VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Odpadní vody produkované v domácnostech a podnicích se dnes ve většině případů odvádějí kanalizační sítí do čistíren odpadních vod, kde se čistí pomocí mechanických, bilogických či případně chemických procesů. Kanalizační sítě a čistírny odpadních vod hrají významnou úlohu v oblasti ochrany vodních toků v regionu a konečná kvalita vypouštěných vod se velmi pečlivě sleduje. Požadavky na kvalitu vypouštěné vody vychází z nařízení vlády, které stanovuje nejvýše přípustné hodnoty znečištění pro jednotlivé parametry v čištěných odpadních vodách, minimální četnosti kontrolních odběrů a rozsahy prováděné kontroly.  Pracovníci Vodakvy zajišťují pravidelný odběr vzorků na přítoku, odtoku a rovněž i v celém čistícím procesu. Na základě výsledků analýz těchto vzorků se pak optimalizují jednotlivé technologické procesy čištění, tak aby bylo trvale dosaženo požadovaných parametrů kvality vyčištěné vody. Kromě společnosti samotné kontroluje kvalitu čištění rovněž Česká inspekce životního prostředí a dále pak správy povodí příslušných toků.

Oznámení