VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Vodakva pravidelně kontroluje kvalitu dodávané pitné vody od její úpravy až ke konečnému spotřebiteli, a to z hlediska fyzikálně-chemického i mikrobiologického. Hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost i rozsah prováděných kontrol jsou stanoveny vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. Kontrolní vzorky se odebírají na vstupu i výstupu úpraven pitné vody, ve vodojemech i v různých částech vodovodní sítě. Četnost vzorků a místa odběru závisí na dodávaném množství vody a počtu zásobovaných obyvatel. Celkem je v pitné vodě sledováno 60 – 70 ukazatelů.

Analýzy odebraných vzorků zajišťuje akreditovaná laboratoř Vodakvy na úpravně vody Březová, v prostorách vybavených moderními přístroji a špičkovou výpočetní technikou. Výsledky analýz jsou v elektronické podobě neprodleně předávány příslušným orgánům ochrany veřejného zdraví. Tyto orgány také schvalují plány odběrů vzorků a provádí v rámci státního dozoru namátkové kontroly kvality dodávané pitné vody.

Informace dle §3a, odst. 9), zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

Informace o jakosti dodávané pitné vody

Údaje o průměrné tvrdosti v jednotlivých provozovaných obcích a částech obcí najdete v informační mapě. Obsah dusičnanů je v hodnotách do 50 mg/l.

Průměrné výsledky chemických a biologických rozborů upravené vody za druhé pololetí 2022 na největších úpravnách provozovaných Vodakovu

Údaje o chemických látkách a směsích používaných pro úpravu pitné vody

Pro úpravu pitné vody používá Vodakva na provozovaných úpravnách síran hlinitý,oxid uhličitý, vápno (vápenná voda) a chlornan sodný, případně další chemické látky vyjmenované ve Vyhlášce ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, Příloha č. 2

Posouzení rizik při úpravě a distribuci pitné vody

Posouzení rizik podle §3c, odst.1), písm. f) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, se průběžně zpracovává pro jednotlivé provozované vodovody, při posouzení rizik nebyla zjištěna nepřijatelná rizika.

Oznámení