VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Významné investice v roce 2001

Lišany - kanalizace a ČOV

V roce 2001 byla úspěšně dokončena výstavba kanalizace a ČOV v obci Lišany, okres Rakovník. Tato obec se nachází v povodích zdrojů pitné vody pro město Rakovník. Za pomoci Státního fondu životního prostředí proběhla výstavba oddílné kanalizace z kameninového potrubí DN 250, zakončené mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod v zakrytém objektu. Technologie čištění spočívá v hrubém předčištění, které tvoří strojně stírané česle a lapák písku. Následuje biologický stupeň, tvořený dvěma nezávislými linkami. Každá z nich má denitrifikační a nitrifikační sekci. Na konci linek jsou dosazovací nádrže, kde dochází k separaci kalu. Chod celé ČOV je řízen automaticky, s přenosem dat do dispečinku v Karlových Varech.

Přivaděč pitné vody pro Bochov

Přivaděč pitné vody ze skupinového vodovodu Žlutice-Toužim, jehož zdrojem je úpravna vody Žlutice, zajistil kvalitnější pitnou vodu pro Bochov a okolní obce. Je dlouhý 7,5 km, z toho 488 m potrubí je položeno na dně vodárenské nádrže Žlutice, k jejímuž přechodu byla využita technologie v České republice zcela ojedinělá. Stavba byla dokončena v roce 2001, celkové náklady dosáhly 13,5 mil. Kč. Dotační podpora ministerstva zemědělství činila 6,1 milionů Kč.

Oznámení