Struktura společnosti

Drobečková navigace

akcionářiorgányprovozy

Hlavními akcionáři Vodakvy jsou Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech a mezinárodní společnost SUEZ. Oba akcionáři jsou rovnoměrně zastoupeni v orgánech společnosti. Vodakva má v současnoti 580 zaměstnanců a je rozdělena podle výrobně - místních hlediska do 23 provozních středisek: 7 provozů vodovodů, 2 provozy kanalizací, 2 provozy úpraven pitné vody, 2 čistíren odpadních vod a 2 provozy dopravy a mechanizace, dále samostatné provozy čerpacích stanic, informačních technologií a automatizace, laboratoř, technický úsek, provozní služby, ekonomický úsek, úsek organizačního rozvoje a úsek ředitele.

Akcionáři

Hlavními akcionáři společnosti Vodakva jsou Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech (VSOZČ) a SUEZ, francouzská společnost s mezinárodní působností v oblasti vodárenství.

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech 46,79% logo VSOZČ
SUEZ International S.A.S.
49,78%  
ostatní 3,43%  

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

Dobrovolný svazek rovnoprávných obcí

Dnes 104 členských obcí Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech spojuje jednotný model péče o vodovody a kanalizace. Počet členů VSOZČ se za téměř 30 let jeho existence více než zdvojnásobil. VSOZČ působí na území se 190 tis. obyvateli, které zasahuje do Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje. Členem VSOZČ se může stát obec, která vloží vodohospodářský infrastrukturní majetek do jeho hospodaření a je přijata valnou hromadou. Dobrovolnost členství je dána stanovami, které umožňují každé obci s obecním vodohospodářským majetkem ze sdružení vystoupit. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, kde má každá obec jeden hlas. Valná hromada VSOZČ rozhoduje kromě jiného o ceně vodného a stočného a o investičních plánech.

Veřejná služba pod veřejnou kontrolou

Sdružení přeneslo provozní smlouvou starost o provozování, údržbu, opravy a také o rozvoj veřejných vodovodů a kanalizací na provozní společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., (Vodakva), ve které je řídicím akcionářem. S druhým hlavním akcionářem, mezinárodní skupinou SUEZ, působícím dlouhodobě v oboru vodovodů a kanalizací, má uzavřenou akcionářskou dohodu, která stanoví způsob hlasování a rozdělení funkcí v orgánech Vodakvy. VSOZČ tak ve spolupráci s odborným akcionářem přímo ovlivňuje a kontroluje úroveň služeb a dohlíží na hospodaření Vodakvy. Také příprava realizace investic, zajišťovaná Vodakvou, je prostřednictvím účasti ve výběrových komisích pod kontrolou příslušných obcí.

Nejen provozní, ale i investiční solidarita

Veškeré příjmy VSOZČ, které tvoří nájemné od Vodakvy, výnosy z akcií ve Vodakvě a účelové investiční dotace, slouží k financování investic do vodovodů a kanalizací. Úplná vzájemná solidarita obcí, tedy nejen provozní, ale také investiční, umožňuje, bez negativních dopadů na rozpočty členských obcí, soustředit dostatek finančních prostředků na dostavbu chybějící vodárenské a kanalizační infrastruktury obcí. Investiční solidarita také podporuje optimální technicko-ekonomická řešení rozšiřováním skupinových vodovodů a výstavbou skupinových kanalizací s čistírnami odpadních vod pro více obcí. Majetek VSOZČ, v jeho pořizovací hodnotě, tak mohl vzrůst z původní 1,2 mld. na 7 mld. Kč.

Skupina SUEZ

V České republice působí skupina SUEZ v oblasti vodárenství ve  čtyřech vodárenských společnostech, které zásobují pitnou vodou a odvádí a čistí odpadní vody pro jeden milion obyvatel České republiky. Celkem tyto společnosti zaměstnávají 1665 pracovníků. SUEZ byla vůbec první zahraniční vodárenskou skupinou, která začala investovat a působit v oblasti vodárenství v tehdejší ČSFR. SUEZ podporuje dlouhodobě ve velkých i malých českých městech ekologická a digitální řešení. Příkladem jsou technologie smart metering, inteligentní odečty a sledování odběru vody.

Již více než 160 let pomáhá SUEZ díky svým odborným znalostem městům, obcím a průmyslovým partnerům při řízení a poskytování takových základních služeb, jakými jsou vodárenství, odpadové hospodářství a ochrana ovzduší. Skupina SUEZ usiluje o ochranu přírodních zdrojů, především vody a půdy, a poskytuje inovativní a udržitelná řešení ve vodním hospodářství, využití odpadů, sanaci lokalit zatížených průmyslovou činností, chytrá řešení pro nakládání se zdroji v obcích a městech a zvyšování environmentální výkonnosti v průmyslových odvětvích.

Orgány společnosti

Představenstvo - statutární orgán:

Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. - předseda představenstva

Alexandr Žák – místopředseda představenstva

Ing. Zdeněk Frček, MBA – člen představenstva

PhDr. Pavel Kavka – člen představenstva

Miroslav Vaněk - člen představenstva

Dozorčí rada:

František Čurka – předseda dozorčí rady

Mgr. Věra Štafflová – místopředsedkyně dozorčí rady

Ilona Doudová - člen dozorčí rady

Miroslav Egert – člen dozorčí rady

Ing. Jan Horník – člen dozorčí rady

Ing. Antonín Jágl - člen dozorčí rady

Ing. Petr Lysák – člen dozorčí rady

Martina Kronďáková – člen dozorčí rady

Ivo Pfeifer - člen dozorčí rady

Výkonné vedení:

Ing. Zdeněk Frček, MBA – ředitel společnosti

Ing. Tomáš Stehlík – technický náměstek

Ing. Jiří Hlaváč – náměstek pro organizační rozvoj

Ing. Patrik Havrda – ekonomický náměstek

Ing. Petr Lysák – 1. provozní náměstek

Ing. Jan Paďourek – 2. provozní náměstek

Ing. František Bartoš – náměstek pro automatizaci, informatiku a odbyt

Způsob jednání jménem společnosti:

a) zastupování - akciovou společnost zastupují samostatně předseda nebo místopředseda, anebo jeden člen představenstva,který k tomu byl písemně pověřen představenstvem;
b) podepisování - podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, anebo jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně zmocněn představenstvem.

Prokura:

Ing. Zdeněk Frček, MBA - prokurista se podepisuje tak, že k vypsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis a označení - per prokuram

Provozní střediska

vodovodní provozy kanalizační provozy provozy úpraven pitné vody provozy čistíren odpadních vod technický úsek čerpací stanice doprava a mechanizace automatizace a informační technologie laboratoř ekonomický úsek provozní služby   úsek organizačního rozvoje ředitelský úsek

Vodovodní provozy

Sedm vodovodních provozů Karlovy Vary 1, Karlovy Vary 2, Ostrov, Toužim, Chodov, Tachov, Stříbro zajišťují komplexní služby v oblasti provozování vodovodních sítí. Jednotlivé provozy obsluhují vodovody na srovnatelně velkých územích, ve kterých odpovídají za bezporuchovou dodávku pitné vody jednotlivým odběratelům v předepsané kvalitě. K tomu jsou vybaveny potřebnou technikou, mechanizací a dopravními prostředky. Vodovodní provozy slouží také jako místní zákaznická centra, kde mohou odběratelé vyřizovat veškeré záležitosti ohledně fakturace, smluv, reklamace apod. Vedle této hlavní činnosti realizují pro externí zákazníky na objednávku další služby v oblasti provozu, rekonstrukcí či výstavby vodovodních přípojek a dalších zařízení.

Kontakty na provozy vodovodů

Mapa rozdělení provozovaného území podle jednotlivých středisek

Kanalizační provozy

Provoz kanalizací sever a Provoz kanalizací jih zajišťují odvádění odpadních vod, čištění, opravy a výstavbu kanalizačních stok. Na svém území odpovídají za bezporuchový chod v odvádění odpadních vod, produkovaných z bytové a průmyslové zástavby provozovaných měst a obcí. Nadstandardní vybavení strojového zařízení hydromechanizačních prostředků a moderní zemní mechanizace je zárukou kvalitního provedení vodohospodářských prací s dodržením stanovených technologických postupů šetrných k životnímu prostředí. Vedle této hlavní činnosti realizují zakázky na objednávku, jako např. čištění kanalizačních potrubí, vyvážení a likvidaci odpadních vod ze žump, kalů ze septiků a domovních čistíren odpadních vod apod., stavební opravy, rekonstrukce a výstavby kanalizačních přípojek i dalších kanalizačních zařízení a také revize či zkoušky těchto zařízení, včetně kamerového monitoringu.

Kontakty na provozy kanalizací

Úpravny pitné vody

Dva provozy Úpravny vody sever a Úpravny vody jih řídí provoz 22 úpraven pitné vody, z toho 6 největších s obsluhou (Březová, Žlutice, Svobodka, Plavno, Milíkov, Myslivny).

Kontakty na provozy úpraven pitné vody

Čistírny odpadních vod

Dva provozy Čistírny odpadních vod sever a Čistírny odpadních vod jih řídí provoz 80 čistíren odpadních vod, z toho 79 mechanicko-biologických (mezi největší patří ČOV Karlovy Vary, Ostrov, Stříbro, Chodov, Chodová Planá, Tachov, Jáchymov, Horní Slavkov, Vejprty či Nová Role).

Kontakty na provozy čistíren odpadních vod

Technický úsek

Tento úsek zajišťuje vydávání stanovisek a vyjádření k projektům, technický rozvoj vodohospodářské infrastruktury, proječní činnost, investiční činnost a odpovídá za kontrolu a optimalizace procesů výroby a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Kontakt na technický úsek

Čerpací stanice

Toto specializované středisko řídí provoz čerpacích stanice pitné vody odpadních vod na celém provozovaném území.

Kontakt na provoz čerpacích stanic

Doprava a mechanizace

Dvě specializovaná střediska Provoz dopravy a mechanizace sever a Provoz dorpavy a mechanizace jih zajišťují centrální evidenci dopravních prostředků, opravy a sledování vozidel a mechanizací.

Kontakt na provozy dopravy a mechanizace

Automatizace a informační technologie

Provoz zajišťuje centrální řízení a automatizaci technologických objektů, přenosy veličin do centrálního dispečinku, správu používaných softwarů i vnitropodnikové sítě a jeho součástí je i centrální oddělení odbytu, které zajišťuje centrální evidenci dat v rámci zákaznického systému.

Kontakt na provoz automatizace a IT

Laboratoř

Certifikovaná laboratoř Březová provádí fyzikálně – chemické, mikrobiologické a hydrobiologické rozbory pitné vody, povrchových a odpadních vod. zajišťuje kontrolní rozbory vzorků z celého procesu výroby i distribuce pitné vody a odvádění i čištění odpadních vod a laboratorní rozbory pro externí zákazníky. 

Kontakt na laboratoř

Ekonomický úsek

Úsek zajišťuje účetní práce, sestavování rozpočtů, analýzu hospodářských výsledků, kalkulace vodného a stočného, kontrolní, metodickou a evidenční činnost.

Kontakt na ekonomický úsek

Provozní služby

Provoz zajišťuje zabezpečení materiálových potřeb společnosti.

Kontakt na provozní služby

Úsek organizačního rozvoje

Úsek zajišťuje personální a organizační činnost,řízení pohledávek, právní oblast, bezpečnost práce a certifikaci ISO.

Kontakt na úsek organizačního rozvoje

Ředitelský úsek

Vedení firmy, sekretariát ředitele.

Kontakt na ředitelský úsek