VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Významní investice v roce 2005

Přivaděč pitné vody pro Horní Slavkov

V listopadu 2005 byla dokončena výstavba přivaděče pitné vody pro Horní Slavkov ze skupinového vodovodu Karlovarska. Zdrojem přivaděče je úpravna vody Březová, jeho celková trasa je 14,1 km dlouhá a jeho kapacita je 22 l/s, ta se však může v budoucnu ještě zvětšit. Přivaděč zajistí spolehlivé zásobování kvalitní pitnou vodou pro přibližně 6300 obyvatel města Horní Slavkov a umožní i výhledové připojení obcí ležících poblíž jeho trasy jako Teplička, Horní Dražov, Cihelny a Hlinky. Pomůže vyřešit i problémy s pitnou vodou v Krásném Jezu.

Stavba přivaděče byla realizována ve dvou etapách, první probíhala v letech 2001 - 2002, druhá, nákladnější, začala v listopadu 2004 a dokončena byla v listopadu 2005. Celkem bylo vybudováno 5,6 km nových řadů, součástí akce byla výstavba nového vodojemu Stanovice, zrychlovací stanice v hrázi vodního díla Stanovice, redukční stanice ve stávající čerpací stanici surové vody Krásný Jez a rekonstrukce dalších vodárenských objektů na trase přivaděče pro zvýšení jejich kapacity a provozní spolehlivosti, včetně zajištění rádiových přenosů. Při stavbě bylo v maximální míře využito stávajících řadů a objektů skupinového vodovodu.

Výstavba přivaděče byla financována z prostředků Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech s dotační podporou ministerstva zemědělství. Celkové náklady stavby dosáhly cca 30 milionů korun.

Oznámení