VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

vodovodní provozy kanalizační provozy provozy úpraven pitné vody provozy čistíren odpadních vod technický úsek čerpací stanice doprava a mechanizace automatizace a informační technologie laboratoř ekonomický úsek provozní služby   úsek organizačního rozvoje ředitelský úsek

Vodovodní provozy

Sedm vodovodních provozů Karlovy Vary 1, Karlovy Vary 2, Ostrov, Toužim, Chodov, Tachov, Stříbro zajišťují komplexní služby v oblasti provozování vodovodních sítí. Jednotlivé provozy obsluhují vodovody na srovnatelně velkých územích, ve kterých odpovídají za bezporuchovou dodávku pitné vody jednotlivým odběratelům v předepsané kvalitě. K tomu jsou vybaveny potřebnou technikou, mechanizací a dopravními prostředky. Vodovodní provozy slouží také jako místní zákaznická centra, kde mohou odběratelé vyřizovat veškeré záležitosti ohledně fakturace, smluv, reklamace apod. Vedle této hlavní činnosti realizují pro externí zákazníky na objednávku další služby v oblasti provozu, rekonstrukcí či výstavby vodovodních přípojek a dalších zařízení.

Kontakty na provozy vodovodů

Mapa rozdělení provozovaného území podle jednotlivých středisek

Kanalizační provozy

Provoz kanalizací sever a Provoz kanalizací jih zajišťují odvádění odpadních vod, čištění, opravy a výstavbu kanalizačních stok. Na svém území odpovídají za bezporuchový chod v odvádění odpadních vod, produkovaných z bytové a průmyslové zástavby provozovaných měst a obc. Nadstandardní vybavení strojového zařízení hydromechanizačních prostředků a moderní zemní mechanizace je zárukou kvalitního provedení vodohospodářských prací s dodržením stanovených technologických postupů šetrných k životnímu prostředí. Vedle této hlavní činnosti realizují zakázky na objednávku, jako např. čištění kanalizačních potrubí, vyvážení a likvidaci odpadních vod ze žump, kalů ze septiků a domovních čistíren odpadních vod apod., stavební opravy, rekonstrukce a výstavby kanalizačních přípojek i dalších kanalizačních zařízení a také revize či zkoušky těchto zařízení, včetně kamerového monitoringu.

Úpravny pitné vody

Dva provozy Úpravny vody sever a Úpravny vody jih řídí provoz 22 úpraven pitné vody, z toho 6 největších s obsluhou (Březová, Žlutice, Svobodka, Plavno, Milíkov, Myslivny).
 

Čistírny odpadních vod

Dva provozy Čistírny odpadních vod sever a Čistírny odpadních vod jih řídí provoz 80 čistíren odpadních vod, z toho 79 mechanicko-biologických (mezi největší patří ČOV Karlovy Vary, Ostrov, Stříbro, Chodov, Chodová Planá, Tachov, Jáchymov, Horní Slavkov, Vejprty či Nová Role).

 Technický úsek

Tento úsek zajišťuje vydávání stanovisek a vyjádření k projektům, technický rozvoj vodohospodářské infrastruktury, proječní činnost, investiční činnost a odpovídá za kontrolu a optimalizace procesů výroby a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Kontakt na technický úsek

Čerpací stanice

Toto specializované středisko řídí provoz čerpacích stanice pitné vody odpadních vod na celém provozovaném území.

Doprava a mechanizace

Dvě specializovaná střediska Provoz dopravy a mechanizace sever a Provoz dorpavy a mechanizace jih zajišťují centrální evidenci dopravních prostředků, opravy a sledování vozidel a mechanizací.

Kontakt na provozy dopravy a mechanizace

Automatizace a informační technologie

Provoz zajišťuje centrální řízení a automatizaci technologických objektů, přenosy veličin do centrálního dispečinku, správu používaných softwarů i vnitropodnikové sítě a jeho součástí je i centrální oddělení odbytu, které zajišťuje centrální evidenci dat v rámci zákaznického systému.

Kontakt na provoz automatizace a IT

Laboratoř

Certifikovaná laboratoř Březová provádí fyzikálně – chemické, mikrobiologické a hydrobiologické rozbory pitné vody, povrchových a odpadních vod. zajišťuje kontrolní rozbory vzorků z celého procesu výroby i distribuce pitné vody a odvádění i čištění odpadních vod a laboratorní rozbory pro externí zákazníky. 

Ekonomický úsek

Úsek zajišťuje účetní práce, sestavování rozpočtů, analýzu hospodářských výsledků, kalkulace vodného a stočného, kontrolní, metodickou a evidenční činnost.
 

Provozní služby

Provoz zajišťuje zabezpečení materiálových potřeb společnosti.

Úsek organizačního rozvoje

Úsek zajišťuje personální a organizační činnost,řízení pohledávek, právní oblast, bezpečnost práce a certifikaci ISO.

Kontakt na úsek organizačního rozvoje

Ředitelský úsek

Vedení firmy, sekretariát ředitele.

Kontakt na ředitelský úsek

Oznámení