VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Prezentace vybraných investic do vodovodů a kanalizací a zkvalitňování provozních služeb v roce 2019

V roce 2019 investovalo Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech do obnovy a rozvoje vodárenské infrastruktury v jeho správě zhruba 180 milionů Kč, ať už z vlastních zdrojů, nebo s využitím dotací či půjček. Provozní společnost Vodakva investovala zhruba 40 milionů Kč do zavádění nových technologií a 30 milionů do větších oprav provozovaných zařízení. Další desítky milionů pak společnost vynaložila na nákup nové stavební techniky, mechanizací, přístrojů, IT technologií či do zlepšování provozního zázemí.

Další úpravna se vybavila ultrafiltrací

Na úpravně vody Svobodka, zásobující tachovský region, se v roce 2019 dokončovala instalace nové ultrafiltrační jednotky. Tuto moderní technologii zavádí Vodakva na vlastní náklady a také z větší části vlastními pracovníky, včetně programování ovládacího softwaru. Ultrafiltraci začala firma využívat jako první v ČR před třemi lety na úpravně Březová. Její membrány zachytí všechny nerozpuštěné látky do velikosti bakterií a virů. Zajistí tak bezpečnou úpravu i při zhoršené kvalitě a navíc umožní snížit množství dávkovaných desinfekčních prostředků. Nová ultrafiltrační jednotka bude na úpravně Svobodka spuštěna do provozu začátkem roku 2020.

V Abertamech pokračovala rekonstrukce a dostavba kanalizace

Přestavba kanalizačního systému v Abertamech se připravovala již dlouhodobě. Původní městský kanalizační systém nezajišťoval dostatečné čištění odpadních vod a polovina obyvatel nebyla na kanalizaci napojena vůbec. Již v roce 2016 byla původní malá čistírna přebudována na čerpací stanici a výtlakem se odpadní vody z části města začaly přečerpávat do kanalizačního systému Perninku. V loňském roce pokračovala další etapa projektu, dotačně podpořená Ministerstvem zemědělství ČR, v rámci níž se vystaví další dvě čerpací stanice, vybudují se kanalizační výtlaky a položí se chybějící části kanalizace, tak aby se odpadní vody z celého města odváděly na čistírnu odpadních vod v Perninku. Projekt bude dokončen v roce 2020.

V Bražci se vybudoval nový tlakový kanalizační systém

Ani Bražec dosud neměl soustavný obecní kanalizační systém, pouze částečnou kanalizaci s nevyhovující čistírnou. Proto bylo rozhodnuto vybudovat zde nový kanalizační systém s využitím moderní technologie tlakové kanalizace Nejenže má tato kanalizace výrazně nižší náklady na výstavbu, ale je také ohleduplnější vůči životnímu prostředí. Na tlakovou kanalizaci se nemovitosti připojují pomocí domovních čerpacích stanic, nemůže do ní natékat dešťová ani podzemní voda a nemusí se odlehčovat do vodních toků. Nepotřebuje ani pravidelné čištění či kanalizační šachty. U souvislých tlakových systémů dodává technologii do domovních čerpacích stanic Vodakva zdarma a také se stará o její bezporuchový provoz. V obci bylo položeno cca 3,2 km kanalizačních stok, odpadní vody se novým výtlakem o délce 2,4 km odvádějí do kanalizačního systému města Bochov. Projekt dotačně podpořil Karlovarský kraj.

Tlaková kanalizace se využila při dostavbě kanalizací i v dalších částech obcí

Tlaková kanalizace se využila také při dostavbě chybějících částí kanalizace v Cebivi (projekt dotačně podpořil Plzeňský kraj), či v Chodově ve Vintířovské ulici. V Květnové se realizovala první etapa výstavby nového kanalizačního systému, zatím byl položen kanalizační výtlak pro odvedení odpadních vod do Vykmanova, kde se napojí na ostrovský kanalizační systém. Obdobně v Okrouhlém Hradišti byl zatím v první etapě, s podporou Plzeňského kraje, položen kanalizační výtlak pro dopravu odpadních vod na čistírnu v Konstantinových Lázních. Další etapy projektů budou pokračovat v roce 2020. Nový tlakový kanalizační systém, spolu s novým vodovodem, se položil v rekreační lokalitě Velký Rybník, také tuto investici dotačně podpořil Karlovarský kraj.

V Boru a ve Stružné se zkvalitnilo čištění odpadních vod

V Boru na sídlišti Vysočany se v roce 2019 s dotační podporou MZE vybudovala nová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod, která nahradila původní nevyhovující štěrbinovou nádrž. Čistírna ve Stružné prošla modernizací i intenzifikací. Vystavila se zde nová čistírenská linka s biologickým stupněm a rozšířila se kapacita kalového hospodářství. Čistírna byla také plně automatizovaná. I tento projekt dotačně podpořilo MZE.

Rozšířil se žlutický skupinový vodovod i vodovod v Bublavě

V roce 2019 pokračovalo rozšiřování skupinového vodovodu Žlutice. S dotační podporou MZE se dokončilo napojení Ratiboře a Veselova, místních částí Žlutic. Nový přivaděč se napojil na skupinový systém ve Verušicích. Veselov dosud neměl veřejný vodovod, proto zde byly v rámci projektu vybudované také nové rozvodné řady. V Ratiboři se pak mohl odstavit dosud využívaný nekapacitní lokální zdroj. Koncem roku se na žlutický vodovod nově napojil také Polom u Bochova. V Bublavě se s pomocí dotace Karlovarského kraje dostavěl další úsek vodovodu v jihovýchodní části obce. Nový vodovod v obci je napojen na vodovodní systém sousedního německého Klingenthalu.

Pokračovaly rekonstrukce a opravy sítí i objektů

Jako každý rok investovalo sdružení i Vodakva do dalších nezbytných rekonstrukcí a oprav provozovaných vodovodních i kanalizačních zařízení. Vyměňovaly se dožilé části vodovodů a kanalizací především v Karlových Varech, ale také v Jáchymově, Chodově, Nové Roli, Tachově, Stříbře, Toužimi, Jenišově, Loučné, H. Blatné, Lužné, Teplé, Tepličce, Vejprtech, Boru, Chodové Plané, Kladrubech atp. Také na dalších provozovaných objektech (čistírny, úpravny, vodojemy, čerpací stanice) se realizovaly opravy a modernizovaly se jednotlivé technologické části, z těch významnějších lze uvést například zastřešení kalového sila na čistírně v Chodově, výměnu trysek ve filtrech na úpravně Žlutice, montáž nové střechy na úpravně Myslivny či výměnu šnekového čerpadla na čistírně v Tachově.

Rozšiřovala se automatizace, digitalizace a dálkové přenosy, investovalo se do nových strojů a zařízení

V roce 2019 dále pokračovala automatizace technologií a rozšiřování dálkových přenosů z provozovaných objektů. Napojovaly se nově budovaná zařízení a zaváděla se nová vizualizace pro lepší přístup do řídicího systému z mobilních zařízení. Rozšiřovaly se také funkce Geografického informačního systému, ve kterém jsou v digitalizované formě uložená nejen veškerá grafická data o provozovaných zařízeních, ale také řada dalších technických informací. Rozvíjel se i technologický datasklad, kde se ukládají přenášené informace a jejich analýzou se předchází únikům vody či dalším provozním problémům. Pokračovalo také testování dálkových přenosů stavů vodoměrů pomocí internetu věcí a dálkového měření přepadů odlehčovacích komor, vyžadované novou legislativou. Jako každý rok se v roce 2019 investovalo také do nákupu nových mechanizací, zařízení či přístrojů pro zkvalitnění služeb. Koupil se například další monitorovací vůz vybavený kamerovým systémem pro inspekci kanalizací, s vestavěnou mobilní kanceláří. Pořídila se také nová cisterna na svoz kalů a nový recyklační vůz na čištění kanalizace.

Oznámení