VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Investice v roce 2012 v severní části provozovaného území

Na Karlovarsku, Chomutovsku a Rakovnicku se v roce 2012 realizovaly investice do vodovodních a kanalizačních systémů, financované z vlastních prostředků a s pomocí dotací a půjček Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech, za téměř 77 milionů Kč.

Nejrozsáhlejší dokončenou investicí v karlovarském regionu, realizovanou s podporou ministerstva zemědělství a kraje od roku 2010, byla intenzifikace a modernizaci čistírny odpadních vod ve Žluticích. V rámci této investice byla na místě původní čistírny vystavěna prakticky nová kompletně zastřešená čistírna odpadních vod vybavená nejmodernější technologií. Koncepce nové čistírny je založena na intenzifikaci biologického stupně čištění, s cílem zlepšení odstraňování dusíkatého znečištění. Byl rozšířen a přebudován aktivační proces a vystavěly se nové kruhové dosazovací nádrže pro separaci kalu.Pro dešťové vody a dovezené splašky se rekonstruovaly stávající dosazovací nádrže. Ostatní nevyužité objekty byly demolovány. Provoz nové čistírny odpadních vod je kompletně zautomatizován, data z technologických procesů jsou přenášena na centrální dispečink v Karlových Varech s možností dálkového ovládání. Celkové náklady modernizace dosáhly 37 milionů Kč, čistírna byla uvedena do zkušebního provozu v únoru 2012.

Přímo v Karlových Varech byly v roce 2012 dokončeny opravy vodovodů za cca 5 milionů Kč v souvislosti s plánovanými rekonstrukcemi ulic Zahradní, Na vyhlídce, Šmeralova, Pražská, Brožíkova a Alšova. Také byla realizována oprava vodojemu na Sokolském vrchu.  Na úpravně vody Březová bylo rekonstruováno ovládání filtrů a dokončena oprava dispečinku a administrativní budovy. Z dalších investic, které se podařilo v roce 2012 na Karlovarsku dokončit, lze v oblasti pitné vody zmínit výstavby přívodního řadu do Měchova ze skupinového vodovodu Žlutice –Toužim včetně rozvodů po obci, vodovodního řadu navazujícího na přívod do Mrázova pro připojení Betléma, Seklových Domků a Kláštera Teplá či výstavbu nové úpravny vody ve Vahanči s využitím technologie reverzní osmózy. V oblasti odpadních vod bylo dokončeno odkanalizování Žalmanova včetně nové čerpací stanice odpadních vod s čerpáním na ČOV Stružná a dále rozšíření kanalizace v Radošově, s odstraněním dvou volných výustí, Dolním Žďáru, Útvině, Verušičkách či Boru.

Ze zahájených investic jsou nejvýznamnější dva projekty realizované na Vejprtsku - výstavba nové zastřešené čistírny odpadních vod a s ní souvisejících kanalizačních stok v Loučné a dostavba kanalizace ve Vejprtech. Obě investice jsou součástí společného německo – českého projektu s názvem „Čisté vody horního Krušnohoří“, na kterém VSOZČ spolupracuje se dvěma německými partnery – sdruženími obcí z příhraničního saského regionu. Na projekt, jehož cílem je celkové zlepšení odvádění a čištění odpadních vod i s tím spojené ochrany vodních zdrojů a vytvoření dlouhodobé spolupráce v tomto oboru mezi veřejnými subjekty v sasko-českém příhraničí, se jim společnými silami podařilo získat dotaci z evropských strukturálních fondů, konkrétně z programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Celkový finanční rozsah společného projektu je zhruba 6,6 milionů eur, z toho dotace představuje téměř 85 %. Česká část projektu bude stát 3,1 milionů eur, z toho dotace z programu Cíl 3 pokryje 85% a státní rozpočet ČR 5%, zbytek bude hrazen z vlastních prostředků VSOZČ. Celý projekt by měl být dokončen do konce roku 2013. Z dalších zahájených investic lze jmenovat výstavbu vodovodu a kanalizace v areálu Klínovce či výstavbu nové čistírny v Mariánské.

Investice v roce 2012 v jižní části provozovaného území

V roce 2012 investovalo Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech na Tachovsku zhruba 43 milionů Kč do rozvoje veřejných vodovodů a kanalizací.

V roce 2012 byly především dokončeny rozsáhlé projekty rekonstrukcí čistíren odpadních vod spojené s dostavbou kanalizací ve Stříbře, Tachově a Chodové Plané. Všechny tři projekty byly podpořeny dotacemi z ministerstva zemědělství, investice ve Stříbře a Tachově také dotací z Plzeňského kraje. Cílem projektů bylo zlepšení odvádění i čištění odpadních vod v regionu a jejich celkové náklady dosáhly zhruba 140 milionů Kč.

V Tachově se navázalo na práce provedené již v roce 2010. Vybudovala se zde nová paralelní biologická linka, dále se rekonstruovaly objekty a zařízení hrubého předčištění a kalového hospodářství a instalovaly se další nové stroje a technologie. Ve Stříbře se rozšířil aktivační proces a vybudovaly se dvě nové dosazovací nádrže, včetně dalších objektů a nových technologií. V Chodové Plané se jednalo zejména o výstavbu nového mechanického předčištění, rekonstrukci provozního objektu a úpravu stávajících aktivačních a dosazovacích nádrží.

Rekonstrukcemi všech tří čistíren, v rámci nichž došlo i k jejich kompletní automatizaci, se vytvořily lepší podmínky pro odstraňování dusíkatého znečištění, což umožní lépe plnit limity uložené vodoprávními orgány. Intenzifikace čistíren také umožnila napojení dalších dosud neodkanalizovaných částí měst. Všechny rekonstruované čistírny byly uvedeny do zkušebního provozu, který potrvá do roku 2013.

Součástí projektů bylo dobudování kanalizačních sítí v těch částech měst, kde dosud chyběly, celkem šlo zhruba o 8,5 km nové kanalizace. V Tachově byla dokončena kanalizace v ulicích Tovární a Americká a v Oldřichově a v Chodové Plané v ulici Nádražní. Ve Stříbře pak byla v rámci této investice kompletně odkanalizovaná jižní část města.

Mezi dalšími projekty dokončenými na Tachovsku v roce 2012 lze uvést výstavbu nové dosazovací nádrže na čistírně odpadních vod v Kladrubech, rekonstrukci vodovodů ve Stříbře v Pzeňské ulici a na Masarykově náměstí, dále dostavbu kanalizace ve Stříbře v ulici Májová – Jabloňová, rekonstrukci vodovodu v Přimdě či dostavbu kanalizace v Cebivi.

Oznámení