Nejčastější dotazy

Drobečková navigace

Měření, fakturace a platba

Co mám dělat, když se mi zdá fakturovaná spotřeba vody moc velká?

Zdá-li se vám fakturovaná spotřeba výrazně větší než v minulém období, je třeba nejprve zvážit, zda nedošlo v uvedeném období ke změně podmínek odběru, například zvýšil se počet osob v domácnosti, v období suchého léta se zvýšila spotřeba vody na zalévání zahrady apod. Také mohl být špatně nahlášen stav vodoměru, je tedy dobré zkontrolovat, zda stav uvedený na faktuře odpovídá tomu, co jste hlásili (pokud odečet neprováděl pracovník Vodakvy.)

Pokud se domníváte, že vodoměr měří chybně, můžete podat písemnou žádost o přezkoušení vodoměru na adrese sídla Vodakvy. Přezkoušení provádí autorizovaná zkušebna. O výsledku přezkoušení je odběratel informován na základě protokolu, který zkušebna vystaví. Prokáže-li se, že vodoměr měřil s vyšší než povolenou odchylkou, tzn. že je nefunkční, hradí náklady přezkoušení Vodakva. Pokud je vodoměr vadný (nefunkční), přepočítá se spotřeba vody za reklamované období (pouze jedno fakturační období) podle potřeby za srovnatelné období a rozdíl je odběrateli vyúčtován. Pokud zkušebna prokáže, že se údaje vodoměru neodchylují od skutečné hodnoty více než připouští platná technická norma, hradí náklady přezkoušení odběratel.

Co potřebuji k přihlášení /odhlášení odběratele ?

Změnu odběratele (tedy vlastníka) při prodeji či nákupu nemovitosti lze provést osobně u příslušné referentky nebo vyplněním tohoto online formuláře. Na základě pokynů uvedených v tomto formuláři bude provedeno finální vyúčtování původnímu majiteli a po jeho uhrazení bude novému odběrateli zaslána smlouva o dodávce pitné vody, resp. odkanalizování, a další formuláře - Evidenční list a Požadavek vlastníka na způsob platby. Smlouva se vyhotovuje pouze v jednom stejnopise, který je k dispozici odběrateli, formuláře je třeba zaslat podepsané zpět. Vodakva nepožaduje žádné další doklady pro ověření totožnosti, vlastnictví či jiného vztahu k nemovitosti napojené na vodovod či kanalizaci, vlastnictví nemovistosti však může ověřovat v katastru nemovitostí. Údaje o právnických osobách se ověřují v obchodním rejstříku.

Odběratelem se rozumí majitel celého objektu (např. činžovního domu, rodinného domu atd.). Pokud se tedy mění pouze majitel bytové jednotky (např. při prodeji bytu) a ne majitel objektu, odběratel zůstává stejný a tuto změnu není třeba hlásit.

V případě přihlašování nového odběrného místa (novostavby) se obraťte na příslušné středisko, kde vyplníte objednávku na osazení vodoměru a odbržíte pokyny k dalšímu postupu.

Zalévám často zahrádku, můžu uplatnit slevu na stočném?

Pokud vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebujete bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně (tzn. změřené zpravidla obchodním měřidlem na náklady odběratele) větší než 30 m3 za rok (to znamená 30 000 litrů), lze slevu uplatnit. Množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace se pak zjistí buď měřením, nebo odborným výpočtem podle předložených technických propočtů.

Nejsem připojen na veřejný vodovod a mám svojí studnu, ze které beru vodu. Jak budu platit stočné, když jsem připojen na kanalizaci?

Pokud v objektu není osazený vodoměr, stanoví se množství odvedené odpadní vody pomocí směrných čísel potřeby vody na základě prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu o vodovodech a kanalizacích. Stočné se účtuje paušálem podle Vámi dodaných podkladů. Tyto podklady se vyplňují do formuláře, který obdržíte od příslušné referentky odbytu.

Jsem připojen na veřejný vodovod, ale vodu odebírám pouze ze své studny. Jak budu platit stočné?

Neodebíráte-li vodu z veřejného vodovodu, ale pouze ze studny, stanoví se množství odvedené odpadní vody pomocí směrných čísel potřeby vody na základě prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu o vodovodech a kanalizacích. Pokud ovšem jste připojen na veřejný vodovod, hradíte pevnou složku vodného, což je v podstatě platba za možnost odběru vody, i když vodu odebíráte pouze ze studny. Připomínáme, že v takovém případě je třeba dodržovat zákonné podmínky, tj. mít oddělený vnitřní rozvodný systém, aby nedošlo k propojení vody z veřejného vodovodu a individuálního zdroje.

Jak se měří množství odebrané a vypuštěné vody?

Množství odebrané vody se měří fakturačním vodoměrem, umístěným na vstupu potrubí do objektu, zpravidla ve sklepě nebo ve vodoměrné šachtě. Údaje naměřené tímto vodoměrem slouží jako podklad pro fakturaci odebrané vody. Pokud v objektu není osazený vodoměr, stanoví se spotřeba pomocí směrných čísel potřeby vody na základě prováděcí vyhlášky k zákonu č. 274/2001 Sb. Množství odvedené vody se stanoví na základě toho, kolik vody se do nemovitosti dodá z veřejné sítě. U zdrojů mimo veřejný vodovod (studna, soukromé vodovody) se množství odvedené vody stanovuje měřením či z výpočtů na základě předložených technických materiálů.

Jak se fakturuje odebraná a vypuštěná voda?

Vyúčtovací faktury se stanovují na základě odečtů skutečného stavu vodoměru nebo pomocí směrných čísel potřeby vody na základě prováděcí vyhlášky k zákonu č. 274/2001 Sb. (pokud v objektu není měřidlo). Vyúčtování se provádí dvakrát ročně. V mezidobí se hradí spotřeba vody formou záloh, ty se vyměřují po dohodě s Vodakvou na období jednoho měsíce nebo čtvrt roku. Výše měsíčních záloh se stanoví dle dohody s odběratelem, čtvrtletní zálohy se vypočítávají z předchozího odečtového intervalu (většinou jako polovina půlroční spotřeby). Výhodou měsíčních záloh je, že se platba rozdělí na pravidelné menší částky.

Bydlím v činžovním domě, kdo určuje, kolik za odebranou vodu zaplatím?

Dodávka pitné vody se měří vodoměrem na patě domu pro celou nemovitost. Fakturovanou částku za vodné a stočné hradí odběratel (majitel nemovitosti), popřípadě jím určený plátce. Konečné rozúčtování vodného a stočného jednotlivým uživatelům v nemovitosti (nájemníkům apod.) provádí přímo majitel této nemovitosti dle platné legislativy.

Jakými způsoby lze zaplatit fakturu?

Platba vyúčtovacích a zálohových faktur může být provedena po domluvě s Vodakvou různými způsoby:
bezhotovostní platba (inkaso, převodní příkaz), hotovostní platba (poštovní poukázka).

Inkasní způsob platby je pro odběratele nejvýhodnější, jelikož větší část nákladů s převodem hradí přímo Vodakva.

Mohu si nechat přezkoušet vodoměr?

Pokud se domníváte, že vodoměr měří chybně, můžete podat písemnou žádost o přezkoušení vodoměru na adrese sídla Vodakvy. Přezkoušení provádí autorizovaná zkušebna. O výsledku přezkoušení je odběratel informován na základě protokolu, který zkušebna vystaví.
Prokáže-li se, že vodoměr měřil s vyšší než povolenou odchylkou, tzn. že je nefunkční, hradí náklady přezkoušení Vodakva. Pokud je vodoměr vadný (nefunkční), přepočítá se spotřeba vody za reklamované období (pouze jedno fakturační období) podle potřeby za srovnatelné období a rozdíl je odběrateli vyúčtován.
Pokud zkušebna prokáže, že se údaje vodoměru neodchylují od skutečné hodnoty více než připouští platná technická norma, hradí náklady přezkoušení odběratel.