Smlouva

Drobečková navigace

Vodakva po doběrateli požaduje pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro provedení vyúčtování za služby související s dodávkou pitné vody a odkanalizováním u příslušné nemovitosti a vyhotovením platebního dokladu. Tyto údaje jsou obsažené ve dvou formulářích - Evidenční list a Požadavek vlastníka nemovitosti na způsob platby.

Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ukládá Vodakvě navíc povinnost uzavřít s odběratelem písemnou smlouvu o dodávce pitné vody a odkanalizování. Tuto smlouvu však Vodakva vyhotovuje pouze v jednom stejnopise, který předává odběrateli a dále ji tedy neuchovává ani nepracuje s údaji v ní obsaženými. Převzetí smlouvy potvrzuje odběratel svým podpisem na Evidenčím listu. Součástí smlouvy jsou také Obchodní podmínky dodávky vody a odkanalizování.

Vodakva nepožaduje žádné další doklady pro ověření totožnosti, vlastnictví či jiného vztahu k nemovitosti napojené na vodovod či kanalizaci, vlastnictví nemovistosti však může ověřovat v katastru nemovitostí. Údaje o právnických osobách se ověřují v obchodním rejstříku.

Další informace ke zpracování osobních údajů odběratelů.

Vzory smluv a formuláře

Vzor smlouvy o dodávce pitné vody a odkanalizování pro odběratele členských obcí Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (fyzické osoby nepodnikající)

Vzor smlouvy o dodávce pitné vody a odkanalizování pro odběratele členských obcí Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (právnické osoby, fyzické osoby podnikající)

Formuláře

Evidenční list pro fyzickou osobu nepodnikající

Požadavek vlastníka připojené nemovitosti na způsob platby pro fyzickou osobu nepodnikající

Evidenční list pro právnickou osobu a fyzickou osobu podnikající

Požadavek vlastníka připojené nemovitosti na způsob platby pro právnickou osobu a fyzicko osobu podnikající