VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Významné investice v roce 2009

Tachov – rekonstrukce ČOV - 1. etapa,  dostavba kanalizačního systému Tachova

V roce 2009 byla dokončena první etapa rozšíření a modernizace čistírny odpadních vod v Tachově a byl dobudován kanalizační systém v centru města a v obci Malý Rapotín. V rámci první etapy projektu došlo k rekonstrukci a intenzifikaci biologické linky čistírny, spojené s instalací nových strojů a technologií a úpravou stávající elektroinstalace a trubních rozvodů včetně vybudování moderního systému automatického řízení technologických procesů. Dále došlo k výstavbě nové kruhové dosazovací nádrže o průměru 18 m včetně příslušných potrubních a kabelových rozvodů a k rekonstrukci stávající dosazovací nádrže. Náklady investice byly hrazeny z vlastních zdrojů Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech a dosáhly cca 20 milionů Kč. Dále byla v roce 2009 vybudována kanalizace v centrální části města Tachov v ulicích Pivovarská, Pobřežní a v prostoru bývalého areálu závodu Rybena v celkové délce 323 m s hodnotou stavebních prací cca 2, 3 milionů Kč. Na konci roku byla dokončena realizace projektu Tachov, Malý Rapotín – kanalizace a vodovod, která zahrnuje dostavbu gravitačního kanalizačního systému, dostavbu čerpací stanice odpadních vod, výstavbu kanalizačního výtlaku a výměnu vodovodních řadů  v celkových délkách u kanalizace 1 426 m, u vodovodu 270 m, s hodnotou stavebních prací cca 3,3 milionů Kč. Na tuto akci přispívá dotací Krajský úřad Plzeňského kraje.

Nový přivaděč pitné vody do Dražova

V roce 2009 byl dokončen nový přívodní řad do Dražova. Nový přivaděč pitné vody je napojený na oblastní vodovod Karlovarska, konkrétně  na jeho větev přivádějící pitnou vodu do Horního Slavkova. Jeho délka je 2327 metrů, náklady na jeho výstavbu byly necelých 4,3 mil. Kč, z toho 3,2 mil. pokryla dotace z fondu Krajského úřadu Karlovarského kraje, zbytek byl hrazen z prostředků Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech a obce Stanovice. V roce 2010 bude pokračovat výstavba rozvodů přímo v obci. Přivaděč do Dražova byl další etapou výstavby nové větve oblastního vodovodu Karlovarska, ze které se zásobují obyvatelé Horního Slavkova, Tepličky a Stanovic. Jako poslední etapa se plánuje prodloužení přivaděče z Dražova až do obce Hlinky.

Kyjov a Zadní Chodov – nový přivaděč pitné vody

Na konci roku 2009 byl dokončen nový přivaděč pitné vody do Zadního Chodova a jeho odloučené místní části Kyjova ze skupinového vodovodu Tachov – Bor – Planá, který je zásobován z úpravny vody Svobodka. Napojení obcí na skupinový vodovod se připravovalo již od roku 2002. Nejdříve bylo nutné vyřešit zásobování Kyjova pitnou vodou, proto sem byl v roce 2007 vybudován 1125 metrů dlouhý přivaděč ze Zadního Chodova, včetně rozvodů v Kyjově. Po vybudování přivaděče do Kyjova se začal připravovat projekt napojení Zadního Chodova a Kyjova na skupinový vodovod Tachov-Bor–Planá. Samotná stavba přivaděče do Zadních Chodova začala v říjnu 2009 a byla dokončena v listopadu téhož roku. Její celkové náklady dosáhly 2,2 milionů Kč. Nový přivaděč byl na skupinový vodovod napojen u obce Horní Jadruž. Při pokládce potrubí byla použita bezvýkopová metoda tzv. pluhování. Při této metodě se potrubí do země zatahuje pomocí pluhu s radlicí, která vytlačuje zeminu a vytváří dutinu pro současně zatahované potrubí a signalizačního vodiče pro jeho trasování. Celkem bylo touto metodou položeno 1922 metrů potrubí. Vzhledem k tomu, že přiváděcí vodovodní řad ze Zadního Chodova do Kyjova byl dimenzován tak, aby bylo možné přivádět pitnou vodu také v opačném směru, nebyl problém začít ihned po dokončení přivaděče do Zadního Chodova obě obce zásobovat pitnou vodou ze skupinového vodovodu.

Výměna vodovodu na Staré Louce v Karlových Varech

Při příležitosti rekonstrukce pěší zóny Stará Louka – Tržiště v lázeňské části Karlových Varů zrealizovalo v roce 2009 Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech plánovanou výměnu téměř sto let starého původního litinového vodovodního potrubí za nové plastové. Při výměně potrubí použili pracovníci firem Vodárny a kanalizací Karlovy Vary a VSF Fanta, které tuto akci ve spolupráci zajišťovaly, speciální bezvýkopovou technologii. Při ní se staré potrubí nevykopává, ale nové potrubí se zatahuje za pomoci hydraulického zařízení do trasy původního vodovodu. V případě Staré Louky stačilo k výměně 430 metrů potrubí pouze pět vykopaných sond o délce tři až čtyři metry. Došlo tak k minimálnímu narušení povrchu pěší komunikace a nemusel být omezen pohyb chodců případně vozidel. V další etapě prací došlo k přepojení jednotlivých vodovodních přípojek na nový vodovodní řad tak, aby byla v maximální míře zajištěna provozní spolehlivost zásobování vodou jednotlivých odběratelů v nově rekonstruované lázeňské pěší zóně.

Oznámení