VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Při zajišťování rozvoje vodohospodářské infrastruktury Vodakva úzce spolupracuje s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech, majitelem provozovaných vodovodních a kanalizačních zařízení. Plány investiční činnosti na jednotlivé roky připravují investiční komise, složené ze zástupců obcí a odborníků z Vodakvy. Tyto plány jsou poté předkládány ke schválení valné hromadě sdružení. Veškeré stavební, strojní i materiálové zakázky jsou vybírány již od počátku činnosti sdružení na základě výběrových řízení, kde mají zástupci obcí rozhodující slovo.

Za dobu svého působení sdružení investovalo do vodohospodářské infrastruktury členských obcí celkem zhruba tři miliardy Kč, z toho více než polovina byla hrazena z účelových investičních dotací, příspěvků, úvěrů či půjček, zbytek pochází z nájemného od Vodakvy a výnosů z akcií ve Vodakvě. Majetek sdružení v pořizovacích cenách se za tuto dobu více než pětkrát zvýšil, z původních 1,2 na dnešních cca 6,8 miliard Kč.

V oblasti pitné vody se investice týkaly především rozšiřování skupinových vodovodních systémů a modernizace jejich zařízení. Region totiž nemá dostatek zdrojů podzemní vody. Aby se zajistila kvalitní pitná voda pro obyvatele, bylo nutné vybudovat spolehlivé povrchové zdroje a na ně navazující skupinové vodovody. Základy těchto systémů byly položeny již v druhé polovině 20. století. Od devadesátých let se postupně vybudovaly čtyři rozsáhlé skupinové vodovody o celkové délce 1100 km, které nahradily původní ne příliš spolehlivé místní zdroje.  Dnes tyto vodovody zásobují téměř 90% obyvatel na území sdružení a dále se rozšiřují.

I v oblasti odpadních vod se ukázalo, že vzájemná solidarita obcí a jejich spolupráce s odborníky se zkušenostmi z provozu přináší co nejoptimálnější řešení jak z ekonomického, tak z technologického hlediska, a to většinou budováním kanalizačních systémů zakončených centrálními čistírnami odpadních vod, které slouží více obcím. V současnosti má zhruba 70% členských obcí sdružení vybudovaný kanalizační systém zakončený čistírnou odpadních vod, což představuje více než 90% obyvatel provozovaného území. Jsou to nejen všechny obce nad dva tisíce obyvatel, ale dokonce i většina obcí nad čtyři sta obyvatel. Také investice do modernizací či výstavby čistíren a do rozšiřování kanalizačních systémů nadále pokračují.

Investice za jednotlivé roky:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015  2014  2013 • 2012  2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001  2000

Prezentace významných investic v pdf

Další informace k vodohospodářským zařízením:

Oznámení