VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Významné investice v roce 2003

Intenzifikace ČOV Karlovy Vary - Drahovice

Investice spočívala v přeměně dvou prakticky samostatných paralelních čistíren odpadních vod, které nebyly schopné dostatečně snižovat obsah dusíkatých látek v čištěné odpadní vodě, v jednu čistírnu, kde všechny dosavadní objekty v řazení za sebou vytvořily celek schopný dosáhnout potřebného efektu. Stavební práce byly zahájeny v roce 2001 a probíhaly za plného provozu ČOV. Celkové investiční náklady činily 106,8 milionů Kč. ČOV byla uvedena do zkušebního provozu v polovině roku 2003.

Karlovy Vary, Třída TGM - vodovod a kanalizace

Na požadavek Magistrátu města byla tato stavba zrealizována za účelem rekonstrukce vodohospodářských sítí v prostoru budoucí "pěší zóny". V rámci stavby byla nákladem 4,8 mil. Kč provedena výměna vodovodních řadů a domovních přípojek vody v celkové délce 450 m. Kanalizační přípojky splaškové a dešťové vody byly zrekonstruovány v celkové délce 444 m. Stavba byla zahájena v březnu 2003 a její průběh byl provázen řadou problémů organizačního i technického charakteru. Stavba byla prováděna pouze s částečným omezením provozu na významné městské komunikaci. Podmínku MM dokončit stavbu do zahájení lázeňské sezóny se podařilo dodržet. V červnu byla stavba dokončena.

Oznámení