VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Hlavními akcionáři společnosti Vodakva jsou Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech (VSOZČ) a SUEZ, francouzská společnost s mezinárodní působností v oblasti vodárenství.

 

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech 46,79% logo VSOZČ
SUEZ International S.A.S.
49,78%  
ostatní 3,43%  

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

Dobrovolný svazek rovnoprávných obcí

Dnes 104 členských obcí Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech spojuje jednotný model péče o vodovody a kanalizace. Počet členů VSOZČ se za téměř 30 let jeho existence více než zdvojnásobil. VSOZČ působí na území se 190 tis. obyvateli, které zasahuje do Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje. Členem VSOZČ se může stát obec, která vloží vodohospodářský infrastrukturní majetek do jeho hospodaření a je přijata valnou hromadou. Dobrovolnost členství je dána stanovami, které umožňují každé obci s obecním vodohospodářským majetkem ze sdružení vystoupit. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, kde má každá obec jeden hlas. Valná hromada VSOZČ rozhoduje kromě jiného o ceně vodného a stočného a o investičních plánech.

Veřejná služba pod veřejnou kontrolou

Sdružení přeneslo provozní smlouvou starost o provozování, údržbu, opravy a také o rozvoj veřejných vodovodů a kanalizací na provozní společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., (Vodakva), ve které je řídicím akcionářem. S druhým hlavním akcionářem, mezinárodní skupinou SUEZ, působícím dlouhodobě v oboru vodovodů a kanalizací, má uzavřenou akcionářskou dohodu, která stanoví způsob hlasování a rozdělení funkcí v orgánech Vodakvy. VSOZČ tak ve spolupráci s odborným akcionářem přímo ovlivňuje a kontroluje úroveň služeb a dohlíží na hospodaření Vodakvy. Také příprava realizace investic, zajišťovaná Vodakvou, je prostřednictvím účasti ve výběrových komisích pod kontrolou příslušných obcí.

Nejen provozní, ale i investiční solidarita

Veškeré příjmy VSOZČ, které tvoří nájemné od Vodakvy, výnosy z akcií ve Vodakvě a účelové investiční dotace, slouží k financování investic do vodovodů a kanalizací. Úplná vzájemná solidarita obcí, tedy nejen provozní, ale také investiční, umožňuje, bez negativních dopadů na rozpočty členských obcí, soustředit dostatek finančních prostředků na dostavbu chybějící vodárenské a kanalizační infrastruktury obcí. Investiční solidarita také podporuje optimální technicko-ekonomická řešení rozšiřováním skupinových vodovodů a výstavbou skupinových kanalizací s čistírnami odpadních vod pro více obcí. Majetek VSOZČ, v jeho pořizovací hodnotě, tak mohl vzrůst z původní 1,2 mld. na 7 mld. Kč.

Skupina SUEZ

V České republice působí skupina SUEZ v oblasti vodárenství ve  čtyřech vodárenských společnostech, které zásobují pitnou vodou a odvádí a čistí odpadní vody pro jeden milion obyvatel České republiky. Celkem tyto společnosti zaměstnávají 1665 pracovníků. SUEZ byla vůbec první zahraniční vodárenskou skupinou, která začala investovat a působit v oblasti vodárenství v tehdejší ČSFR. SUEZ podporuje dlouhodobě ve velkých i malých českých městech ekologická a digitální řešení. Příkladem jsou technologie smart metering, inteligentní odečty a sledování odběru vody.

Již více než 160 let pomáhá SUEZ díky svým odborným znalostem městům, obcím a průmyslovým partnerům při řízení a poskytování takových základních služeb, jakými jsou vodárenství, odpadové hospodářství a ochrana ovzduší. Skupina SUEZ usiluje o ochranu přírodních zdrojů, především vody a půdy, a poskytuje inovativní a udržitelná řešení ve vodním hospodářství, využití odpadů, sanaci lokalit zatížených průmyslovou činností, chytrá řešení pro nakládání se zdroji v obcích a městech a zvyšování environmentální výkonnosti v průmyslových odvětvích.

Oznámení