K. Vary, Tašovice - dostavba vodovodu, kanalizace

Drobečková navigace

Původní chatová oblast se nachází v jihozápadní části Tašovic. Dříve sloužila především pro rekreaci, v posledních letech zde však neustále narůstá počet objektů využívaných k trvalému bydlení. Infrastruktura ovšem na tento rozvoj nebyla připravena a v oblasti chyběla vodovodní a kanalizační síť. Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, jehož je město Karlovy Vary členem, proto připravilo projekt na dostavbu sítí v této části Tašovic. Na investici se mu podařilo získat dotaci z Ministerstva zemědělství ČR, zbytek bude sdružení obcí hradit z vlastních zdrojů.

Při výstavbě kanalizací dnes sdružení přednostně využívá moderní technologii tlakové kanalizace, která má oproti klasické gravitační řadu výhod. Je více variabilní, využívá menší profily, jednoduše se umisťuje v terénu a přechod komunikací se dá snadněji řešit bezvýkopovými techologiemi. Tím se snižuje rozsah výkopových prací či spotřeba materiálu, tedy i celkové náklady, a urychluje výstavba. Navíc do ní nemůže natékat dešťová ani podzemní voda, nemusí se odlehčovat do vodních toků a lépe tak vyhovuje  současným předpisům na  vypouštění odpadních vod i požadavkům na zadržování vody v krajině. Nemovitosti se na tlakovou kanalizaci připojují pomocí domovních čerpacích stanic. Pokud je sdružení investorem stavby, zajistí v rámci investice rovněž technologii do těchto čerpacích stanic.  

Dostavba sítí v chatové oblasti Tašovic byla zahájena v březnu letošního roku. Celkem se zde položí  1 959 metrů tlakové kanalizace. Na ni bude navazovat 79 odboček pro kanalizační přípojky z jednotlivých nemovitostí. Potrubí bude z kvalitního polyetylenového materiálu, odolného vůči prasknutí. Nový systém tlakové kanalizace bude zaústěn do kameninové stoky ve Slovanské ulici, která bude prodloužena o 120 metrů a zakončena šachtou. Odpadní vody se pak budou odvádět karlovarským kanalizačním systémem na čistírnu odpadních vod. Souběžně s kanalizací se položí rovněž vodovodní řady v celkové délce 1 130 metrů a 52 odboček pro vodovodní přípojky. Nové vodovodní řady se napojí na původní síť, která zde byla částečně vybudovaná v minulých letech a na niž je dnes napojeno zhruba 40% nemovitostí chatové oblasti. Voda se do ní dodává z  karlovarského systému, zásobeného z úpravny Březová.

Trasa nových sítí povede z větší části místními komunikacemi. Výstavba bude probíhat po úsecích, s  využitím bezvýkopových technologií. V průběhu stavby bude docházet k dočasným uzavírkám jednotlivých částí komunikací.  Projekt by měl být dokončen v červnu 2025. Jeho celkové náklady se předpokládají ve výši 8,7 mil Kč, z toho 45% pokryje dotace Ministerstva zemědělství ČR.