VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Významné investice v roce 2002

Bezdružicko - zásobování pitnou vodou

Výstavba přivaděče pitné vody, napojeného v obci Třebouň na skupinový vodovod Žlutice-Toužim, byla zahájena v roce 2001. V průběhu roku 2002 pokračovaly stavební práce na trase vodovodu úspěšně, bez vážnějších technických problémů. Cíle, kterým bylo zajištění kvalitní pitné vody pro Bezdružicko do konce roku 2002, se dosáhlo. Přepojení nové trasy vodovodního přivaděče na úpravnu vody Bezdružice bylo uskutečněno v listopadu a během jednoho měsíce ověřovacího provozu bylo provedeno odstavení úpravny vody, včetně nevyhovujícího zdroje surové vody ze Zaječího rybníka.

Investor se během výstavby musel vypořádat s problematikou finančního zajištění stavby za účasti státní dotace. Její výši se nepodařilo zajistit v požadovaném rozsahu z důvodu prioritního financování následků katastrofálních povodní, a tak se výstavba přivaděče vody musela rozčlenit do více etap. Za pomoci prozatímního využití stávajících sítí a objektů úpravny vody Bezdružice a jejich propojení s novým přivaděčem bylo možné dokončit 1. etapu stavby, jejímž cílem bylo přivedení pitné vody do Bezdružického vodojemu.

Financování proběhlo zejména z vlastních prostředků investora, při částečné účasti dotačního titulu.

Z původních 28 219 m vodovodního přivaděče, o celkovém nákladu 54 milionů, Kč bylo v 1. etapě realizováno 16 982 m vodovodního přivaděče, o celkovém nákladu 31,7 milionů Kč.

Kanalizace Karlovy Vary: Čankov-Rosnice

Na území města Karlovy Vary byla dokončena jedna z významných a potřebných vodohospodářských staveb, která byla dlouhodobě plánována a jejíž realizace podmiňovala další rozvoj území severozápadní příměstské části Karlových Varů. Nově vybudována síť kanalizačních stok v celkové délce 3, 5 km a domovní přípojky v celkové délce 446 m umožnily napojení 80 nemovitostí na městskou kanalizaci s centrálním čištěním odpadních vod na ČOV Drahovice. Celkový náklad stavby činil 14,8 milionů Kč.

Oznámení