VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Motto společnosti: „Udržitelný oběh vody mezi lidmi a přírodou“

Politika společnosti:

Spolehlivě

 • Zajišťujeme nepřetržitou dodávku pitné vody pro všechna odběrná místa. Plníme všechny zákonné i jiné požadavky na kvalitu pitné vody a provoz vodovodních systémů i zařízení na výrobu pitné vody.
 • Trvale odvádíme a čistíme odpadní vody z napojených objektů a plníme všechny zákonné i jiné požadavky na kvalitu vyčištěné odpadní vody, provoz kanalizačních systémů a zařízení na čištění odpadních vod a zpra-cování kalů.
 • Pečujeme o svěřený vodohospodářský majetek a průběžně zlepšujeme jeho stav.
 • Usilujeme o zvyšování spokojenosti zákazníků identifikací a plněním jejich požadavků a očekávání.
 • Zodpovědně přistupujeme k plnění požadavků všech zainteresovaných stran a plníme všechny další zákonné povinnosti správce a provozovatele vodohospodářské infrastruktury.
 • Zaměstnanci osobně odpovídají za zajištění profesionální úrovně služeb poskytovaných společností a za jejich trvalé zlepšování.

Odborně

 • Našimi zaměstnanci jsou odborně připravení specialisté.
 • Disponujeme dostatečnou kapacitou moderní mechanizace, dopravních prostředků a komunikační techniky.
 • Kromě provozu rozvíjíme vodovodní a kanalizační systémy v provozovaných obcích.
 • Zajišťujeme stavební i montážní práce a dodávku strojních, elektro a informačních technologií.
 • Využíváme znalosti celosvětově působící vodárenské skupiny SUEZ.
 • Neustále prohlubujeme odborné znalosti a zvyšujeme kvalifikaci našich zaměstnanců, jsme členy oborové organizace SOVAK a snažíme se zajistit všechny potřebné informace a zdroje pro plnění stanovených cílů.

Úsporně

 • Hospodaříme pod kontrolou obcí, členů Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.
 • K dostupným finančním zdrojům přistupujeme hospodárně.
 • Snižujeme náklady na provoz automatizací stávajících objektů, optimalizací technologických procesů a maximálním využíváním kapacity zařízení pro zásobování pitnou vodou a pro odkanalizování.
 • Udržujeme ceny vodného a stočného a dalších služeb pod průměrem České republiky.

Ekologicky

 • Plníme úředně stanovené limity na kvalitu vyčištěných odpadních vod, které jsou vypouštěny do životního prostředí.
 • Dodržujeme zákonné požadavky a jiné požadavky související s ochranou životního prostředí a dohlížíme na jejich dodržování ze strany externích dodavatelů.
 • Pravidelně zjišťujeme a vyhodnocujeme vliv provozované činnosti na životní prostředí a zajišťujeme prevenci znečištění.
 • Přizpůsobujeme se aktuálním potřebám v oblasti životního prostředí využíváním moderních technologií.
 • Všichni naši zaměstnanci se snaží omezovat dopad činností společnosti na životní prostředí.
 • V rámci podpory udržitelného rozvoje šetříme energiemi a nenahraditelnými přírodními zdroji.
 • Využíváme obnovitelné zdroje pro výrobu elektrické energie a tepla.

Bezpečně

 • Plníme zákonné normy, právní a jiné požadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  a požární ochrany.
 • Při všech našich činnostech dbáme na ochranu zdraví a životů zaměstnanců, spolupracovníků, ostatních osob pohybujících se na pracovištích a okolních obyvatel.
 • Zajišťujeme bezpečné a zdravé pracovní podmínky, tak abychom předcházeli pracovním úrazům či poškození zdraví.
 • Určujeme možná rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a usilujeme o jejich minimalizaci.
 • Trvale zajišťujeme havarijní připravenost a pravidelně seznamujeme zaměstnance se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Prostřednictvím odborové organizace spolupracujeme se zástupci zaměstnanců, kteří se aktivně spoluúčastní na projednávání všech témat souvisejících s BOZP.

Šetrně

 • Plníme všechny zákonné a jiné požadavky související energetickou účinností, užitím a spotřebou energie.
 • Snižujeme spotřebu energií na provozovaných objektech efektivním využíváním zařízení, pravidelnou obměnou strojního a elektro zařízení, pořizováním energeticky úsporných spotřebičů a jejich pravidelnou kontrolou i údržbou a snižování tepelných ztrát objektů.
 • Pravidelně monitorujeme a vyhodnocujeme provoz jednotlivých objektů s využitím dálkových přenosů. Analýzou dat předcházíme poruchám, které mají vliv na energetickou nehospodárnost.
 • Pravidelně přezkoumáváme energetické vstupy a výstupy jednotlivých provozních částí společnosti, zařazujeme návrhy na zlepšení energetické hospodárnosti do cílů a cílových hodnot a zajišťujeme dostatek zdrojů potřebných pro jejich dosahování.
 • V rámci plánování podporujeme návrh činností, úpravu technologických procesů či nákup zařízení, které zlepšují energetickou hospodárnost.

Zavazujeme se k neustálému zlepšování systému managementu kvality, environmentálního managementu, managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a energetickému managementu, včetně energetické hospodárnosti, k respektování zásad přijaté politiky integrovaného systému managementu a k plnění zákonných a jiných požadavků.

Společnost se hlásí k etické chartě SUEZ

Oznámení