VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Investice 2018

Prezentace vybraných investic do vodovodů a kanalizací a zlepšování provozních služeb v roce 2018

Na Karlovarsku se v roce 2018 investovalo do rozšiřování žlutického skupinového vodovodu. Nově se na něj napojily Kojšovice a Krásný Hrad, místní části Toužimi. V rámci projektu, podpořeného dotací z Karlovarského kraje, se vybudovaly necelé čtyři km vodovodních řadů. Vyřešily se tím problémy s nedostatkem vody z dosud využívaných studní. Žlutický vodovod se rozšířil také do Pšova, včetně jeho místních částí Močidlec a Kobylé. Nový přivaděč do Pšova, dlouhý 3,3 km, se napojil na žlutický systém ve Zbraslavi. Po jeho dokončení se mohl odstavit dosud využívaný vrt v Močidlci, jehož kvalita i vydatnost byly velmi kolísavé. V roce 2018 se také zahájily práce na napojení Ratiboře a Veselova, místních částí Žlutic, na žlutický vodovod. Mezi Žluticemi, Veselovem, Verušicemi a Ratiboří bude položeno zhruba osm kilometrů nových vodovodních řadů. Projekt bude pokračovat v roce 2019, dotačně ho podpoří MZE.

V roce 2018 pokračovaly také investice do dostavby kanalizací. Dokončila se první etapa výstavby nového kanalizačního systému v obci Štědrá. Již v roce 2017 zde byla přestavěna původní štěrbinová nádrž, do které se sváděly odpadní vody z části obce s panelovými a bytovými domy, nahrazena mechanicko-biologickou čistírnou s dostatečnou kapacitou, tak aby se na ni mohly napojit i další dosud neodkanalizované části obce. Kanalizační systém se ve Štědré staví ve dvou etapách. V rámci první etapy se vyřešilo odkanalizování východní části obce, západní část by se měla odkanalizovat v rámci druhé etapy v roce 2019. Výstavbu nové čistírny i první etapu kanalizace dotačně podpořil Karlovarský kraj. V roce 2018 byla také zahájena další etapa dostavby kanalizace v Abertamech, která bude pokračovat v roce 2019.

Investovalo se také do zlepšování čištění odpadních vod. V obci Močidlec byly původně splašky sváděny do septiku, který nezajišťoval dostatečnou úroveň čištění odpadních vod. Tento septik byl v roce 2018 nahrazen moderní mechanicko - biologickou čistírnu odpadních vod, projekt dotačně podpořil Karlovarský kraj. V roce 2018 byla také zahájena modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod ve Stružné. V rámci projektu se vystaví nová čistírenská linka se zvětšeným a modernizovaným biologickým stupněm a rozšíří se kapacita kalového hospodářství. Čistírna bude také kompletně automatizovaná. Projekt bude dokončen v roce 2019, dotačně ho podpoří Ministerstvo zemědělství ČR

V roce 2018 dále pokračovaly investice do rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí v Karlových Varech, v souladu s plánovaným opravami povrchů komunikací. Rekonstrukcí prošly vodovody v ulicích Pražská, Žižkova, Varšavská, Kysibelská, Východní či Ondříčkova a dále části vodovodů v Počernech, Rosnicích či Sedleci. V ulicích Závodu Míru a Luční Vrch se opravila kanalizace, a to s využitím moderních bezvýkopových technologií. Tyto technologie jsou nejen úspornější a rychlejší, ale také ohleduplnější vůči okolí. Vyžadují totiž minimální zásahy do komunikací a neomezují příliš dopravu a provoz ve městě. Rekonstrukce vodovodů a kanalizací s realizovaly také v dalších obcích.

Na úpravně vody Březová, zásobující pitnou vodou třetinu obyvatel Karlovarského kraje, byla v roce 2018 instalována nová technologie elektrochlorace. Tato technologii zajistí výrobu desinfekčního prostředku přímo na místě elektrolýzou z roztoku potravinářské soli a nahradí tak dřívější dávkování plynného chloru, které s sebou přinášelo bezpečnostní rizika.

Také na Tachovsku se v roce 2018 investovalo do rozšiřování a propojování vodovodů. Na konci roku 2018 se s dotační podporou MZE dokončila výstavba nového přivaděče do Svojšína, kterým se vyřešilo zásobování celé oblasti pitnou vodou. Svojšín, Řebří, Nynkov i Holyně byly dosud zásobovány ze společného podzemního zdroje. Jeho vydatnost však byla nedostatečná, především v letním období. Proto bylo navrženo posílit tento zdroj o prameniště Pražka, které se dosud využívalo pouze pro obec Benešovice. Z Benešovic se vybudoval nový čtyři kilometry dlouhý vodovodní přivaděč. Součástí projektu byla také výměna strojní technologie v čerpací stanici Pražka a úpravy vystrojení vodojemů Lom a Svojšín. Na nový přivaděč se po jeho dokončení napojí také Lom u Stříbra, bude na něm připravena i odbočka pro budoucí napojení osady Pražka. Do budoucna se jako konečné řešení plánuje napojit celý tento nový systém na skupinový vodovod Stříbro.

Nový vodovodní přivaděč se vybudoval také z Tisové do Jemnice. I tato část obce se tak napojila na tachovský skupinový vodovod a původně využívaný místní zdroj s kolísavou kvalitou mohl být odstaven. V rámci projektu se zároveň vyřešilo i čištění odpadních vod z jemnické kanalizace. Původní septik byl přebudován na čerpací stanici a v souběhu s novým vodovodem se položil nový kanalizační výtlak, kterým se budou odpadní vody přečerpávat na čistírnu odpadních vod v Tisové. Celý projekt byl dotačně podpořen Plzeňským krajem.

Další investice se týkaly dostavby kanalizací i zlepšování čištění odpadních vod. V roce 2018 bylo dokončeno kompletní odkanalizování Starého Sedliště. Západní část obce a jeho místní část Úšava byly dosud bez kanalizace. V rámci projektu se zde vybudoval nový tlakový kanalizační systém a napojil se na obecní čistírnu, kde se čistí odpadní vody z ostatních částí Starého Sedliště. Tlaková kanalizace je moderní technologie, kterou sdružení v současnosti preferuje pro dostavbu kanalizací. Má totiž daleko nižší investiční náklady a navíc zajistí důsledné oddělení odpadních vod od dešťových či podzemních a lépe tak vyhovuje současným legislativním požadavkům. Nemovitosti se na ni napojují pomocí samostatných domovních čerpacích stanic, čerpadla a související technologii do nich dodává zdarma provozní firma Vodakva. Projekt tlakové kanalizace byl podpořen dotací z Plzeňského kraje.

V roce 2018 byly dále s dotační podporou MZE zahájeny práce na výstavbě nové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod v Boru na sídlišti Vysočany. Nová čistírna vznikne přestavbou původní štěrbinové nádrže, která byla nevyhovující jak po stránce technické, tak provozní. Bude zastřešená a plně automatizovaná, biologické čištění bude řešeno kompaktním biologickým reaktorem, tvořeným aktivační a dosazovací nádrží. Součástí projektu je i nová vstupní podzemní čerpací stanice. Projekt bude dokončen v roce 2019.

Pokračovaly také investice do moderních technologií. Na úpravně vody Svobodka začaly práce na instalaci třetího stupně úpravy pitné vody - ultrafiltrační jednotky. Tuto moderní membránovou technologii začalo sdružení využívat před dvěma lety jako vůbec první v České republice na své největší úpravně Březová. Vzhledem k vynikajícím provozním výsledkům bylo rozhodnuto instalovat ji také na dalších velkých úpravnách sdružení. Ultrafiltrace využívá k filtrování vody membrány, které dokáží zachytit všechny nerozpuštění látky do velikosti bakterií a virů. Zajistí tak bezpečnou úpravu pitné vody i v případě zhoršení kvality využívané povrchové vody a umožní výrazně snížit množství chlóru dávkovaného pro hygienické zabezpečení vody v rozvodné síti. Instalaci ultrafiltrace na Svobodce zajišťuje Vodakva z větší části vlastními pracovníky a také se výrazně podílí na jejím financování. Její dokončení se plánuje do roku 2019.

 

 

 

Oznámení