VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Významné investice v roce 2007

Karlovy Vary – regionální vodohospodářský projekt

Od července 2006 do konce roku 2007 proběhla realizace dosud největšího vodohospodářského projektu v Karlovarském kraji, který významně přispěje ke zlepšení životního prostředí v tomto regionu. Projekt obsahoval šest investičních akcí (Karlovy Vary, Ostrov, Jáchymov, Nová Role, Horní Slavkov a Chodov), v rámci kterých došlo k modernizaci a dostavbě některých čistíren odpadních vod a k rekonstrukci a rozšíření kanalizačních sítí. Cílem projektu bylo snížení objemu vypouštěného znečištění, doplnění stokových systémů v místech, kde dosud neexistoval, a rekonstrukce stokového systému měst. Celkové investiční náklady přesáhli 300 milionů Kč, investorem bylo Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, přičemž 6,86 milionů eur je hrazeno z dotace Fondu soudržnosti EU. Stavbu provedlo sdružení dodavatelů pod vedením společnosti SKANSKA.

Základní údaje:

Lokalita: Karlovarský kraj
Investor: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Zhotovitel: Sdružení Čistá Ohře:
- Skanska CZ, a. s, Divize Technologie
- Stavby silnic a železnic, a. s., oblast Čechy západ
Projektant: KV Engineering, spol. s r. o., Karlovy Vary
Doba výstavby: červen 2006 – prosinec 2007
Celková cena díla: 10,63 mil. EUR
Dotace z Fondu soudržnosti EU: 6,86 mil. EUR
Dotace státního rozpočtu: 18,04 mil. Kč

Karlovy Vary – ČOV a rekonstrukce kanalizace města

Největší část investic se týkala Karlových Varů. Na centrální čistírně odpadních vod v Drahovicích došlo k úpravám, které zajistí efektivnější odstraňování anorganického dusíku a zlepší kalového hospodářství. Rekonstrukce čistírny proběhla v několika etapách tak, aby nebyl narušen provoz původní čistírny. Všechny objekty byly stavebně upraveny a vybaveny novým technologickým zařízením. Nově zde bude využíván vznikající bioplyn na výrobu elektrické a tepelné energie pro provoz čistírny, což přinese ekonomické úspory.
V Karlových Varech proběhla rovněž rekonstrukce kanalizačních sítí, nacházejících se většinou v prvním ochranném pásmu léčivých zdrojů. Práce zde proto byly pečlivě naplánovány a využívala se při nich speciální bezvýkopová technologie.

Projekt zahrnoval: zavedení interní recirkulace vratného kalu • zvýšení objemu denitrifikace • dávkování externího substrátu • instalaci kontinuálního měření kvality vody na odtoku • rekonstrukci vyhnívacích nádrží včetně technologie • instalaci odstředivek • výstavbu zařízení pro hygienizaci kalů • instalaci kogenerační jednotky • rozšíření řídícího systému čistírny

Ostrov – modernizace ČOV

Jednotná kanalizační síť v Ostrově byla zakončena téměř čtyřicet let starou čistírnou odpadních vod. Nevyhovující bylo zejména její strojní vybavení. Již v minulosti zde byly prováděny nezbytné úpravy pro zajištění předepsaných limitů na odtoku z čistírny. V rámci projektu byla navržena zcela nová čistírna, rozdělená na dvě paralelní linky, která byla umístěna do stávajícího areálu. Byly kompletně vyměněny všechny technologie čištění.
Technologické zařízení je nyní řízené programovatelným automatem a provoz tak nebude do budoucna vyžadovat stálou obsluhu.

Projekt zahrnoval: kompletní výstavbu objektu hrubého předčištění • dostavbu biologického stupně čistírny odpadních vod včetně dosazovací nádrže • výstavbu dešťové zdrže • doplnění řídícího systému čistírny odpadních vod • výstavbu komunikací a terénních úprav • demolici
objektů

Horní Slavkov – nová ČOV

K čištění odpadních vod města Horní Slavkov sloužila v minulosti původní mechanicko-biologická čistírna. Toto zařízení však již bylo zastaralé a nešlo zde provádět další intenzifikaci na zvýšení kapacity a zajištění potřebných parametrů na odtoku. V rámci projektu zde proto byla navržena výstavba nové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s kapacitou 9 350 ekvivalentních obyvatel. Objekty nové čistírny byly umístěny na volném terénu pod původní čistírnou.

Projekt zahrnoval: výstavbu kompletního mechanického předčištění • výstavbu biologického stupně s diskontinuálním provozem, tzv. SBR systém • výstavbu zařízení pro zahuštění přebytečného kalu

Jáchymov – rekonstrukce a dostavba kanalizace

V Jáchymově byla nahrazena stará kanalizační potrubí novými s lepšími technickými parametry v celkové délce 1 408 metrů. Zároveň byla zlikvidována čistírna odpadních vod v osadě Nové Město, která byla v nevyhovujícím stavu. V osadě byla zrušena stávající kanalizace a odpadní vody byly napojeny do systému v Jáchymově (gravitační kanalizace).

Projekt zahrnoval: rekonstrukci stok v ulicích Štěpová, Mánesova, Smetanova, Havlíčkova, Mincovní, Jiráskova • likvidaci čistírny odpadních vod Nové Město • výstavbu kanalizačního Sběrače Nové Město - Jáchymov

Nová Role – dostavba kanalizace

V Nové Roli vznikl nový kanalizační systém (2 643 metr tlakové a 3 175 gravitační kanalizace a nová čerpací stanice odpadních vod), který odvedl splaškové vody z osady Mezirolí, vzdálené od Nové Role asi 2 km. V části trasy (délka 1200 m) se využilo vodovodní potrubí, které bylo již mimo provoz, jako chránička k protažení výtlaku.

Projekt zahrnoval: výstavbu gravitační kanalizace v Mezirolí • výstavbu čerpací stanice odpadních vod • výstavbu výtlačného řadu odpadních vod Mezirolí - Nová Role

Chodov – rekonstrukce a dostavba kanalizace

V Chodově je jednotná kanalizační síť zakončená čistírnou odpadních vod. Již v minulosti zde byla provedena rekonstrukce některých úseků kanalizace. V rámci projektu bylo ve městě vystaveno celkem218 metrů kanalizačních stok.

Projekt zahrnoval: výstavbu stok ve městě

Modernizace čistírny odpadních vod Vejprty-Bärenstein

Čistírna ve městě Vejprty byla uvedená do provozu v roce 1974. V letech 1994 – 1997 byla intenzifikována pro zvýšení účinnosti procesu čištění a také kvůli plánovanému čištění odpadních vod přivedených ze SRN – města Bärenstein. Do roku 2004 byly provozovatelem této čistírny Severočeské vodovody a kanalizace, resp. po roce 1989 provozovala tuto čistírnu Vodárenská společnost Vejprty s.r.o. V roce 2004 vstoupilo město Vejprty spolu s okolními obcemi do Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech. Provozovatelem vodovodu, kanalizace a ČOV se stala společnost Vodakva.

Se vstupem do EU přijaly nově členské státy včetně ČR legislativu EU - v tomto případě se jedná o plnění limitů čistění odpadních vod dle směrnice EU 91/271/EHS. Proto bylo společně s německou stranou rozhodnuto o zahájení přípravy modernizace této čistírny odpadních vod, která byla rozdělena do tří etap. První etapa za 2,3 mil. Kč byla realizována v letech 2005 a 2006, druhá a třetí etapa byly ealizovány najednou v roce 2007.

Celkové investiční náklady všech tří etap činily 15,1 mil. Kč. Realizace tohoto projektu byla financována z vlastních zdrojů ve výši 4,75 mil. Kč, dále z prostředků státního rozpočtu ve výši 0,65 mil. Kč a největším podílem bylo spolufinancování 9,7 mil. Kč (60,2 % z celkových nákladů) ze strukturálních fondů EU v rámci Iniciativy společenství INTERREG IIIA.

Od prosince 2007 byl na ČOV Vejprty zahájen zkušební provoz, který bude ukončen a vyhonocen na konci listopadu 2008.
Uvedený projekt byl jedním z úspěšných projektů přeshraniční spolupráce s konkrétním dopadem a výsledky. V tomto případě se jedná o zlepšení ochrany životního prostředí v oblasti čistoty odpadních vod a následně zlepšení kvality povrchových vod.

 

Oznámení