Obchodní podmínky

Drobečková navigace

Obchodní podmínky dodávky vody a odkanalizování

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky jsou vydány v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb..

1.2. Podmínky se vztahují na dodávky vody a odvádění odpadních vod v rámci uzavřeného smluvního vztahu a jsou součástí smlouvy o dodávce vody a odkanalizování.

2. Vymezení pojmů

2.1 Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, není-li ve smlouvě stanoveno jinak, dále pak v případech uvedených v zákoně organizační složka státu, popř. společenství vlastníků. Pokud uzavírá smlouvu společný zástupce spoluvlastníků pozemků nebo stavby má se za to, že jedná po dohodě a ve shodě s nimi. Pokud je zásobováno přípojkou více vlastníků pozemků nebo staveb, pak se má za to, že odběratelem je vlastník prvního pozemku nebo stavby, který je na vodovod nebo kanalizaci připojen, není-li dohodnuto jinak.

2.2 Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb., je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

2.3 Dodavatelem je vlastník vodovodu nebo kanalizace. Výkonem povinností a práv dodavatele je na základě smlouvy o provozování pověřena provozní společnost
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.

2.4 Vodné je cenou za dodanou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním.

2.5 Stočné je cena za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod.

3. Společná práva a povinnosti dodavatele a odběratele

3.1 Ve výjimečných případech při uzavírání smlouvy se mohou strany dohodnout, že příjemcem zdanitelného plnění a plátcem faktur je třetí osoba (uživatel nemovitosti). Odběratel však zůstává plně zodpovědný za závazky ze smlouvy a ručí za všechny pohledávky vzniklé v souvislosti se smluvním vztahem.

3.2 Pokud je pozemek nebo stavba připojena na vodovod nebo kanalizaci v souladu s právními předpisy, vzniká odběrateli nárok na uzavření písemné smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod.

3.3 Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k přípojce a vodoměru. Pokud není odběrní místo v době odečtu přístupné, je odběratel povinen na zvláštním tiskopisu ohlásit dodavateli stav počítadla vodoměru do 5 dnů. Jestliže tak neučiní, je dodavatel oprávněn vyfakturovat množství vycházející z průměrné dodávky vody za minulé období popř. jiným způsobem dle zákona. Termín odečtu stanovuje dodavatel.

3.4 Dodavatel tímto informuje odběratele, že zpracovává osobní údaje, které odběratel uvedl v této smlouvě, v souladu s platným právním řádem ČR a přímo závaznými právními předpisy EU a pro účely naplnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících. Další informace týkající se zpracování osobních údajů jsou odběrateli k dispozici na webových stránkách dodavatele (www.vodakva.cz).

4. Práva a povinnosti odběratele

4.1. Odběratel má právo, s vyjímkou v zákoně stanovených důvodů, na plynulou dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod.

4.2. Odběratel je povinen před uzavřením smlouvy prokázat vlastnictví k pozemku nebo stavbě připojené na vodovod či kanalizaci.

4.3. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli potřebné údaje v souvislosti se smlouvou, jakož i výměru odkanalizovaných ploch pro srážkovou vodu.

4.4.Odběratel je povinen chránit vodoměr před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli závady v měření. Jakýkoliv zásah do vodoměru ze strany odběratele je nepřípustný. Pokud je vodoměr umístěn v šachtě,je odběratel povinen zajistit, aby tato šachta byla přístupná a odvodněná.

4.5.Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, odběratel může odebírat vodu z vodovodu a vypouštět odpadní vody do kanalizace pouze pro potřebu uživatelů připojené nemovitosti.

4.6.Odběratel se zavazuje neprodleně oznámit a prokázat dodavateli změnu v osobě odběratele – a to podáním návrhu na vklad převodu vlastnického práva (či návrhu na zápis na přechod vlastnického práva, případně jiný obdobný způsob) k připojené nemovitosti do katastru nemovitostí. Do doby splnění této povinnosti se odběratel specifikovaný touto smlouvou zavazuje hradit vodné a stočné dodavateli.

5. Práva a povinnosti dodavatele

5.1. Dodavatel nesmí při uzavírání smlouvy a po dobu jejího trvání jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat.

5.2. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu či kanalizace, vodovodní nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku.

5.3. Dodavatel je dále oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení:

a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,

b)  nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,

c)  neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce, vodoměru nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace

d)   bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky,

e)   neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,

f)   při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod, nebo

g)   v případě prodlení odběratele s placením vodného a stočného podle sjednaného způsobu úhrady  delšího než 30 dnů.

5.4. Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 5.3 je dodavatel povinen oznámit odběrateli v případě přerušení nebo omezení dodávek vody nebo odvádění odpadních vod:

a)  podle odstavce 5.3 písm. b) až g) alespoň 3 dny předem,

b)  podle odstavce 5.3 písm. a) alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných prací.

5.5. V případě přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 5. 2  a  5. 3 písm. a) je dodavatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou nebo náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek.

5.6. V případě, že k přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odkanalizování došlo podle odstavce 5.3 písmen b) až  g),  hradí náklady s tím spojené odběratel.

6. Dodávka vody, stanovení množství dodané vody

6.1. Povinnost dodávky vody je splněna vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky.

6.2. Množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem a podléhá úřednímu ověření v souladu se zvláštními právními předpisy. Pokud není vodoměr osazen, určí se spotřeba dle směrných čísel roční potřeby vody uvedených ve vyhl. č. 428/2001 Sb.

6.3. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru.

6.4. Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené dodavatelem. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům pro montáž vodoměru, je odběratel povinen na písemné vyzvání dodavatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy.

7. Odvádění odpadních vod a jejich měření

7.1. Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy. Porušení této povinnosti je klasifikováno jako závada na přípojce.

7.2. Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru nebo podle směrných čísel potřeby vody z vodovodu odebral s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů.

7.3. Pokud odběratel, který dočasně neplatí stočné z důvodu výstavby, neohlásí napojení na veřejnou kanalizaci, začíná se účtovat stočné od spotřeby 10 m3 na instalovaném vodoměru.

7.4.           Výpočet množství neměřených srážkových a ostatních vod odváděných do jednotné kanalizace je uveden v Evidenčním listu.

7.5.           Pokud je v dané lokalitě vybudovaná oddílná kanalizace, smí odběratel vypouštět do splaškové kanalizace pouze splaškové odpadní vody. Dešťové a drenážní vody smí vypouštět pouze do dešťové kanalizace nebo je likviduje jiným způsobem. 

8. Doručování

Písemnosti a daňové doklady (faktury) jsou zasílány na zasílací adresu, určenou v Evidenčním listu odběratelem.

9. Neoprávněný odběr vody a vypouštění odpadních vod

9.1. Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr

a) před vodoměrem,

b) bez uzavřené smlouvy nebo v rozporu s ní,

c) přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává, nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný, nebo

d) přes vodoměr, který odběratel  nedostatečně ochránil před poškozením.

9.2. Neoprávněným  je vypouštění odpadních vod do kanalizace

a) bez uzavřené smlouvy  o odvádění odpadních vod,

b) v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem, nebo

c) přes měřicí zařízení neschválené dodavatelem, nebo přes měřicí zařízení, které v důsledku zásahu odběratele množství vypuštěných odpadních vod nezaznamenává, nebo zaznamenává množství menší, než je množství skutečné, d) v případě oddílné kanalizace vypouštění srážkových a drenážních vod do splaškové kanalizace.

10. smluvní pokuty, úrok z prodlení a náhrada škody

Za neoprávněný odběr vody z vodovodu a za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace dle odst. 9.1. a 9.2. je oprávněn dodavatel požadovat na odběrateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý druh neoprávněného odběru a každý zjištěný případ zvlášť. Za neoprávněný odběr se dále považuje:

a)  pokud odběratel převede právo ze smlouvy na třetí subjekt bez souhlasu dodavatele

b)  pokud je porušena plomba vodoměru

c) bude-li zjištěno záměrné uvedení nesprávných údajů ve smlouvě poškozující dodavatele.

V případě uplatnění ze strany dodavatele je povinen odběratel tuto smluvní pokutu dodavateli v termínu uvedeném ve výzvě uhradit.

11. Reklamace

Reklamace na kvalitativní a technické parametry služby se podávají v sídle společnosti. Reklamační řád, který upravuje reklamace v rámci smlouvy, práva a povinnosti odběratele a dodavatele při reklamacích, je spolu s ostatními dokumenty předepsanými v rámci zákona, k dispozici odběratelům v sídle a na provozech dodavatele, jakož i na místně příslušných obecních úřadech.

Datum vydání:  1. října 2023
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.