VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Při pochybnostech o správnosti měření vodoměru může odběratel (neboli majitel nemovitosti, kde je vodoměr umístěn) požádat písemně na adrese sídla Vodakvy o jeho přezkoušení, které provádí autorizovaná zkušebna. Po podání písemné žádosti se do nemovitosti dostaví pracovník Vodakvy a po odečtení stavu odebraného množství provede výměnu vodoměru. Odmontovaný vodoměr bude odeslán k přezkoušení do autorizované zkušebny. O výsledku přezkoušení je odběratel informován na základě protokolu, který zkušebna vystaví.

Prokáže-li se, že vodoměr měřil s vyšší než povolenou odchylkou, tzn. že je nefunkční, hradí náklady přezkoušení Vodakva. Pokud je vodoměr vadný (nefunkční), přepočítá se spotřeba vody za reklamované období (pouze jedno fakturační období) podle potřeby za srovnatelné období předchozího roku a rozdíl je odběrateli vyúčtován.

Další informace o vodoměrech:

Oznámení