VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Množství odebrané vody je měřeno pomocí fakturačního vodoměru, umístěného zpravidla ve sklepě bezprostředně za vstupem vodovodní přípojky do objektu nebo ve vodoměrné šachtě. Vodakva používá různé typy a velikosti fakturačních vodoměrů. Velikost osazeného vodoměru závisí na množství odebírané vody. Jak velký je váš fakturační vodoměr, zjistíte na každé faktuře za vodné a stočné nebo na evidenčním listu, který je součástí smlouvy o dodávce pitné vody a odkanalizování. Měření na soukromém vodoměru, umístěném v bytě či jinde, se při fakturaci nebere v úvahu.

Fakturační, neboli patní vodoměr nemovitosti, je majetkem Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech a jeho osazení nebo výměnu můžou provádět pouze pracovníci Vodakvy. Šroubení na vodoměru je proti neoprávněné manipulaci zajištěno objímkou s montážní plombou. Dále je na vodoměru umístěna cejchovní plomba nebo nálepka s uvedením roku úředního ověření (platnost tohoto ověření je u vodoměrů na studenou vodu 6 let). Před skončením platnosti úředního ověření se vodoměry vyměňují, tato výměna je samozřejmě bezplatná. S vodoměrem a potrubím po hlavní domovní uzávěr za vodoměrem mohou manipulovat pouze zaměstnanci Vodakvy. Je důležité, aby plomba na vodoměru zůstala neporušena, v opačném případě bychom museli požadovat náhrady škody. Všechny závady v měření prosím ihned oznamte na příslušném vodovodním středisku Vodakvy. 

Oznámení