Úpravna Myslivny

Drobečková navigace

Úpravna vody Myslivny byla vybudovaná v roce 1952 podle sovětského projektu pro potřeby zařízení tehdejších Jáchymovských dolů. Nejdříve využívala vodu přímo z Černého potoka, od konce 60. let pak z nové nádrže. Průměrný povolený odběr vody pro úpravu je 22 litrů za sekundu. Technologické procesy jsou sledované a řízené pomocí řídicího počítačového systému.

Technologie úpravy

Přívod surové vody

Nádrž Myslivny byla vybudovaná v letech 1956 až 1958 Jáchymovskými doly. Je zásobena vodou z potoka Černá, napájeného z božídarských rašelinišť. Nádrž i její okolí leží v ochranném hygienickém pásmu I. stupně. Zásobní prostor nádrže je 36 000 m3. Jedná se o nejvýše položenou nádrž v ČR. Kvalita vody v nádrži Myslivny je nízká a velice proměnlivá dle ročních období a především ovlivněná okolními rašeliništi. Voda z nádrže přitéká do úpravny štolou do čerpací jímky, odkud je čerpána do technologického procesu. Úprava vody na pitnou probíhá ve třech stupních. 

První stupeň úpravy

V prvním stupni se část znečištění odstraní usazováním. Aby se drobné nečistoty usadily, musí se nejprve sloučit do větších „vloček“. Ještě před nátokem do prvního stupně je proto do potrubí dávkován koagulant, který napomáhá shlukování nečistot.

Voda natéká nejprve do mísicí nádrže, kde se promíchá s koagulantem, poté je vedená do dvou žlabů, kde probíhá tvorba vloček. Působením koagulantu se nečistoty destabilizují a začnou se zabalovat do vloček.
Ze žlabů je pak voda vedena do dvou usazovacích nádrží. V první části nádrží jsou umístěné děrované stěny, které pomáhají směrovat tok vody. V druhé části se pak vločky postupně usazují u dna nádrže. Usazený kal je odváděn do lagun, kde se zbaví části vody, aby se poté mohl vyvézt k likvidaci.

Druhý stupeň

Voda pokračuje do druhého stupně, kde se pomocí pískových filtrů odstraní neusazené nečistoty. Na úpravně je celkem osm tlakových pískových filtrů. Voda z konce usazovacích nádrží se přečerpá do horní části filtru. Poté prochází náplní z křemičitého písku, v níž se zachytí mechanické nečistoty a neusazené vločky. Pro správnou funkci filtrů je třeba zajistit jejich pravidelné praní. Při něm se zespodu filtru vhání postupně vzduch, dodávaný dmychadlem, a upravená voda, tak aby se zrnka písku rozvolnila a proprala.

Třetí stupeň

Poslední dva filtry mají na místo písku náplň z granulovaného aktivního uhlí a tvoří třetí stupeň úpravy. Aktivní uhlí má pórovitou strukturu a velký povrch. Na ten může tak zachytit i některé ve vodě rozpuštěné látky především organického charakteru, a pomáhá zlepšovat organoleptické vlastnosti vody (chuť, barva, pach, zákal). Také filtry na aktivní uhlí je třeba pravidelně prát.

Finální úprava a dezinfekce

Před odtokem upravené vody do vodovodní sítě se ještě upraví její vlastnosti a dezinfikuje se. Pro zvýšení pH na optimální úroveň se do ní přidává vápenná voda. Dále se voda dezinfikuje, aby se zajistila její zdravotní nezávadnost ve vodovodní síti. Na konci se ještě přidává inhibitor koroze na ochranu potrubí před korozí.

Upravená dezinfikovaná voda dále pokračuje do akumulačního vodojemu, umístěného vedle úpravny, jehož funkcí je dorovnat rozdíly mezi výrobou pitné vody a odběrem. Z akumulace se pak přečerpává do vodojemu Špičák a Boží Dar, odkud se již gravitačně rozvádí do vodovodní sítě jednotlivých měst.

Schéma úpravny vody Myslivny

 

Fotogalerie