Měření spotřeby

Drobečková navigace

Vodoměr

Množství odebrané vody je měřeno pomocí fakturačního vodoměru, umístěného zpravidla ve sklepě bezprostředně za vstupem vodovodní přípojky do objektu nebo ve vodoměrné šachtě. Vodakva používá různé typy a velikosti fakturačních vodoměrů. Velikost osazeného vodoměru závisí na množství odebírané vody. Jak velký je váš fakturační vodoměr, zjistíte na každé faktuře za vodné a stočné nebo na evidenčním listu, který je součástí smlouvy o dodávce pitné vody a odkanalizování. Měření na soukromém vodoměru, umístěném v bytě či jinde, se při fakturaci nebere v úvahu.

Fakturační, neboli patní vodoměr nemovitosti, je majetkem Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech a jeho osazení nebo výměnu můžou provádět pouze pracovníci Vodakvy. Šroubení na vodoměru je proti neoprávněné manipulaci zajištěno objímkou s montážní plombou. Dále je na vodoměru umístěna cejchovní plomba nebo nálepka s uvedením roku úředního ověření (platnost tohoto ověření je u vodoměrů na studenou vodu 6 let). Před skončením platnosti úředního ověření se vodoměry vyměňují, tato výměna je samozřejmě bezplatná. S vodoměrem a potrubím po hlavní domovní uzávěr za vodoměrem mohou manipulovat pouze zaměstnanci Vodakvy. Je důležité, aby plomba na vodoměru zůstala neporušena, v opačném případě bychom museli požadovat náhrady škody. Všechny závady v měření prosím ihned oznamte na příslušném vodovodním středisku Vodakvy. 

Instalace a provoz

Vodoměr se instaluje zpravidla ve sklepě, bezprostředně za vstupem vodovodní přípojky do objektu, či ve vodoměrné šachtě. Podmínky umístění vodoměru určuje ze zákona dodavatel. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům pro montáž vodoměru, prosím proveďte v přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojované stavbě nebo pozemku na základě písemné výzvy, kterou obdržíte od Vodakvy. Pokud je vodoměr umístěn ve vodoměrné šachtě, je jejím vlastníkem odběratel a zodpovídá za její stav.

Pravidelné kontroly a výměny vodoměrů zajišťují pracovníci Vodakvy, v souladu s příslušnými metrologickými předpisy. Každý vodoměr má úřední ověření (cejchovní plombu nebo nálepku), před skončením platnosti tohoto úředního ověření pracovníci Vodakvy vodoměr vymění, tato výměna je samozřejmě bezplatná.

Výměnu nebo opravu vodoměru hradí odběratel v případě, kdy došlo k jeho mechanickému nebo tepelnému poškození či k poškození plomby. Odběratel také hradí náklady spojené s výměnou nefunkčních prvků vodoměrné sestavy (ventil, zpětnou klapku, filtr apod.), která je součástí přípojky a tedy v majetku vlastníka nemovitosti.

Nezapomeňte, že je třeba chránit vodoměr před mechanickým i tepelným poškozením. Pokud k tomuto poškození dojde, nese odběratel náklady spojené s opravou či výměnou vodoměru.

Ochrana před mrazem

Je-li vodoměr umístěn venku (ve vodoměrné šachtě)
- před zimním obdobím zkontrolujte, zda je šachta dobře uzavřena
- izolujte poklop šachty
- při velkých mrazech opatřete tepelnou izolací i vodoměr a potrubí ve venkovní šachtici (např. sáčkem naplněným polystyrenem, dřevěnými hoblinami, suchým listím nebo starými textiliemi).

Je-li vodoměr umístěn uvnitř
- místnost, kde je vodoměr umístěn, zajistěte proti vniknutí chladného vzduchu (například rozbitým oknem).

Odečty

Stav vodoměru odečítají pracovníci Vodakvy zpravidla jednou za půl roku. Každý pracovník společnosti má u sebe služební průkaz. Zaměstnanci jsou povinni tento průkaz vždy předložit. Pokud jste na pochybách, zda jde skutečně o zaměstnance Vodakvy, volejte dispečink (24 hodin denně).

Nemůže- li být odběratel v době odečtu přítomen, nahlásí stav vodoměru Vodakvě sám, a to buď odesláním vyplněného tiskopisu, který na místě zanechají zaměstnanci Vodakvy, nebo telefonicky příslušné referentce odbytu či jednoduše vyplněním tohoto online formuláře. Stav vodoměru se zjistí tak, že se přečtou černé číslice na ciferníku, do tabulky je nutno napsat celý stav počítadla vodoměru bez červených číslic. Alespoň jednou ročně však musí odečet pro kontrolu provést zaměstnanec Vodakvy.

Umožněte prosím zaměstnancům Vodakvy po celý rok bezproblémový přístup k vodoměru.

Mimořádný odečet vodoměru

Mimořádné odečty vodoměrů, provedené pracovníky Vodakvy na žádost odběratele mimo stanovené odečtové cykly, jsou zpoplatněny. Poplatek za provedení mimořádného odečtu je 765,- Kč bez DPH. Mimořádný odečet bude proveden po dohodě s příslušným vodovodním provozem na základě písemné objednávky.

Přezkoušení vodoměru

Při pochybnostech o správnosti měření vodoměru může odběratel (neboli majitel nemovitosti, kde je vodoměr umístěn) požádat písemně na adrese sídla Vodakvy o jeho přezkoušení, které provádí autorizovaná zkušebna. Po podání písemné žádosti se do nemovitosti dostaví pracovník Vodakvy a po odečtení stavu odebraného množství provede výměnu vodoměru. Odmontovaný vodoměr bude odeslán k přezkoušení do autorizované zkušebny. O výsledku přezkoušení je odběratel informován na základě protokolu, který zkušebna vystaví.

Prokáže-li se, že vodoměr měřil s vyšší než povolenou odchylkou, tzn. že je nefunkční, hradí náklady přezkoušení Vodakva. Pokud je vodoměr vadný (nefunkční), přepočítá se spotřeba vody za reklamované období (pouze jedno fakturační období) podle potřeby za srovnatelné období předchozího roku a rozdíl je odběrateli vyúčtován.