Nejčastější dotazy

Drobečková navigace

Změna odběratele

Chci prodat nemovitost, jak mám postupovat při přehlášení odběratele?

Změnu odběratele (tedy vlastníka) při prodeji či nákupu nemovitosti lze provést osobně u příslušné referentky nebo vyplněním tohoto online formuláře. Na základě pokynů uvedených v tomto formuláři bude provedeno finální vyúčtování původnímu majiteli a po jeho uhrazení bude novému odběrateli zaslána smlouva o dodávce pitné vody, resp. odkanalizování, a další formuláře - Evidenční list a Požadavek vlastníka na způsob platby. Smlouva se vyhotovuje pouze v jednom stejnopise, který je k dispozici odběrateli, formuláře je třeba zaslat podepsané zpět. Vodakva nepožaduje žádné další doklady pro ověření totožnosti, vlastnictví či jiného vztahu k nemovitosti napojené na vodovod či kanalizaci, vlastnictví nemovistosti však může ověřovat v katastru nemovitostí. Údaje o právnických osobách se ověřují v obchodním rejstříku.

Odběratelem se rozumí majitel celého objektu (např. činžovního domu, rodinného domu atd.). Pokud se tedy mění pouze majitel bytové jednotky (např. při prodeji bytu) a ne majitel objektu, odběratel zůstává stejný a tuto změnu není třeba hlásit.

V případě přihlašování nového odběrného místa (novostavby) se obraťte na příslušné středisko, kde vyplníte objednávku na osazení vodoměru a odbržíte pokyny k dalšímu postupu.

Jaké údaje po odběrateli Vodakva požaduje?

Vodakva po doběrateli požaduje pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro provedení vyúčtování za služby související s dodávkou pitné vody a odkanalizováním u příslušné nemovitosti a vyhotovením platebního dokladu. Tyto údaje jsou obsažené ve dvou formulářích - Evidenční list a Požadavek vlastníka nemovitosti na způsob platby.

Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ukládá Vodakvě navíc povinnost uzavřít s odběratelem písemnou smlouvu o dodávce pitné vody a odkanalizování. Tuto smlouvu však Vodakva vyhotovuje pouze v jednom stejnopise, který předává odběrateli a dále ji tedy neuchovává ani nepracuje s údaji v ní obsaženými. Převzetí smlouvy potvrzuje odběratel svým podpisem na Evidenčím listu.

Prodávám byt v panelové domě, mám to nahlásit Vodakvě?

Odběratelem se rozumí majitel celého objektu (např. činžovního domu, rodinného domu atd.). Pokud se tedy mění pouze majitel bytové jednotky (např. při prodeji bytu) a ne majitel objektu, odběratel zůstává stejný a tuto změnu není třeba hlásit Vodakvě.

Mám Vodakvě oznámit i změnu příjmení nebo telefonu?

Veškeré změny údajů, které jste nahlásili, nezapomeňte prosím oznámit Vodakvě. Změnu lze nahlásit telefonicky či osobně na centrální zákaznickém oddělení nebo příslušném provozním středisku vodovodů nebo elektronicky na www.vodakva.cz.

Byl jsem nově napojen na kanalizaci kde mám nahlásit změnu?

Nové připojení na veřejnou kanalizaci lze nahlásit telefonicky či osobně na centrální zákaznickém oddělení nebo příslušném provozním středisku vodovodů. Změnu lze provést i elektronicky přímo na www.vodakva.cz.