VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Investice v roce 2014 v severní části provozovaného území

V roce 2014 pokračovaly v Karlových Varech dva významné investiční projekty, jejichž dokončení se plánuje do roku 2015. První projekt se týkal nejvýznamnějšího vodárenského objektu sdružení  – úpravny vody Březová, ze které se dnes zásobuje pitnou vodou třetina obyvatel Karlovarského kraje.

Úpravna prochází od roku 2011 postupnou rekonstrukcí, v rámci níž dochází ke stavebním úpravám jednotlivých provozních budov i k výměně dožilých technologických celků a dokončení jejich kompletní automatizace. Nejvýznamnější součástí rekonstrukce je ovšem modernizace technologie úpravy. V roce 2014 na úpravně probíhaly přípravné práce na instalaci třetího stupně úpravy tzv. ultrafiltrace. Ve světě se jedná o progresivní technologii, v České republice však půjde o její první vodárenskou aplikaci. Tato technologie odstraní pomocí membrán veškeré mikrobiologické znečištění a zvýší tak účinnost úpravy pitné vody i v případě možných sezónních výkyvů biologické kvality vody ve Stanovické nádrži. Navíc umožní v případě potřeby okamžitě začít upravovat vodu z rezervního zdroje – řeky Ohře, odkud se na úpravnu vybuduje nový přívodní řad, který bude za běžného stavu alternativním zásobním řadem napříč Karlovými Vary.  

Druhý projekt se týkal karlovarské čistírny odpadních vod. V současné době jsou stabilizované a odvodněné kaly z této čistírny ukládány na řízenou skládku. Toto řešení je však do budoucna neudržitelné, vzhledem k tomu, že česká legislativa v souladu s evropskou požaduje výrazně snížit množství biologického odpadu ukládaného na skládky. Proto se v roce 2014 připravoval projekt instalace nízkoteplotní sušárny kalů, jehož dokončení se plánuje do roku 2015. Nová sušárna bude schopná zvýšit obsah sušiny v kalech na více než 90 % a snížit tak objem produkovaných kalů na čtvrtinu.

Pokračovaly také investice do rozšiřování kanalizačních sítí a modernizace a výstavby dalších čistíren odpadních vod. S pomocí dotace ministerstva zemědělství se dobudoval kanalizační systém v Božičanech a začala výstavba kanalizace v Děpoltovicích, oba systémy budou napojeny čerpáním na modernizovanou a rozšířenou čistírnu odpadních vod v Nové Roli.  Kanalizace se začala stavět také v Mírové s napojením na čistírnu v Chodově.  Vybudovala se nová čistírna v Chýši, kde se v roce 2015 dostaví i kanalizace. Pokračovaly také výměny nevyhovujících septiků a štěrbinových nádrží za nové čistírny odpadních vod, v roce 2014 se takto dokončily nové čistírny v Teplé – Nové Farmě a v Pšově.  S podporou evropského programu Cíl 3 se dále dokončily investice do odvádění odpadních vod na Vejprtsku, realizované v rámci společného německo-českého projektu Čisté vody horního Krušnohoří. Jednalo se o napojení Háje na nový kanalizační systém Loučné a vybudování nové stanice pro příjem kalů na čistírně odpadních vod ve Vejprtech.

V roce 2014 se na Oblastní vodovod Karlovarska, zásobovaný z úpravny vody Březová, nově napojila část Jáchymova a oblast podkrušnohoří severně od Ostrova, dosud zásobené z úpravny vody Myslivny, doplňkově pak z úpravny vody Plavno. Došlo tak k propojení jáchymovského a karlovarského vodovodního systému a optimalizaci kapacit distribuční sítě. Také se v tomto roce vybudoval nový přívodní řad do Bublavy z vodovodní sítě sousedního německého Klingenthalu, na který by měla dále navázat výstavba vodovodu v obci

Investice v roce 2014 v jižní části provozovaného území

V jižní části provozovaného území se v roce 2014 investovalo především do modernizace a výstavby čistíren odpadních vod. V Halži byla vystavěna nová moderní čistírna odpadních vod v místě čistírny původní. Také byla v tomto roce dokončena modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod v Kladrubech. Tato akce byla spojená i s dostavbou chybějící kanalizace v části obce.

Investice v tomto regionu se dále týkaly optimalizace kapacit vodovodní sítě a rozšiřování vodovodů s kvalitním a spolehlivým zdrojem surové vody. Byl dokončen nový přívodní řad z Bezdružic do Řešína, kterým se tato část obce napojila na skupinový vodovod Žlutice – Toužim. Z důvodu zvýšení kapacity distribuční sítě a její optimalizace byl rozšířen vodojem ve Ctiboři a prodloužen vodovod z Kyjova do Chodové Plané. Také byla dokončena výstavba nového přiváděcího řadu ze Starého Sedla přes Darmyšl do Racova. Staré Sedlo i Darmyšl tak nyní využívají kvalitní zdroj z Racova a jejich původní nespolehlivé zdroje mohly být odstaveny. Obdobně byl v roce 2014 napojen Hostíčkov na skupinový vodovod Boněnov – Lestkov.

V roce 2014 byla také zahájena rekonstrukce kalové koncovky na úpravně vody Svobodka. Po výstavbě nové akumulační komory a kanalizačního výtlaku budou kaly z této čistírny přečerpávány do stokové sítě města Tachov a odváděny na centrální čistírnu odpadních vod.

Oznámení