Informace osobní údaje

Drobečková navigace

Správce osobních údajů: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. (obchodní značka Vodakva), Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, tel: 359 010 111, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.vodakva.cz

Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob

1) Osobní údaje odběratelů v rámci fakturace vodného a stočného

Z důvodů plnění zákonných povinností a plnění provozní smlouvy zpracovává Vodakva osobní údaje odběratelů (fyzických osob). Jedná se o osobní údaje, které odběratel (vlastník nemovitosti) uvede ve formulářích „Evidenční list“ a „Požadavek vlastníka připojené nemovitosti na způsob platby“. Vzory formulářů jsou uvedeny na stránkách www.vodakva.cz. Formuláře jsou uchovávané v listinné podobě, údaje na nich uvedené se dále zpracovávají elektronicky ve fakturačním programu Vodakvy.

Tyto údaje Vodakva nezbytně potřebuje proto, aby mohla provést vyúčtování za služby související s dodávkou pitné vody a odkanalizováním u příslušné nemovitosti a vyhotovit platební doklad. Údaje se zpracovávají po dobu zajišťování dodávky pitné vody, resp. odkanalizování, do příslušné nemovitosti, až do doby uhrazení všech závazků vyplývajících z tohoto obchodního vztahu. Dále se archivují pouze na příslušných účetních dokladech, v souladu se zákonnými archivačními lhůtami.

Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ukládá společnosti navíc povinnost uzavřít s odběratelem písemnou smlouvu o dodávce pitné vody a odkanalizování. Tuto smlouvu Vodakva od 25.5.2018 vyhotovuje pouze v jednom stejnopise, který předává odběrateli. Smlouvy uzavřené před tímto datem jsou uchovávané pouze v listinné podobě až do uzavření nových smluv s tím, že datum narození je znečitelněno. Údaje obsažené ve smlouvě Vodakva v elektronickém systému nezpracovává.

Vodakva nezpracovává a nepožaduje po odběratelích žádné další doklady pro ověření totožnosti, vlastnictví či jiného vztahu k nemovitosti napojené na vodovod či kanalizaci.

2) Osobní údaje akcionářů

Z důvodu plnění zákonných povinností zpracovává Vodakva osobní údaje akcionářů společnosti (fyzických osob). Jedná se o osobní údaje, které ji poskytne ve výpisu ze seznamu akcionářů Centrální depozitář cenných papírů, a dále o údaje uvedené akcionářem pro určení způsobu výplaty dividend.

Tyto údaje Vodakva nezbytně potřebuje proto, aby mohla zajistit organizaci valné hromady a výplatu dividend v souladu se zákonem. Údaje Vodakva zpracovává v elektronické i listinné podobě, a to pouze po dobu, která je nezbytně nutná pro splnění zákonných povinností souvisejících s organizací valné hromady a výplatou dividend.

3) Osobní údaje zákazníků v rámci ostatních činností a dalších fyzických osob při běžném obchodním styku

Vodakva zpracovává pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje ke splnění smlouvy, objednávky, zákonných povinností či povinností vyplývajících z provozní smlouvy nebo k vyřízení příslušného požadavku. Jedná se o osobní údaje, které fyzická osoba uvede na příslušné smlouvě, objednávce, v dopise, žádosti, stížnosti, korespondenci a v dalších dokumentech při běžném obchodním styku nebo ve formulářích uvedených na internetových stránkách www.vodakva.cz.

Údaje Vodakva uchovává pouze po dobu trvání smluvního vztahu, realizace objednávky či vyřizování požadavku, až do doby uhrazení všech závazků vyplývajících z obchodního vztahu a splnění zákonných povinností.

Zpracovávané osobní údaje Vodakva neposkytuje jiným příjemcům (kromě orgánů veřejné moci) ani je nezasílá do dalších zemí.

Z bezpečnostních a provozních důvodů monitoruje Vodakva některé prostory kamerami, ze kterých se však nepořizují žádné záznamy.

Fyzické osoby, jejichž osobní údaje Vodakva zpracovává, mají právo požadovat přístup ke svým osobním údajům. Dále mají právo na opravu či výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování a přenositelnost zpracovávaných osobních údajů. Mohou také vznést námitku proti zpracování, případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Žádosti týkající se zpracování osobních údajů konkrétních fyzických osob přijímá Vodakva pouze v písemné formě, totožnost subjektu údajů musí být na žádosti potvrzena úředně ověřeným podpisem. Žádosti lze zasílat poštou na adresu sídla firmy nebo je lze odevzdat osobně na podatelně v sídle firmy (Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary).