VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg
Prezentace vybraných investic do vodovodů a kanalizací a zkvalitňování provozních služeb v roce 2020

 

V roce 2020 investovalo Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech do obnovy a rozvoje vodovodních i kanalizačních zařízení v jeho správě zhruba dvě stě milionů Kč. Z vlastních zdrojů, které tvoří především nájemné vyplácené firmou Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (Vodakva) za pronájem infrastruktury, a také dividendy plynoucí z akciového podílu v této provozní firmě, sdružení investovalo cca 112 milionů Kč. Zhruba 90 milionů Kč pak získalo z dotací. Další rozvojové investice ve výši cca 40 milionů hradila přímo provozní firma Vodakva, s využitím úvěrů. Vodakva také každoročně financuje výměny zařízení vodovodů, kanalizací i souvisejících objektů ve výši řádově 30 milionů Kč. Mnoha desítky milionů pak společnost investovala do nákupu stavební techniky, mechanizací, přístrojů, IT technologií a zlepšování provozního zázemí.
Další úpravna vody Svobodka je vybavená moderní technologií ultrafiltrace

Přes dvacet tisíc obyvatel Tachovska je zásobeno pitnou vodou z úpravny Svobodka, jejímž zdrojem je nádrž Lučina. Na konci října 2020 se zde dokončila instalace v ČR unikátní technologie „ultrafiltrace“. Ultrafiltrace využívá membránová vlákna, která mají otvory (póry) veliké pouze stotisíciny milimetru a dokáží zachytit všechny nerozpuštěné látky, včetně bakterií, virů či mikroplastů. Zajistí tak stabilní kvalitu pitné vody i při kolísání kvality vody v nádrži. Navíc umožní snížit množství dezinfekce dávkované do pitné vody na minimum. Na druhé straně však přes vlákna ultrafiltrace projdou vápník, hořčík a další pro lidský organismus důležité prvky. Nová ultrafiltrační jednotka doplnila původní technologii úpravny a již od počátku výrazně pomohla řešit problémy s výskytem sinic v nádrži Lučina. Projekt realizovala Vodakva na své náklady a z větší části vlastními silami. Svobodka se tak stala již třetí úpravnou ve správě sdružení vybavenou touto moderní technologií.

Úpravna Březová má novou trasu pro odvádění odpadních vod a rezervní potrubí pro náhradní zdroj vody

Úpravna vody Březová zásobuje pitnou vodou zhruba 40% obyvatel Karlovarského kraje. V roce 2020 se zde dokončila nová trasa pro odvádění odpadních vod, které vznikají při procesu úpravy pitné vody. Nová trasa je napojená na kapacitnější kanalizační stoku v obci Březová. Zatím je do ní sveden havarijní přepad z vodojemu upravené vody, aby nevytékal do řeky Teplé. V další etapě se na ni přepojí veškeré odpadní vody produkované na úpravně. Původní odpadní potrubí vedoucí od úpravny dolů k nádrži Březová se pak bude moci v případě potřeby využít pro náhradní dopravu vody na úpravnu z řeky Teplé (místo nádrže Stanovice). Při výstavbě nové odpadní trasy bylo nutné přejít řeku Teplá. Byla zde vybudovaná nová kanalizační shybka. Spolu s ní se pod řekou položil také nový vodovod, kterým se zdvojila současná trasa pro zásobování Březové a regionu Horního Slavkova a zajistila se tak další rezerva pro případ poruchy.

V Abertamech a Cebivi se dostavěl kanalizační systém

Abertamy měly původně jen částečnou kanalizaci zhruba pro polovinu obyvatel, s nekvalitním čištěním odpadních vod. Již v roce 2016 zde byla zahájená postupná rekonstrukce a dostavba městského kanalizačního systému, dokončená v závěru roku 2020. Ve městě se položil zhruba jeden kilometr nových kanalizačních stok a vybudovaly se zde tři čerpací stanice, propojené výtlaky, kterými se odpadní voda přečerpává do kanalizace sousedního Perninku, zakončené moderní a kapacitní mechanicko-biologickou čistírnou. Projekt byl podpořen dotací Ministerstva zemědělství. Také v Cebivi byla pouze částečná kanalizace, v roce 2020 se zde s podporou Plzeňského kraje dostavěla chybějící část s využitím tlakového kanalizačního systému.

Realizovaly se plánované rekonstrukce vodovodů a kanalizací

Jako každý rok pokračovaly také v roce 2020 rekonstrukce vodovodů a kanalizací v Karlových Varech, realizované většinou v souvislosti s plánovanými opravami povrchů komunikací. Vodovody se rekonstruovaly například v ulicích B. Němcové, Gagarinova, Krále Jiřího, Klínovecká, Úzká či Zahradní. Opravil se také kolektor Čankovská, Konečná. V ulicích Havlíčkova, Jugoslávská, Šeříková, Třeboňská se rekonstruovala kanalizace, opravila se i čerpací stanice odpadních vod u Kpt. Jaroše. V Chodově se rekonstruovala armaturní komora vodojemu Vintířov. Opravy vodovodů, kanalizací, vodojemů, čerpacích stanic i zařízení úpraven a čistíren probíhaly i v dalších členských obcích, ať už v rámci investic VSOZČ či jmenovitých oprav hrazených Vodakvou.

Dostavěla se chybějící infrastruktura v obcích a jejich okrajových částech

S podporou Plzeňského kraje se dostavěl chybějící vodovod v obci Benešovice. Celkem se zde položilo zhruba 1,6 km vodovodního potrubí. Celá obce se tak mohla napojit na veřejný vodovod zásobený z prameniště Pražka. V rámci investic se zde rovněž vyměnil vodovodní výtlak. Pokračovalo také napojování dalších místních částí obcí na veřejný vodovod. Například Strachovice u Stráže se napojily novým přivaděčem na podzemní zdroj z Bernartic, ve vsi se také vybudovaly nové vodovodní rozvody. Obdobně Malé Dvorce u Přimdy se napojily přivaděčem na vodní zdroj z Třískolup. Nový přivaděč pitné vody se vybudoval také do Novosedel u Pšova, vesnice se tak napojila na žlutický skupinový vodovod. S podporou Karlovarského kraje pokračovala další etapa dostavby vodovodu v Bublavě. V Pozorce, místní části Kladrub, se dostavěla chybějící část vodovodu a kanalizace. Kanalizační systém se doplnil také v Bezdružicích (v ulicích U Tiskárny, V Podzámčí, Západní), ve Stráži (lokalita příjezdu od Boru a Bonětic) a v Tachově (Nádražní ul.).

Zahájila se řada projektů podpořených dotacemi MZe nebo krajů

V roce 2020 se zahájila řada projektů podpořených dotací z MZe nebo krajů, jejichž dokončení se plánuje do roku 2021. Většinou se jedná o dostavbu kanalizací s využitím tlakových systémů, ale také o rozšiřování vodovodů. Nový kanalizační systém s novou čistírnou se začal stavět například v Otročíně a Nových Hamrech. V Městečku začala výstavba nového vodovodního i kanalizačního systému. Zahájil se projekt napojení Merklína na vodovod a kanalizaci sousedního Hroznětína i další projekty týkající se dostavby kanalizace v okrajových částech obcí (Nové Zvolání u Vejprt, Okrouhlé Hradiště u Konst. Lázní či Květnová u Ostrova). Obdobně se zahájila výstavba kanalizace v Oboře, Horní a Dolní výšině. Dotace byla poskytnuta i na další rozšiřování skupinových vodovodů, na žlutický vodovod se tak nově napojí Nahořečice u Valče, na Oblastní vodovod Karlovarska se připojí Vojkovice. V rámci investic se také začal stavět nový vodojem ve Všeborovicích a přístavba akumulace vodojemu Hřbitovní.

Dokončila se výroba mobilní kontejnerové úpravny

V roce 2020 dokončila Vodakva výrobu mobilní kontejnerové úpravny. Úpravna bude umístěna ve Stráži nad Ohří, kde pomůže vyřešit problémy s kvalitou místního zdroje vody. Po napojení obce na Oblastní vodovod Karlovarska se pak bude moci použít u jiných problematických zdrojů vody. Mobilní úpravna využívá technologii ultrafiltrace a je umístěna v kontejnerová nástavbě, tak aby ji bylo možné snadno transportovat.

Další části úpraven i čistíren projdou opravami, připravuje se i zavádění nových technologií

V roce 2020 se dokončila část stavebních oprav na úpravně vody Myslivny (nová střecha, rekonstrukce vstupních prostor a haly) a začaly práce na výměně pláště. Stavební opravy se zahájily také na úpravně vody Žlutice, kde se rovněž začal připravovat projekt instalace další ultrafiltrační jednotky. V roce 2020 také pokračovala příprava projektu nové regionální sušárny, která se začne v roce 2021 stavět na čistírně v Tachově. Stavební práce se zahájily také na čistírně v K. Varech, kde se bude rekonstruovat plášť kotelny a vstupní čerpací stanice.

Pokračovala automatizace technologií, rozvoj dálkových přenosů a digitalizace

V roce 2020 pokračovala automatizace technologií a zavádění dálkových přenosů, především v souvislosti s nově budovanými zařízeními. Jednotná vizualizace umožňuje přístup do řídicího a monitorovacího systému Vodakvy nejen z dispečinků, ale také z mobilních zařízení. Dále se rozvíjely funkce geografického informačního systému, který obsahuje digitalizovaná data o všech provozovaných sítích i souvisejících objektech, i technologického dataskladu, sloužícího k vyhodnocování dat přenášených z provozovaných zařízení. Pokračovalo také testování dálkových přenosů stavů vodoměrů pomocí internetu věcí a dálkového měření přepadů odlehčovacích komor, nově vyžadovaného legislativou.

Oznámení