VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Akciová společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (dále jen Vodakva) vznikla po privatizaci státního podniku 1. 1. 1994. Její tradice však sahá až do roku 1882, kdy byl založen první karlovarský městský vodárenský podnik. Společnost od svého založení značně rozšířila působnost v regionu. V současnosti zajišťuje na základě smlouvy provozování, údržbu, obnovu i rozvoj zařízení pro zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čistění odpadních vod pro sto čtyři měst a obcí z Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje, které jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.

Toto sdružení vzniklo v roce 1993 s cílem zajistit provozování a rozvoj vodního hospodářství, od té doby se počet jeho členů téměř ztrojnásobil. Sdružení je založeno na vzájemné solidaritě obcí, které rozhodují o ceně vodného a stočného a o investičních plánech zajišťovaných Vodakvou. Sdružení má ve správě vodohospodářskou infrastrukturu patřící členským obcím, hospodaří rovněž se společnou regionální infrastrukturou. S Vodakvou má uzavřenou dlouhodobou "Smlouvu o nájmu části podniku a provozování vodovodních, kanalizačních a dalších vodohospodářských zařízení a poskytování služeb s tím souvisejících". Sdružení je zároveň hlavním akcionářem Vodakvy, druhým je společnost SUEZ, s mezinárodní působností v oblasti vodárenství a nakládání s odpady. Oba akcionáři se společně podílejí na řízení a kontrole provozní společnosti.

Vodakva zajišťuje zásobování kvalitní pitnou vodou pro 191 000 obyvatel, z nichž 95% je napojeno na kanalizační síť zakončenou čistírnou odpadních vod. Společnost se stará o téměř 2 500 km sítí a 700 objektů. Vedle hlavní činnosti, tedy péče o provoz a rozvoj pronajatých zařízení, Vodakva nabízí zákazníkům další služby v oblasti projektování a výstavby vodohospodářských zařízení, laboratorních rozborů vod, inspekce a rekonstrukce přípojek apod. Na základě individuálních smluv také provozuje šest obcí, které nejsou členy sdružení, a řadu dalších vodárenských zařízení.

Vodakva je rozdělena do 23 provozních středisek. O zajištění komplexních služeb s ohledem na místní podmínky se stará sedm vodovodních provozů a dva kanalizační. Společnost má dále provozy úpraven pitné vody, čistíren odpadních vod a čerpacích stanic, rozsáhlý technický úsek, specializovaná pracoviště dopravy a mechanizace či automatizace a IT a další odborné útvary. V současnosti ve Vodakvě pracuje 580 zaměstnanců.

Oznámení