístěn na vstupu potrubí do objektu. Pokud v objektu není osazený vodoměr, stanoví se spotřeba pomocí směrných čísel potřeby vody.
Stočné je úplata za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod. Množství odvedené vody se stanoví na základě toho, kolik vody se do nemovitosti dodá z veřejné sítě. U zdrojů mimo veřejný vodovod (studna, soukromé vodovody) se množství odvedené vody stanovuje měřením či z výpočtů na základě předložených technických materiálů.

Proč jsou ceny vodného a stočného vysoké a stále rostu?

Cena vody je pro každý rok stanovována podle cenového vzorce určeného Evropskou komisí  na léta 2011 až 2019.Ta požaduje  každoroční růst výdajů na tzv. obnovu stávajících zařízení bez ohledu na vývoj spotřeby vody. Stát svými právními předpisy vyžaduje v obcích další výstavbu kanalizací a tedy trvalý nárůst nových investic. Stále rostoucí požadavky podniků povodí na vyšší úroveň čištění odpadních vod zvyšují provozní náklady na jejich čištění. Spolu s pravidelným zvyšováním cen surové vody převážně odebírané od státních podniků povodí a růstem cen elektrické energie a pohonných hmot tak jsou vytvářeny předpoklady pro trvalý růst cen vodného a stočného. Přesto mají naši odběratelé jednu z nejnižších  cen vodného a stočného v ČR. Ještě nižší ceny by ohrozily úroveň prováděných služeb.     

Není vodné a stočné tak vysoké, protože jsou zadávané zakázky předražené?

Veškeré stavební strojní i materiálové zakázky jsou vybírány již od r. 1993 na základě výběrových řízení, a to podle nejen v té době platných předpisů, ale mnohem přísnějších vlastních kritérií, tedy od podstatně nižších předpokládaných částek, než vyžadoval platný zákon. Ve výběrových komisích mají zástupci obcí rozhodující slovo k výběru dodavatelů. Vždy při splnění požadované kvality rozhoduje o výběru dodavatele nejnižší cena.

Proč je vodné a stočné mnohonásobně dražší než před rokem 1989 ?

V té době platili obyvatelé celkem 0,80 Kčs za 1 m3 a podniky 6,05 Kč za 1m3. Znamená to, že před r. 89 byla cena pro podniky průměrným provozním nákladem. Provozní náklady na obyvatele byly dotovány ze státního rozpočtu. Veškeré investice rovněž. V současné době jsou veškeré provozní náklady a cca  dvě třetiny investic hrazeny z vybraného vodného a stočného. Jestliže vezmeme v úvahu vývoj všech cen, především energií a podstatné rozšíření veřejných kanalizací, jejichž provoz vyžaduje významné provozní náklady, významné zlepšení služeb provozních organizací vodovodů a kanalizací a také existenci DPH, je toto zvýšení pochopitelné.

Proč roste vodné a stočné, když odběratelé odebírají méně vody ?

Pokles spotřeby vody trvá nepřetržitě od r. 93, a to u domácností a především u ostatních odběratelů. Odběr pitné vody ze systémů, které se od té doby dále zvětšovaly, poklesl o dvě třetiny. Na provoz těchto systému jsou dva typy nákladů. Pevné náklady nejsou ovlivněny velikostí odběru a pohyblivé náklady závisí na jeho velikosti. Těch pevných, což jsou výměny a opravy zařízení, velká část mezd pracovníků a významná část energií, je mezi 70 a 80%. Pohyblivých, jako je nákup surové vody, chemikálií, část el. energie a jen malá část mezd, je mezi 20 až 30%. Pokud klesá odběr, poměr nákladů pevných proti pohyblivým se zvyšuje. Vyčerpají-li se zdroje možných úspor nákladů a nemá-li dojít ke snížení úrovně služeb, pak je nutné cenu za 1m3 zvyšovat.

Kdo platí za srážkovou vodu?

Platba za odvedení srážkových vod do veřejné kanalizace se vztahuje na plochy nemovitostí, které slouží k převážně komerčním účelům. Poplatky za ně se počítají z velikosti plochy střechy a ostatních ploch, které jsou odkanalizované do veřejné kanalizační sítě.

U nemovitostí, které slouží k trvalému bydlení a na domácnosti, se za odvedení srážkových vod neplatí.

Mám vlastní domácí čistírnu/septik, ale vypouštím odpadní vody do kanalizace, proč musím platit stočné?

Stočné se platí v případě, že je nemovitost napojena na veřejnou kanalizaci. Pokud je Vaše nemovitost napojena na veřejnou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod, nepotřebujete odpadní vody předčišťovat přes vlastní domovní čistírnu, septik nebo žumpu, navíc to ani zákon nedovoluje, protože takto předčištěné odpadní vody snižují celkovou efektivitu čištění na čistírně odpadních vod. Bude tedy pro vás ve všech směrech výhodnější domácí čistírnu zrušit, nebudete muset platit za její vyvážení a navíc zamezíte možnosti úniku znečištěných vod do okolní půdy. Jak postupovat při rušení domácí čistírny se dozvíte na příslušném kanalizačním středisku.