VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Vodakva po doběrateli požaduje pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro provedení vyúčtování za služby související s dodávkou pitné vody a odkanalizováním u příslušné nemovitosti a vyhotovením platebního dokladu. Tyto údaje jsou obsažené ve dvou formulářích - Evidenční list a Požadavek vlastníka nemovitosti na způsob platby.

Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ukládá Vodakvě navíc povinnost uzavřít s odběratelem písemnou smlouvu o dodávce pitné vody a odkanalizování. Tuto smlouvu však Vodakva vyhotovuje pouze v jednom stejnopise, který předává odběrateli a dále ji tedy neuchovává ani nepracuje s údaji v ní obsaženými. Převzetí smlouvy potvrzuje odběratel svým podpisem na Evidenčím listu. Součástí smlouvy jsou také Obchodní podmínky dodávky vody a odkanalizování.

Vodakva nepožaduje žádné další doklady pro ověření totožnosti, vlastnictví či jiného vztahu k nemovitosti napojené na vodovod či kanalizaci, vlastnictví nemovistosti však může ověřovat v katastru nemovitostí. Údaje o právnických osobách se ověřují v obchodním rejstříku.

Další informace ke zpracování osobních údajů odběratelů.

Oznámení