VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Ukazatele jakosti pitné vody a tlakové poměry pitné vody dodávané na území provozovaném Vodárnami a kanalizacemi Karlovy Vary, a.s.:

Obsah vápníku a hořčíku (celková tvrdost) v průměrných hodnotách od 0,3 do 3,5 mmol/l

Údaje o průměrné tvrdosti v jednotlivých provozovaných obcích a částech obcí najdete v informační mapě.

Obsah dusičnanů v hodnotách do 50 mg/l.

Tlakové poměry odpovídají zpravidla zákonu č. 274/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce v platném znění a jsou v rozmezí 0,15 MPa až 0,6 MPa (až 0,7 MPa v odůvodněných případech), s výjimkou případů, kde to stávající technické parametry vybudovaného systému zásobování pitnou vodou neumožňují. Splnění požadavků na tlak si v takových případech zajišťuje odběratel vlastním nákladem a vlastním zařízením po schválení provozovatelem.

Údaje o průměrných ročních výsledcích chemických a biologických rozborů upravené vody na největších úpravnách provozovaných Vodakvou najdete zde.

Údaje o látkách používaných pro úpravu pitné vody

Pro úpravu pitné vody používá Vodakva na provozovaných úpravnách síran hlinitý,oxid uhličitý, vápno (vápenná voda) a chlornan sodný, případně další chemické látky vyjmenované ve Vyhlášce ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, Příloha č. 2

Další související dokumenty:

Oznámení