VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Investice 2017

Na Karlovarsku se v roce 2017 realizovala řada projektů na zlepšení odvádění a čištění odpadních vod v menších obcích. Většina z těchto projektů byla podpořená dotací Karlovarského kraje či MZe. V Pšově se dokončila nová moderní mechanicko-biologická čistírna odpadních vod, která nahradila původní štěrbinovou nádrž. Obdobný projekt se realizoval ve Štědré, i zde byla původní štěrbinová nádrž, která nezajistila dostatečnou úroveň čištění odpadních vod, nahrazena novou mechanicko-biologickou čistírnou. Intenzifikace čištění odpadních vod se realizovala i v Tepličce. V obci byly původně na každém břehu Teplé dvě samostatné kanalizace zakončené septikem s přepadem do řeky. V rámci projektu byly obě kanalizace propojeny, jeden septik se přestavěl na čerpací stanici a v místě druhého pak byla vybudovaná moderní plně automatizovaná čistírna odpadních vod. Nová čistírna se postavila také ve Vrbici. Nahradila tak původní štěrbinovou nádrž, do které byla zaústěna část původní obecní kanalizační sítě. Navíc se v obci dostavěly i chybějící části kanalizace, tak aby byly veškeré odpadní vody ze stávající zástavby přivedeny do nové čistírny. Nová kanalizace se dokončila také v Mírové, Horách a Dražově.

Dále se investovalo do rozšiřování skupinových vodovodů a výstavby nových vodovodních sítí, opět s podporou MZe či kraje. Kvalitní pitné vody se dočkala Bublava, kde byly dokončeny poslední části nové vodovodní sítě, včetně nového vodojemu. Voda se do Bublavy přivádí ze sousedního německého Klingenthalu. Nová vodovodní síť se dokončila dále ve Vojkovicích i v jejich místní části Jakubově. Zatím je tato síť zásobena z místních podzemních zdrojů, do budoucna se plánuje napojení obce na karlovarský vodovod. Kvalitní zdroj pitné vody získala také Dlouhá Lomnice. Byl sem vystavěn nový přivaděč, kterým se tato část Bochova napojila na žlutický vodovodní systém. Původní místní nespolehlivý zdroj tak mohl být odstaven.

Projekty se týkaly i další optimalizace vodovodních sítí. Například pro posílení kapacity vodovodu v Háji u Loučné byl vystavěn nový přivaděč z Klínovce. Využilo se přitom původní potrubí určené v minulosti pro zásobení Klínovce z prameniště nad Hájem. Dokončila se také výstavba nového vodovodu z Tuhnic do Staré Role, který posílí kapacitu zásobování a zajistí náhradní trasu z pravého na levý břeh Ohře. V Horním Slavkově se pak postavila nová čerpací stanice a zlepšily se tím tlakové poměry ve vodovodu zásobujícím vězeňský areál.

Na Rakovnicku se v roce 2017 dokončila výstavba nové čistírny odpadních vod v Křivoklátě, která bude po realizaci plánované kanalizační sítě sloužit jak Křivoklátu, tak sousednímu Městečku.

Také na Tachovsku pokračovaly investice do zlepšování odvádění a čištění odpadních vod, opět s cílem co nejlépe využít již vybudovaných zařízení. Příkladem takovéto optimalizace je řešení odkanalizování Svobodky. Místo nákladné rekonstrukce nevyhovující místní čistírny byly odpadní vody ze Svobodky svedeny do areálu úpravny pitné vody, kde byl již v minulosti vystavěn výtlak do kanalizačního systému města Tachov. S podporou Plzeňského kraje byla v roce 2017 dokončena dostavba chybějící kanalizace ve východní části obce Tisová. Také se realizovala intenzifikace čistírny odpadních vod v Rozvadově, kterou se téměř ztrojnásobila její kapacita. Investovalo se i do rozvoje vodovodů, byl dokončen nový vodovodní řad pro lokalitu Svatá Anna a zahájila se výstavba nového přivaděče vody z Benešovic do Svojšína, kterým se posílí současný kapacitně nevyhovující podzemní zdroj a zajistí bezproblémové zásobování Svojšína a okolních vesnic pitnou vodou.

Oznámení