VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Investice v severní části provozovaného území

V roce 2015 pokračovaly v Karlových Varech dva významné projekty modernizace technologií na úpravu pitné vody a zpracování čistírenských kalů. První investice se týkala úpravny vody Březová. V roce 2015 se zde intenzivně pracovalo na rozšíření úpravy pitné vody o třetí stupeň – ultrafiltraci. Principem této technologie je filtrace vody přes membránové filtry, které spolehlivě zachytí mikroorganismy, včetně bakterií a virů. Ultrafiltrace tak pomůže řešit problémy způsobené sezónními výkyvy kvality vody v nádrži Stanovice, především v souvislosti s rozvojem sinic a řas. Navíc může být i do budoucna spolehlivým řešením pro případ, že by bylo nutné vyrábět na úpravně pitnou vodu z náhradního zdroje. Na karlovarské čistírně odpadních vod se připravovala instalace nové nízkoteplotní sušárny kalů, která zvýší obsah sušiny v kalech až na 90 % a sníží tak množství produkovaných kalů na čtvrtinu.  V obou případech se přitom jedná o technologie, které jsou sice ve světě v  na vzestupu, v České republice však půjde o unikátní aplikaci v oboru vodovodů a kanalizací. Oba projekty budou dokončené v roce 2016.

V Karlových Varech byla v roce 2015 zahájena další významná investice do zvýšení spolehlivosti zásobování pitnou vodou. Napříč městem se postupně vybuduje nový náhradní zásobní řad, který povede z Tuhnic jednou větví do Staré Role a druhou přes Sokolský Vrch na úpravnu vody Březová. Nový vodovod zvýší kapacitu pro zásobování severozápadní části Karlových Varů a dalších napojených obcí, včetně Chodova a Ostrova. V případě potřeby náhradního zdroje bude možné navíc využít jeho část i pro přívod surové vody z řeky Ohře na úpravnu. V roce 2015 se vybudovalo necelých 2 km tohoto nového vodovodu. Ve městě byly dále rekonstruovány vodovodní a kanalizační sítě v souvislosti s plánovanými opravami povrchů komunikací.

V roce 2015 pokračovaly také investice do rozšiřování kanalizačních sítí, týkaly se přitom již i obcí pod 500 obyvatel. Nová kanalizace se například stavěla v Děpoltovicích, odpadní vody se odtud budou přečerpávat do Mezirolí a odvádět na čistírnu odpadních vod v Nové Roli, která byla v tomto roce zkapacitněna. Kanalizace se stavěla i v Mírové s napojením na čistírnu v Chodově. Oba tyto projekty byly dotačně podpořené ministerstvem zemědělství a budou dokončené v roce 2016. S podporou Karlovarského kraje byla v roce 2015 dokončena první etapa výstavby kanalizace v Chyši, která bude pokračovat v dalším roce. V roce 2015 došlo také k dalšímu rozšíření karlovarského vodovodu. Nově se na něj napojila část obce Stanovice, Hlinky, čímž se vyřešily dlouhodobé problémy s nedostatečnou vydatností dosud využívaného místního zdroje.

Investice v jižní části provozovaného území

Na Tachovsku se v roce 2015 investovalo především do další modernizace úpravny vody Svobodka, hlavního zdroje tachovského skupinového vodovodu. Dokončila se zde výstavba nové kalové koncovky, kterou se vyřeší problémy s likvidací vodárenských kalů. Dosud se tyto kaly sušily a vyvážely, což bylo velmi zdlouhavé a nákladné. Nově se budou čerpat přímo do kanalizačního systému Tachova, kterým se odvedou ke zpracování na městskou čistírnu odpadních vod. Zde bude navíc využita zbytková kapacita vodárenského koagulantu ke zlepšení čištění odpadních vod v parametrech fosfor a nerozpuštěné látky.

Tachovského skupinového vodovodu se týkala i další investice - zkapacitnění vodojemu ve Ctiboři. Jedná se o čelní vodojem, ze kterého se pitná voda rozvádí do hlavních větví tachovského skupinového vodovodu, dnes zásobujícího zhruba 20 000 obyvatel. Vodojem byl rozšířen o další komoru a jeho kapacita se tak zvýšila o jednu třetinu.

Pokračovaly také investice do rozšiřování kanalizačních i vodovodních systémů. S dotační podporou Plzeňského kraje se například dokončilo kompletní odkanalizování Konstantinových Lázní i části Kladrub – Pozorky. Další krajem podpořená investice se týkala výstavby nového přivaděče z Chodové Plané, kterým se dovedla pitná voda z tachovského skupinového vodovodu do obce Výškov. Přivaděč bude poté v další etapě prodloužen až do Michalových Hor. Vyřeší se tím problémy těchto obcí s nedostatečnou vydatností dosud využívaných místních zdrojů.

Oznámení