VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Na jaře 2016 byly v Karlových Varech dokončeny instalace dvou v České republice unikátních technologií: ultrafiltrace na úpravně pitné vody Březová a nízkoteplotní sušárny kalů na čistírně odpadních vod v Drahovicích.

Úpravna vody Březová procházela již od roku 2011 rozsáhlou rekonstrukcí, v rámci níž se provedly stavební úpravy provozních budov, vyměnila se dosloužilá technologická zařízení a dále se zvýšila automatizace provozu. Již od počátku rekonstrukce se připravovalo rozšíření technologie úpravy vody o třetí stupeň, který lépe vyrovná sezónní výkyvy kvality vody v nádrži Stanovice, především v souvislosti s rozvojem sinic a řas, a zároveň bude spolehlivým řešením výroby pitné vody z náhradního zdroje (například řeky Ohře či Teplé). Po zvážení možných variant doplnění technologie bylo rozhodnuto využít jednu z moderních a ve světě velmi rozšířených membránových technologií – ultrafiltraci. Ultrafiltrační membrána zachytí mikroorganismy až do velikosti virů a zajistí bezpečnou úpravu pitné vody. Projekt instalace ultrafiltrační jednotky se realizoval od roku 2013, projektantem a hlavním dodavatelem byla Vodakva, jeho celkové náklady dosáhly 45 milionů Kč.

Druhá unikátní technologie se týkala zpracování čistírenských kalů. V poslední době se v ČR prosadila legislativa proklamující snižování objemu ukládaných organických materiálů do skládek. Také  se stále zpřísňují požadavky na zjišťování nezávadnosti kalů, čímž se  dále problematizuje využívání kalů v zemědělství. Do budoucna se tím významně omezí současné možnosti umístění kalů z komunálních čistíren. Proto se sdružení rozhodlo využít v západní Evropě velmi rozšířenou technologii sušení kalů, která nejen že výrazně sníží finální objem produkovaných kalů, ale také zásadně zlepší podmínky pro jejich transport i případné další energetické využití. Pro sušárnu kalů byla na karlovarské čistírně vystavěna nová hala, v rámci projektu se také dobudovala třetí odstředivka pro zvýšení kapacity odvodňovací linky. Nová sušárna vysuší kaly pomocí horkého vzduchu až na 90 % sušiny a celkový objem kalů produkovaných na čistírně se tím sníží zhruba na čtvrtinu. Celkové náklady projektu, včetně rozšíření odvodňovací linky, dosáhly 60 milionů Kč.

V roce 2016 se investovalo i v dalších částech Karlovarského kraje, a to především v souvislosti s rozšiřováním kanalizačních sítí do menších obcí či dosud neodkanalizovaných částí obcí. S dotační podporou Ministerstva zemědělství se dokončila nová kanalizace v Děpoltovicích a Mírové. Odpadní vody se z těchto nových kanalizačních systémů budou přečerpávat na čistírny odpadních vod v Nové Roli a Chodově. V souvislosti s tím se rozšířila a modernizovala čistírna odpadních vod v Nové Roli. Nový kanalizační systém se dokončil také v Chyši, opět s podporou MZE. Zahájila se výstavba kanalizace v Dražově, kterou podpoří kromě MZE i Karlovarský kraj, a dostavba kanalizace v Horách.

Investice se týkaly i vodovodních sítí, pokračovala dostavba vodovodu v obci Bublava a zahájila se výstavba vodovodu z vodojemu Klínovec do Háje u Loučné, kterým se tato obec jako první za hranicemi Karlovarského kraje napojí na Oblastní vodovod Karlovarska.

Na Tachovsku se investice týkaly především dalšího rozšiřování tachovského skupinového vodovodu. V roce 2016 se dokončil nový přivaděč z Chodové Plané do Výškova a Michalových Hor. Michalovy Hory byly původně zásobeny z podzemního zdroje, který však v létě často vysychal. Výškov neměl žádný veřejný vodovod. Novým přivaděčem se obě části městyse napojily na tachovský skupinový vodovod, zásobující více než 20 000 obyvatel tohoto regionu. Projekt byl rozdělen do dvou etap, první část byla podpořena dotací Plzeňského kraje a druhá Ministerstva zemědělství.

Pokračovaly zde také projekty rozšiřování kanalizací do dosud neodkanalizovaných částí obcí i výstavby nových kanalizačních systémů. V roce 2016 byly dokončeny chybějící části kanalizace ve Svojšíně, Bezdružicích nebo Studánce, kde projekt dotačně podpořilo Ministerstvo zemědělství. V tomto roce se také zahájila dostavba kanalizace ve východní části obce Tisová a intenzifikace čistírny odpadních vod v Rozvadově.

Oznámení