Odpadní vody

Drobečková navigace

odvádění odpadních vodčištění odpadních vodprezentace čistíren

Odpadní vody produkované v domácnostech a podnicích se dnes ve většině případů odvádějí kanalizační sítí do čistíren odpadních vod, kde se čistí pomocí mechanických, bilogických či případně chemických procesů. Kanalizační sítě a čistírny odpadních vod hrají významnou úlohu v oblasti ochrany vodních toků v regionu a konečná kvalita vypouštěných vod se velmi pečlivě sleduje. Požadavky na kvalitu vypouštěné vody vychází z nařízení vlády, které stanovuje nejvýše přípustné hodnoty znečištění pro jednotlivé parametry v čištěných odpadních vodách, minimální četnosti kontrolních odběrů a rozsahy prováděné kontroly.  Pracovníci Vodakvy zajišťují pravidelný odběr vzorků na přítoku, odtoku a rovněž i v celém čistícím procesu. Na základě výsledků analýz těchto vzorků se pak optimalizují jednotlivé technologické procesy čištění, tak aby bylo trvale dosaženo požadovaných parametrů kvality vyčištěné vody. Kromě společnosti samotné kontroluje kvalitu čištění rovněž Česká inspekce životního prostředí a dále pak správy povodí příslušných toků.

Odvádění odpadních vod

Veřejné kanalizace a čistírny odpadních vod nemají příliš dlouhou historii, ve větší míře se začaly budovat až v druhé polovině 20. století. Obrovský rozvoj u nás zaznamenala tato oblast od začátku 21. století, v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie a s vývojem legislativy na ochranu životního prostředí. V současnosti má zhruba 70% obcí provozovaných Vodakvou vybudovaný kanalizační systém zakončený čistírnou odpadních vod, tedy cca 95 % obyvatel na provozovaném území. Závazek zajistit čištění odpadních vod v obcích nad 2000 obyvatel, daný Českou republikou při vstupu do EU, je tedy v oblasti provozované Vodakvou zcela splněn. Nejen to, dnes je na tomto území odkanalizovaná většina obcí nad čtyři sta obyvatel.

Vodakva provozuje celkem 868 km kanalizací, většinou se jedná o jednotnou kameninovou kanalizaci, kterou se odvádí jak splašky, tak dešťová voda.

Co nepatří do kanalizace...

Čištění odpadních vod

Vodakva provozuje celkem 88 čistíren odpadních vod, z nichž většina je mechanicko-biologických. Na takovýchto čistírnách se obecně postupuje tak, že se voda nejprve mechanicky předčistí a zbaví největších nečistot (pomocí česlí, lapáku písku, štěrku atp.). Dále následuje biologické čištění, kde se pomocí směsi mikroorganismů nazývané aktivovaný kal odstraňuje především rozpuštěné organické znečištění. Po čištění následuje dosazování, kde se v nádržích odděluje sedimentací aktivovaný kal od vyčištěné vody. Vyčištěná voda se poté vypouští do přírodních toků. Část odsazeného kalu se vrací zpět do čistícího procesu, část je oddělena (tzv. přebytečný kal) a dále se stabilizuje, odvodňuje a zahušťuje v rámci kalového hospodářství. Zahuštěný kal se poté odváží k dalšímu zpracování.

Přehled největších čistíren odpadních vod provozovaných Vodakvou:

název čistírny odpadních vod typ rok výstavby poslední rekonstrukce kapacita
EO Q24 (l/s)
ČOV Karlovy Vary mechanicko-biologická ČOV typu D-N 1967 2008 80000 287,1
ČOV Ostrov mechanicko-biologická ČOV typu R-D-N   2007 21652 70
ČOV Stříbro aktivace typu Deep Shaft v kombinaci s D-R-D-N 1961 2012 15500 29,2
ČOV Chodov mechanicko-biologická ČOV typu D-R-D-N 1963 2007 14697 33,2
ČOV Chodová Planá SBR 1985 2012 13700 8,7
ČOV Tachov mechanicko-biologická ČOV typu R-D-N 1968 2011 11578 45,7
ČOV Jáchymov mechanicko-biologická ČOV typu D-N 1993   11 400 31,2
ČOV Horní Slavkov SBR   nová ČOV 2007 9347 27,2
ČOV Vejprty mechanicko-biologická ČOV typu D-N   2007 5067 16,6
ČOV Nová Role mechanicko-biologická ČOV typu D-N 1963 2016 5650 12,7

EO = ekvivaletních obyvatel
Q24 = průměrný 24 hodinový průtok

Průměrné výsledky čištění odpadních vod na největších čistírnách provozovaných Vodakvou v roce 2022

Prezentace vybraných čistíren

Čistírna odpadních vod Karlovy Vary - Drahovice Prezentace sušárny na ČOV Drahovice

Čistírna odpadních vod Tachov

Čistírna odpadních vod Stříbro