VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Investice v roce 2013 v severní části provozovaného území

V severní části provozovaného území je nejvýznamnější dokončenou investicí výstavba nového kanalizačního systému včetně nové čistírny odpadních vod v Loučné a dostavba kanalizace ve Vejprtech, realizované v rámci společného německo-českého projektu Čisté vody horního Krušnohoří. Na tomto projektu spolupracovaly české a německé obce z příhraničního sasko-českého regionu. Projekt byl podpořen dotací z evropského programu Cíl 3, celkové náklady české části projektu dosáhly 1,8 milionů eur.
Na Karlovarsku v  letošním roce pokračovala především rozsáhlá rekonstrukce úpravny vody Březová. Tato úpravna byla vystavěna v 70. letech a od té doby nebyla významně stavebně upravována. Dnes zásobuje pitnou vodou více než třetinu obyvatel kraje. Kromě opravy provozní budovy se zde v roce 2013 dokončila výměna armatur na ovládání pískových filtrů, jejichž provoz je nyní plně automatizován. Probíhaly zde dále práce na zlepšení stavu stropních konstrukcí a zastřešení haly usazovacích nádrží a filtrů. Před zahájením je také oprava obvodového pláště úpravny. Po celý rok se na úpravně připravovala nejvýznamnější část rekonstrukce, tedy instalace třetího stupně úpravy pitné vody tzv. ultrafiltrace. Tato technologie, která pomocí membrán odstraňuje mikrobiologické znečištění vody, je ve světě běžně používaná, v České republice však půjde o její vůbec první využití na takto velké úpravně. Její instalací se dále zkvalitní úprava pitné vody, která tak bude účinnější i v případě možných sezónních výkyvů biologické kvality surové vody ve Stanovické nádrži. Největší objem nové technologie bude instalován v roce 2014 a celkové náklady prací na této největší provozované úpravně vody dosáhnou až 100 milionů Kč.
Na druhé největší provozované úpravně pitné vody ve Žluticích byla v roce 2013 dokončena rekonstrukce kalové koncovky za celkové náklady 7,5 milionů Kč. Byla zde vystavěna nová čerpací stanice i kalový výtlak a kaly z úpravny se nyní přečerpávají do kanalizačního systému města Žlutice a následně zpracovávají na komunální čistírně odpadních vod.
Další zahájenou investicí do vodovodních sítí v tomto kraji je rekonstrukce čerpací stanice v Horním Žďáru a výstavba vodovodu pro Krásný Les, kterou dojde k opětovnému propojení karlovarského a jáchymovského vodovodního systému a zásobování obcí severně od Ostrova, včetně části Jáchymova, z úpravny vody Březová.
V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se v roce 2013 dokončila mimo jiné kanalizace v Ruprechtově s napojením  na čistírnu v Hroznětíně. Realizovala se také další etapa napojení Boru na kanalizační síť K. Varů a dostavěla se chybějící část kanalizace ve Velichově a v Dalovicích. V Mariánské u Jáchymova se vystavěla nová biologická čistírna odpadních vod, která nahradí původní nevyhovující mechanickou čistírnu. Obdobně byla nahrazena i štěrbinová nádrž v Pšově - Novosedlech.  Také se zahájilo kompletní odkanalizování Božičan s čerpáním na čistírnu odpadních vod v Nové Roli a s tím související další etapa modernizace této čistírny. Připravena k zahájení je i investice do dostavby kanalizační sítě a nové čistírny odpadních vod v Chýši.
V letošním roce se také pokračovalo v opravách a rekonstrukcích dožilých kanalizačních a vodovodních sítí i souvisejících objektů. Přímo v Karlových Varech se rekonstruovaly vodovody a kanalizace za zhruba sedm milionů Kč.

Investice v roce 2013 v jižní části provozovaného území

V jižní části provozovaného území byl v letošním roce ukončen zkušební provoz rekonstruovaných čistíren odpadních vod ve Stříbře, Tachově a Chodové Plané a čistírny byly uvedeny do trvalého provozu. Intenzifikace a modernizace těchto čistíren byla dokončena v roce 2012 v rámci investic za zhruba 140 milionů, jejichž součástí byla i dostavba kanalizací v městských částech. Podobnou modernizací a intenzifikací prochází od roku 2013 i čistírna odpadních vod v Kladrubech.  Rekonstrukce této čistírny byla zahájena výstavbou nové dosazovací nádrže, v roce 2014 bude pokračovat druhou etapou, podpořenou obdobně jako již zmíněné projekty dotací z ministerstva zemědělství a Plzeňského kraje. Cílem investice, která se bude týkat hlavně biologického stupně čištění, ale i dalších technologií čistírny, je zlepšení účinnosti čištění především při odstraňování dusíkatého znečištění, což umožní lépe plnit limity uložené vodoprávními orgány. Součástí investice za zhruba 14 milionů Kč je také dostavba kanalizace i vodovodu v části Kladrub – Pozorce.
Další významnou investicí v oblasti odpadních vod, zahájenou v roce 2013 na Tachovsku, je výstavba nové čistírny odpadních vod v Halži za celkové přepokládané náklady cca 10 milionů Kč. Nová čistírna vznikne vedle původní, která vzhledem k rozvíjející se kanalizační síti v obci již kapacitně zcela nepostačovala.  Čistírna by měla být dokončena v roce 2014. Sdružení investovalo do dostavby kanalizací i v dalších obcích na Tachovsku, například v Cebivi, Starém Sedlišti a Svojšíně.
Investice v roce 2013 se týkaly i oblasti vodovodních sítí. Například byl dokončen nový přiváděcí vodovodní řad z Kyjova do Chodové Plané. Pitná voda ze skupinového systému Tachov-Bor-Planá se do Chodové Plané doposud přiváděla předimenzovaným ocelovým potrubím z vodojemu Ctiboř a z Plané, materiál potrubí korodoval a způsoboval problémy s obsahem železa v pitné vodě. Nový vodovodní řad napojí Chodovou Planou na větev Horní Jadruž-Kyjov-Zadní Chodov a výrazně tak zefektivní zdejší vodovodní systém. Dále byl dostaven nový vodovod pro Staré Sedlo, který sem bude přivádět pitnou vodu z kvalitnějšího podzemního zdroje z Racova  a bude zároveň zásobovat pitnou vodou i Darmyšl. Nový vodovod byl dokončen i pro Hostíčkov, dosud zásobený z místního vodního zdroje s nedostatečnou vydatností, kterým se tato část Chodové Plané napojí na vodovod Boněnov-Lestkov.

Oznámení