VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Vodné a stočné

Platba za služby poskytované v oblasti vody má dvě části – vodné a stočné. Vodné je úplata za pitnou vodu a za službu spojenou s její výrobou a jejím dodáním. Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod.

U podnikatelů či u nemovitostí, které slouží  ke komerčním účelům, se navíc jako součást stočného fakturuje i srážková voda. Poplatky za ni se počítají z velikosti plochy střechy a ostatních ploch, které jsou odkanalizované do veřejné kanalizační sítě.

Pozn. : Pro likvidaci kalů ze septiků a žump se stanovují ceny zvlášť.

Dvousložkové vodné a stočné

Od roku 2002, kdy vstoupil v platnost Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb., účtuje Vodakva dle tohoto zákona vodné a stočné ve dvousložkové formě, a to na základě rozhodnutí Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech jako vlastníka vodohospodářské infrastruktury provozované Vodakvou. Vodné a stočné má tak dvě části – pohyblivou složku a pevnou složku.

Výše pohyblivé složky se vypočítá na základě skutečně odebraného či odkanalizovaného množství vody, ceny jsou stanovené za jeden metr krychlový odebrané (odkanalizované) vody a jsou pro všechny odběratele stejné, ať už se jedná o domácnosti nebo tzv. ostatní odběratele. Množství vody dodané do objektu z veřejné sítě se měří vodoměrem, který je osazen na vodovodní přípojce. Množství odvedených odpadních vod se stanoví na základě toho, kolik pitné vody se do nemovitosti dodá z veřejné sítě, případně z vlastních zdrojů odběratele. Pokud v objektu není osazený vodoměr, stanoví se množství dodané vody a odvedených odpadních vod pomocí směrných čísel potřeby vody na základě prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon č. 274/2001 Sb.,prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb).

Výše pevné složky se určuje jako roční platba podle velikosti (jmenovitého průtoku) fakturačního vodoměru v připojené  nemovitosti. V případě, že v nemovitosti není vodoměr a spotřeba se stanoví pomocí směrných čísel, odpovídá výše pevné složky velikosti vodoměru, který by byl standardně v této nemovitosti vzhledem ke spotřebě osazen. Pevná složka je určena k úhradě nákladů souvisejících s měřením, pravidelnými odečty vodoměrů, fakturací, výměnami či opravami vodoměrů a údržbou a opravami částí vodovodních a kanalizačních přípojek umístěných v pozemcích tvořících veřejné prostranství. Tyto činnosti musí být prováděny na základě Zákona o vodovodech a kanalizacích  a náklady s nimi spojené má dodavatel bez ohledu na to, jak velké množství vody odběratel odebírá či vypouští do kanalizace.  Celkový podíl pevné složky v rámci příjmů dodavatele z vybraného vodného a stočného může být dle cenového věstníku ministerstva financí ve výši  až  15% , na území provozovaném Vodakvou se pohybuje zhruba kolem 12%.  

Průměrná cena

Vedle pohyblivé a pevné složky je v ceníku pro informaci uváděna i tzv. průměrná cena. Jedná se o průměrnou částku, vypočítanou z celkových výnosů provozovatele a fakturovaného množství pitné resp. odpadní vody. Průměrná cena tedy odpovídá výši vodného a stočného, které by bylo účtováno v případě jednosložkové ceny. Jedná se však pouze o orientační částku, konečná cena za kubík vody se u různých odběratelů liší, právě z toho důvodu, že je vodné a stočné účtováno ve dvousložkové formě. Například výsledná cena za kubík vody pro odběratele v bytových domech je daleko nižší, protože se jedna pevná složka, hrazená za společný fakturační vodoměr, rozpočítá do podstatně většího množství odebraných kubíků.

Průměrné výdaje domácnosti za vodné a stočné

1 litr odebrané pitné vody stojí v průměru 5,8 haléřů a 1 litr vypuštěných odpadních vod přibližně 4,7 haléře, dohromady tedy cca 10,5 haléřů (vč. DPH). Při průměrné spotřebě, která na území provozovaném Vodakvou činí 84 litrů na osobu za den, zaplatí tedy člověk za vodu přibližně 9 Kč denně. Za rok průměrný spotřebitel odebere a vypustí zhruba 30 m3 vody, za což zaplatí asi 3 156 Kč.

Další informace k ceně vodného a stočného:

Oznámení