VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Významné investice v roce 2006

Jenišov - kanalizace

Stavba gravitační splaškové a dešťové kanalizace v celkové délce 2,4 km, byla zahájena v prosinci roku 2005. Stavební práce byly dokončeny v září 2006. Projekt výrazně přispěl ke zlepšení kvality životního prostředí aplikací ekologicky příznivých technologií a postupů pro odpadové hospodářství, s důrazem na přeshraniční dopad v Česko–Saské příhraniční oblasti. Tím, že se nově likvidují odpadní vody od 268 obyvatel na čistírně odpadních vod Karlovy Vary – Drahovice, se významně zlepšila kvalita Chodovského potoka. Celý projekt byl spolufi nancován za podpory programu EU Phare – přeshraniční spolupráce GS CBC 2003.

Odkanalizování obce Hájek

Podobný projekt v oblasti přeshraniční spolupráce představuje i odkanalizování obce Hájek, která je rovněž lokalizována v blízkosti Karlových Varů. Stavba řešící celkové odkanalizování a odvedení splaškových vod z obce Hájek byla zahájena v květnu 2006. Bylo postaveno 3 645 m kanalizačních stok a výtlaků, dvě čerpací stanice odpadních vod a 336 m domovních přípojek. Stavba byla dokončena v plánovaném termínu, přejímací řízení proběhlo v říjnu 2006. Odpadní vody z obce jsou po realizaci projektu přivedeny na čistírnu v Karlových Varech. Také tento projekt byl spolufinancován za podpory programu EU Phare.

Oznámení