VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Významné investice v roce 2008

Odkanalizování obce Andělská Hora

Realizace této investiční akce, dokončená v roce 2008, probíhala ve třech etapách. V obci došlo k vybudovaní kompletního kanalizačního systému, který zde v minulosti neexistoval. Tímto došlo k umožnění dalšího významného rozvoje obce. Odpadní vody jsou přes systém dvou nových čerpacích stanic v Olšových Vratech dopravovány do kanalizačního systému města Karlovy Vary zakončeného centrální čistírnou odpadních vod Drahovice. Celkové náklady akce byly přibližně 7 milionů Kč.

Stará Chodovská - nový vodovod a dokončení kanalizace

V obci Stará Chodovská, místní části města Chodov, byl vybudován nový vodovod v délce 1,5 kilometru včetně vodovodních přípojek. Dále zde byla dobudovaná splašková kanalizace v délce 1,5 kilometru jejíž součásti je i čerpací stanice odpadních vod. Tento systém je zaústěn do již existujícího kanalizačního systému, který odváděl odpadní vody z části Staré Chodovské na ČOV Chodov. Realizace této akce představuje dokončení kanalizačního systému v další z obcí, které jsou členy VSOZČ. Celkové náklady akce byly 11,35 mil Kč.

Kokašice – dokončení kanalizace

V roce 2008 byl dokončen poslední úsek nově vybudované kanalizace v obci – stoka A1. Její dokončení umožnilo zajistit odkanalizování všech objektů obce. Toto akcí byla završena dostavba poslední etapy kanalizace v obci, která byla zahájena v roce xxx. Akce byla hrazena z finančních prostředků VSOZČ a z účelové dotace poskytnuté Krajským úřadem Plzeňského kraje.

Rekonstrukce vodovodu a ČS Zítkova – I.část

Tato investiční akce byla zahájena v listopadu 2007, dokončena v červnu 2008 a zkolaudována v srpnu 2008. V rámci akce byl rekonstruován vodovod v Zítkově ulici o délce 188 m a v ulici U Imperiálu v délce 155m, při této rekonstrukci byla z části použita bezvýkopová technologie. Dále bylo provedeno propojovací potrubí pod lázeňským domem Minerva a byla vybudovaná nová čerpací stanice v Zítkově ulici, která je citlivě zakomponována do travnatých svahů pod sanatoriem Imperiál. Svou funkcí nahradí stávající čerpací stanici na Vyhlídce a v budoucnu se stane součástí náhradní trasy dopravy vody do Horního Slavkova.
Celkové náklady stavby byly 6,12 milionů Kč.

Oznámení