Zřízení přípojky

Drobečková navigace

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, pokud není instalován vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě.

Vlastníkem vodovodní či kanalizační přípojky je dle zákona o vodovodech a kanalizacích majitel pozemku nebo stavby připojené na veřejný vodovod a kanalizaci, neprokáže-li se opak. 

Jak postupovat při zřizování nové přípojky na veřejný vodovodní řad či kanalizaci

1. Ověření možnosti napojení na síť

Obraťte se na technický útvar Vodakvy, kde Vám zakreslí vodovodní a kanalizační sítě (pokud jsou ve správě Vodakvy) a určí místo možného připojení na řad či stoku. Žádost o zákres sítí ve správě Vodakvy lze podat elektronicky pomocí tohoto online formuláře.

2. Projektová dokumentace – žádost o vyjádření

Nechte si vypracovat projekt, splňující příslušné technické normy, od projektové organizace s oprávněním. Kompletní projektovou dokumentaci pak je nutné předložit technickému útvaru k vyjádření, kterým se odsouhlasí technické řešení a stanoví se podmínky pro realizaci. O vyjádření k projektovým dokumentacím za účelem územního povolení, stavebního řízení, územního plánu, studie apod. je možné požádat prostřednictvím tohoto on line formuláře či poštou na adrese sídla společnosti. Žádost o vyjádření k dokumentaci musí obsahovat údaje o zájmovém území (katastrální území, číslo parcely, číslo popisné), dále údaje o žadateli (jméno či název organizace, telefon, e-mail) a způsob, jakým má být vyjádření doručeno. Nezbytnou přílohou žádosti o vyjádření je kompletní projektová dokumentace.

3. Realizace stavby

Samotnou výstavbu přípojky lze objednat u příslušného provozu vodovodů nebo kanalizací Vodakvy podle místa výstavby (obce) nebo u jakékoli autorizované stavební společnosti, při dodržení technických podmínek vyjádření.

V případě, že stavbu provádí jiná stavební firma, je však nutné informovat příslušný provoz, které povinně dohlíží na realizaci samostatné přípojky (trasa, uložení, obsyp, materiál). Napojení na veřejný vodovod nebo kanalizaci musí provádět pracovníci příslušného provozu vodovodů nebo kanalizací podle místa výstavby, stejně jako osazení vodoměru.