Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Vodakva uzavírá s každým odběratelem smlouvu o dodávce pitné vody a odkanalizování. Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, není-li ve smlouvě stanoveno jinak, dále pak v případech uvedených v zákoně organizační složka státu, popř. společenství vlastníků. Ve výjimečných případech lze dohodnout, že plátcem faktur bude třetí osoba (např. nájemník), odběratel, neboli vlastník, však i nadále nese plnou odpovědnost za včasné plnění závazků ze smlouvy.

Součástí smlouvy je evidenční list a obchodní podmínky dodávky vody a odkanalizování. Evidenční list odběru vody obsahuje údaje o majiteli (odběrateli), případně plátci a o osazeném vodoměru. Obchodní podmínky vymezují podmínky mezi smluvními stranami pro dodávku vody a odkanalizování. Podmínky zodpovědnosti za vady vody dodané vodovodem a reklamaci služeb poskytovaných v souvislosti se zajištěním dodávky vody a odvádění odpadních vod kanalizací stanovuje reklamační řád.

Uzavření smlouvy o dodávce pitné vody a odkanalizování je nezbytnou podmínkou pro dodávku pitné vody a odkanalizování. Bez smlouvy podepsané jak Vodakvou, tak odběratelem, je odběr pitné vody a vypouštění odpadních vod považováno za neoprávněné. S neoprávněným odběrem je pak spojena sankce přerušení dodávky pitné vody a přerušení odvádění odpadních vod.

Oznámení